Article Information

Authors:
Andries G. van Aarde1
Yolanda Dreyer2

Affiliations:
1Department of New Testament Studies, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa

2Department of Practical Theology, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa

Correspondence to:
Andries van Aarde

Postal address:
Private Bag X20, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa

Dates:
Received: 03 July 2013
Accepted: 17 July 2013
Published: 08 Nov. 2013 Republished: 09 Dec. 2013

Note:
This article is partially based on a laudatio on Prof. Dr James Alfred Loader by Prof Dr. Christian Danz, entitled ‘Universität Pretoria verlieh Ehrendoktorwürde an Dekan Loader: Gastbeitrag von Christian Danz am 14. Mai 2009’, edited and translated by Yolanda Dreyer and Andries G. van Aarde. The article integrates Professor Danz’s laudatio with a narrated version of the curricilum vitae of Professor Loader. Professor Danz is the current Dean of the Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien in Austria. The introduction to the laudatio reads as follows: ‘James Alfred Loader, Dekan der Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien und Ordinarius für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie, wurde am 24. April 2009 von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Pretoria/Südafrika mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet.’

How to cite this article:
Van Aarde, A.G. & Dreyer, Y., ‘James Alfred Loader: ’n Huldeblyk aan ’n krities-solidêre profeet in die eties-teologiese tradisie/James Alfred Loader: A tribute to a critical-solidary prophet in the ethical theological tradition’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 69(1), Art. #2029, 14 pages. http://dx.doi.org/10.4102/
hts.v69i1.2029

Copyright Notice:
© 2013. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
James Alfred Loader: ’n Huldeblyk aan ’n krities-solidêre profeet in die eties-teologiese tradisie/James Alfred Loader: A tribute to a critical-solidary prophet in the ethical theological tradition
In This Original Research...
Open Access
Abstract
Huldiging en akademiese loopbaan
   • Buitengewone begaafdheid en 'n konsistente navorsingsbydrae
   • 'n Ekserp van die laudatio van prof. dr Andries G. van Aarde
Tribute and academic career
   • Exceptional giftedness and a consistent contribution to research
   • An excerpt of the laudatio of Prof. Dr Andries G. van Aarde
Huldigung und akademische Karriere
   • Außerordentliche Begabung und ständige Forschungsarbeit
   • Auszug aus der Laudatio von Prof. Dr. Andries G. van Aarde
Footnote
Bylaag 1/Appendix 1 Curriculum vitae
   • Persoonlike data/Personal data/Lebensdaten
   • Formele opleiding/Formal education/Formelles Studium
      • Dosent en Professor/Lecturer and Professor/Tätigkeit als Dozent und Professor
      • Studienreisen/Guest lectures
      • Kerklike Bedieninge/Minister of Religion/Kirchliche Tätigkeiten
      • Akademiese toekennings/Awards/Auszeichnungen
   • Algemene inligting/General information/Sonstiges
      • Curriculum Vitae aufgenommen in
   • Akademiese werkgemeenskappe/Scholarly societies/Gesellschaften
      • Lidmaatskap/Membership/Mitglied von
      • Professionele benoemings/Professional positions/Veranstaltungsarbeit
      • Akademiese oudit/Academic reviewing/Evaluationstätigkeit
      • Redaksionele aktiwiteit/Herausgeberschaften/Editorial activity
   • Akademiese referate/Akademische Vorträge/Academic papers (in Englischer Fassung)
      • Major international invited papers and lectures
      • International congress papers and lectures
      • Papers at international congresses held in South Africa
      • Other scholarly papers and lectures in South Africa
      • Major international general lectures
      • Major general lectures in South Africa
      • Exegetical series in terms of the Extraordinary Professorship, UNISA
   • Publikasies/Publications/Veröffentlichungen
      • Boeke/Monographs/Bücher
      • Artikels/Articles/Artikel
      • Populêr-wetenskaplike artikels/General professional articles/Professionelle und allgemeinverständliche Artikel
      • Ander geskrifte/Other writings/Sonstige Schriften
      • Boekbesprekings/Book Reviews/Buchbesprechungen
Abstract

This article is the introduction to the James Alfred Loader Dedication. It consists of a tribute to Professor Loader’s academic contribution to Old Testament, Middle-Eastern religio-literary studies and the Rabbinical background of the Old- and New Testament. The article is modelled after the tribute published in German in the annual publication of the Evangelisch-Theologische Fakultät Wien (Vienna, Austria) due to the honorary doctorate conferred on Professor Loader by the University of Pretoria (South Africa) in 2009. The tribute is combined with a comprehensive curriculum vitae, in part written in German, Afrikaans and English, and consisting of referencing Professor Loader’s personal data, his role as minister of religion, his academic awards, participation in scholarly societies, professional academic positions, academic reviewing, editorial activity, presentation of academic papers and a list of publications.

Huldiging en akademiese loopbaan

Prof. dr dr James Alfred Loader is emeritus-dekaan van die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien und Ordinarius für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie. HTS Teologiese Studies/Theological Studies (vol. 69[1] 2013) is ’n huldigingsbundel ter ere van professor Loader, ’n gewaardeerde lid van die redaksie, alumnus van die Universiteit van Pretoria, voormalige dosent aan die Unversiteit van Pretoria (UP) en Universiteit van Suid-Afrika (UNISA), en tans Professor Extraordinarius van beide hierdie Suid-Afrikaanse universiteite. Hierdie huldiging roep die eredoktorsgraad wat die Universiteit van Pretoria op 24 April 2009 aan professor Loader toegeken het, in herinnering. Die huldiging is ’n verwerking van die laudatio wat die huidige dekaan (destyds adjunkdekaan) van die Evangelisch-Theologische Fakultät, prof. dr Christian Danz in dié instelling se fakulteitsjaarblad gepubliseer het om erkenning te verleen aan die eredoktorsgraadtoekenning.

James Alfred Loader het op die ouderdom van 67 jaar in Oktober 2013 geëmeriteer. Wat in 2009 ter ere van hom gesê en geskryf is, geld steeds in 2013, behalwe dat sy akademiese bydrae in die tyd toegeneem het. Die laudatio wat in 2009 in Duits gepubliseer is, word hier in Afrikaans en Engels weergegee. Dit word met ’n curriculum vitae (Bylaag 1) gekombineer:

Aan die dekaan, prof. Loader, wat in 2008 ’n Leading Minds 1908–2008-toekenning van die Universiteit van Pretoria (by geleentheid van die honderdjarige verjaarsdag van UP) ontvang het, is in April 2009 die graad Doctor Philosophiae honoris causa deur dieselfde universiteit toegeken. As redes vir die toekenning van die eredoktorsgraad is in die besonder die wetenskaplike bydrae van professor Loader op die gebied van Ou-Testamentiese en oud-Semitiese studies genoem. Verder is ook na sy betrokkenheid by die stryd teen apartheid in Suid-Afrika verwys. In die tyd was hy dikwels ‘a lone voice, supported only by his wife, Rina, and their children, Benjamin and Reina-Marie but later also by a growing number of his former students at the University of Pretoria’ (Gastbeitrag von Christian Danz am 14. Mai 2009). Dit was daarom besonder gepas dat Nelson Mandela, die voormalige president van Suid-Afrika, teenwoordig was by die gradeplegtigheid en sy gelukwensing aan professor Loader oorgedra het (kyk na ‘University of Pretoria awards honorary doctorates and chancellor’s medals posted on 14 April 2009’, geraadpleeg op 04 Julie 2013, http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=2843&articleID=1840). In aansluiting hierby wens die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Wenen hulle dekaan op 29 April 2009 by ’n feestelike geleentheid geluk. In hierdie tyd waarin die legitimiteit van teologiese fakulteite aan universiteite toenemend onder druk kom, bevestig die toekenning van ’n eredoktorsgraad aan ’n Bybels-Reformatoriese teoloog watter belangrike plek die Protestantse teologie steeds binne ’n interfakultêre opset beklee. (Danz, C., 2009, ‘Verleihung des Grades eines Dr.phil. h.c. an James Alfred Loader’, besigtig 19 Mei 2009, by http://www.dieuniversitaet-online.at/beitraege/news/universitaet-pretoria-verlieh-ehrendoktorwuerde-an-dekan-loader/10/neste/82.html)

Buitengewone begaafdheid en ’n konsistente navorsingsbydrae
Die destydse dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria, prof. dr Henk Potgieter het as rede vir die toekenning van die graad Doctor Philosophiae aangevoer dat Loader deur sy werk in die besonder ’n bydrae gelewer het op die antieke Midde-Oosterse dimensie van die Ou-Testamentiese Wetenskap. Hierdie bydrae het betrekking op antieke tale van die Midde-Ooste, die literatuurhistoriese, die kultuur- en godsdienshistoriese en die Rabbynse tradisies in en van die Ou Testament. Loader word erken en geëer as een van die mees produktiewe en invloedryke meningsvormers in die honderdjarige bestaan van die Universiteit van Pretoria. Hy word gehuldig as akademikus wat met sy buitengewone begaafdheid en konsistente navorsingswerk gereken word onder die mees beduidende denkers wat die Universiteit van Pretoria opgelewer het.

In sy verwelkoming by ’n feesgeleentheid ter ere van die toekenning van die graad Doctor Philosophiae honoris causa aan professor Loader in 2009, het prof. dr Johan Buitendag (destyds adjunkdekaan en tans dekaan van die Fakulteit Teologie en hoogleraar in Sistematiese Teologie) daarop gewys dat professor Loader nie sy vroeëre beroeps- en lewenservarings agtergelaat het nie, maar as lewenseksistensie geïntegreer het:

‘Loader het universiteitsdosent geword, maar het predikant gebly; hy is teoloog én kundige op die die gebied van die antieke Midde-Ooste; hy is Oostenryker én Suid-Afrikaner; hy is lid van die Evangelische Kirche, Oostenryk, maar ook van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika; hy is beroemd, maar beskeie. Ons vereer ’n kollega wat vir sy universiteit, sy kerk en sy familie ’n kosbare kleinood is.’

’n Ekserp van die laudatio van prof. dr Andries G. van Aarde
By dieselfde geleentheid in 2009 het professsor Van Aarde (oud-student van prof. Loader en tans die hoofredakteur van HTS Teologiese Studies/Theological Studies) die feesrede gelewer. Hy het onder andere daarop gewys dat, hoewel die inisiatief van beide Fakulteite Teologie en Geesteswetenskappe van die Universiteit van Pretoria uitgegaan het om die graad Doctor Philosophiae honoris causa aan professor Loader toe te ken, dit die Fakulteit Geesteswetenskappe was wat die Fakulteit Teologie hierin voor was. In geval dit die Fakulteit Teologie sou wees, kon dit net sowel die graad Doctor Divinitatis honoris causa as Doctor Philosophiae honoris causa gewees het, want Loader verdien in werklikheid beide. Van Aarde het verder gesê:

‘Ons vereer ons vriend Loader met groot trots. Tydens die honderdjaarjubileum van die Universiteit van Pretoria in 2008 is drie Semitici, wat ook al drie teoloë was, aangewys as “Leading Minds” van die eeu. Die enigste een van hulle wat nog leef, is Loader. Die ander twee, Berend Gemser en Adrianus van Selms – wat net soos Loader in die sewentigerjare, professore in Semitiese Tale in die Fakulteit Geesteswetenskappe was – het dié onderskeiding postuum te beurt geval.’

Loader verdien om gehuldig te word, omdat die konsep ‘leading mind’ in sy loopbaan op verskeie maniere gerealiseer het. Gedurende sy tyd in Nederland was hy die eerste Suid-Afrikaner wat die temas ‘mag’ en ‘geweld’ in die teologiese en eksegetiese debat aan die orde gestel het. Daarmee het hy die Suid-Afrikaanse teologie en ook die filosofie ingelei in ’n tematiek wat toenemend aktueel geword het. Tydens sy navorsing aan die Universiteit van Cambridge het hy saam met die beroemde James Barr vir die eerste keer vir die teologie die futiliteit van fundamentalisme uitgewys.

Ook in ’n derde opsig was hy toonaangewend. In sy historiese navorsing vestig hy die aandag op die betekenis van die Etiese Teologie in negentiende-eeuse Nederland vir die huidige Suid-Afrikaanse konteks. Loader het die Griekse begrip ethos, wat ook met ‘lewenspraktyk’ vertaal kan word, in sy eie lewe geïnternaliseer. Hy het met sy eie lewe ‘voorgeleef’ wat die begrip ethos in die teologie en kerk beteken of behoort te beteken. Die Etiese Teologie word dikwels gesien as ’n soort ‘goue middeweg’, ’n via media (kyk Van Aarde 2013:3 van 14).1 Hy het egter getoon dat, epistemologies gesien, die ‘derde opsie’ nie inhou dat onverenigbare teenstellings versoen word nie, maar eerder dat daar ’n bereidheid sal wees tot ’n fundamentele en weloorwoë innerlike ingesteldheid wat met integriteit kritiese wetenskap as gelowige beoefen.

Ons vereer ’n akademikus wat in Nederland met die Teyler-prys vir teologie bekroon is, die Kanselierstoekenning van UNISA ontvang het, deur die Nasionale Parkeraad van Suid-Afrika met ’n toekenning vir Buitengewone Verdienste vir Natuurbewaring erken is, en deur die stad Wenen vereer is vir sy bydrae tot die stad as akademiese sentrum.

Tribute and academic career

Prof Dr Dr James Alfred Loader is emeritus Dean of the Protestant Theological Faculty of the University of Vienna and Professor Ordinarius in Old Testament Studies and Biblical Archeology. HTS Teologiese Studies/Theological Studies (vol. 69 ([1] 2013) pays tribute to Professor Loader, a valued member of the Editorial Board, alumnus of the University of Pretoria, former lecturer at the University of Pretoria (UP) and the University of South Africa (UNISA), and currently Professor Extraordinarius at both these institutions. This tribute reflects back to 24 April 2009 when an honorary doctorate was conferred on Professor Loader by the University of Pretoria. This tribute represents an amended version of the laudatio by the current Dean (then Deputy Dean) of the Theological Faculty in Vienna, Prof. Dr Christian Danz in the annual publication of that faculty.

James Alfred Loader became an emeritus professor in October 2013 at the age of 67. What was said in 2009 is still valid in 2013, except that his academic contributions have expanded since then. The laudatio which was published in German in 2009 is here translated into Afrikaans and English and combined with a curriculum vitae (Appendix 1):

The Dean, Prof. Loader, who received a Leading Minds 1908–2008 Award from the University of Pretoria in 2008 (on the occasion of the centenary celebrations of UP), received the degree Doctor Philosophiae honoris causa in April 2009 from the same institution. He received this honorary doctorate in recognition of his scholarly contribution to the fields of Old Testament and Ancient Semitic Studies. His participation in the struggle against apartheid in South Africa was also commended. At that time he was ‘a lone voice’, supported only by his wife, Rina, and their children, Benjamin and Reina-Marie but later also by a growing number of his former students at the University of Pretoria.’ It was therefore quite fitting that Nelson Mandela, former president of South Africa, was present at the ceremony and extended his congratulations to Professor Loader (see ‘University of Pretoria awards honorary doctorates and chancellor’s medals, posted on 14 April 2009’, viewed 04 July 2013, from http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=2843&articleID=1840). The Theological Faculty of the University of Vienna also wanted to congratulate their Dean at a festive occasion on 29 April 2009. At a time when the viability of theological faculties at universities is increasingly questioned, an honorary doctorate bestowed on a Biblical-Reformed theologian, confirms the important place of Protestant theology among university faculties. (Danz, C., 2009, ‘Verleihung des Grades eines Dr.phil. h.c. an James Alfred Loader’, viewed 19 May 2009, from http://www.dieuniversitaet-online.at/beitraege/news/universitaet-pretoria-verlieh-ehrendoktorwuerde-an-dekan-loader/10/neste/82.html)

Exceptional giftedness and a consistent contribution to research
The then Dean of the Faculty of Humanities at the University of Pretoria, Prof. Dr Henk Potgieter’s motivation for conferring the degree Doctor Philosophiae on Loader, was his exceptional contribution to the field of ancient Middle-Eastern Studies, a dimension of Old Testament Studies. This contribution encompasses ancient Middle-Eastern languages and the literature-historical, cultural, religion-historical and rabbinical traditions of the Old Testament. Loader was honoured as one of the most prolific and influential scholars in the century-old existence of the University. He is an extraordinarily gifted academic and that, coupled with his consistent research output, makes him one of the leading minds produced by the Universiteit van Pretoria.

In his word of welcome at a celebration in honour of Loader’s honorary doctorate in 2009, Prof. Dr Johan Buitendag (then Deputy Dean and currently Dean of the Faculty of Theology and professor in Systematic Theology) illustrated how Professor Loader integrated his earlier career and life experiences into his present life:

‘When Loader became a university lecturer, he also remained an ordained minister; he is both theologian and expert in the field of Ancient Middle-Eastern Studies; he is a citizen of Austria and of South Africa; he is member of the Evangelische Kirche, Austria, and of the Netherdutch Reformed Church of Africa; he is famous, yet humble. We pay tribute to a colleague who is greatly valued by his university, church and family.’

An excerpt of the laudatio of Prof. Dr Andries G. van Aarde
At the same occasion in 2009 Professor Andries van Aarde (ex-student of Prof. Loader and currently editor-in-chief of the HTS Teologiese Studies/Theological Studies), in his tribute, pointed out that, though both the Faculty of Theology and the Faculty of Humanities took the initiative to commend Loader for an honorary doctorate, the degree was eventually conferred in the Humanities. It could just as well have been the degree Doctor Divinitatis honoris causa since Loader had in actual fact deserved both. Van Aarde continued:

‘We proudly honour our friend Loader. During the centenary celebrations of the University of Pretoria in 2008 scholars in the field of ancient Semitic Studies, three of whom were also theologians, were honoured as “Leading Minds” of the century. Loader is the only one of the three still living. The other two, who were honoured posthumously, were Berend Gemser and Adrianus van Selms, who were also professors in Semitic Languages in the Faculty of Humanities during the nineteen seventies.’

Loader was indeed a ‘leading mind’ in various instances during his career. During his stay in the Netherlands, he was the first South African to introduce the themes of ‘power’ and ‘violence’ in the theological and exegetical discussion – a discussion which has become increasingly relevant. During his stay at the University of Cambridge, he, together with the famous James Barr, for the first time in the field of theology pointed out the futility of fundamentalism.

A third instance in which he took the lead was in his historical research. He applied 19th century Dutch Ethical Theology to the modern-day South African context. Loader has indeed internalised the Greek concept ethos, which can also be translated as ‘life practice’. He models the meaning of ethos for theology and the church in his own life. Ethical Theology is often seen as a ‘happy medium’, a vita media (see Van Aarde 2013:3 of 14).1 However, he has shown that, epistemologically speaking, the ‘third option’ does not mean a compromise between incompatible extremes. It rather calls for an attitude of integrity when combining critical scholarship with faith.

We pay tribute today to a scholar who has, in his day, received the Teyler Award for Theology in the Netherlands, the Chancellor’s Award from UNISA, an award from the National Parks Board of South Africa for Exceptional Merit in Nature Conservation, and who was honoured by the city of Vienna for his contribution in developing the city into an academic centre.

This comes at a meaningful and decisive time in the history of South Africa and the church. We do not only honour Professor Loader, but also thank him for his contribution to church and theology, and for enriching the lives of students and friends.

Huldigung und akademische Karriere

Dem Dekan Loader, der bereits im Jahre 2008 den ‘Leading Minds 1908–2008’ Preis der Universität Pretoria erhalten hatte, wurde der akademische Grad ‘Doctor Philosophiae honoris causa’ verliehen. Die Universität Pretoria hob, in ihrer Begründung für die Verleihung der Ehrendoktorwürde vor allem die wissenschaftlichen Leistungen von Professor Loader in der alttestamentlichen sowie altsemitistischen Forschung, hervor. Hingewiesen wurde auch auf sein Engagement gegen die Apartheit in Südafrika. In seiner Kirche sei er oftmals ‘a lone voice’ gewesen, ‘supported only by his wife, Rina, and their children, Benjamin and Reina-Marie but later also by a growing number of his former students at the University of Pretoria.’ So war es durchaus passend, dass auch Nelson Mandela, der ehemalige Präsident Südafrikas, die Ehrenpromotion von Dekan Loader beiwohnte und zu den Gratulanten gehörte.

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien nahm die Verleihung der Ehrendoktorwürde für ihren Dekan zum Anlass, ihm am 29. April 2009 in einer Feier zu gratulieren. In Zeiten, in denen die theologischen Fakultäten an den Universitäten immer stärker unter Legitimationsdruck kommen, unterstreicht die Verleihung eines philosophischen Ehrendoktorats an einen evangelischen Theologen auch die Anerkennung der evangelischen Theologie in einem interfakultären Rahmen.

Außerordentliche Begabung und ständige Forschungsarbeit
Der Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Pretoria, Prof. Dr. Henk Potgieter, begründete die Verleihung des Grades Doctor Philosophiae damit, dass Loader in seinem gesamten Wirken die altorientalische Perspektive der alttestamentlichen Wissenschaft pflege – sowohl die Sprachen und Literaturen als auch die Kultur- und Religionsgeschichte und besonders die jüdische Dimension der biblischen Texte. Damit habe er sich als einer der produktivsten und einflussreichsten Meinungsbildner bewiesen, die aus der Universität Pretoria in den hundert Jahren ihrer Existenz hervorgegangen seien. Die Universität wolle ihm huldigen als einem Akademiker, der mit einer Verbindung von außerordentlicher Begabung und ständiger Forschungsarbeit zu ihren bedeutendsten Denkern zählt.

In seiner Begrüßung zum Festbankett betonte Prof. Dr. Johan Buitendag, Dekan der Theologischen Fakultät und Professor für Systematische Theologie, dass der Honorandus seine Entscheidungen nie als erledigte Gabelungen im Weg hinter sich gelassen habe, sondern sie in seine totale Existenz integriert habe. ‘Loader wurde Universitätslehrer, blieb aber Pfarrer; er ist Theologe und Altorientalist, Österreicher und Südafrikaner, Mitglied der Evangelischen Kirche Österreichs, aber auch der südafrikanischen; und, so sei zu ergänzen, berühmt, aber bescheiden. Wir ehren einen Kollegen, der seiner Universität, seiner Kirche, seiner Familie und seinen Freunden eine Zierde ist’, so Buitendag.

Auszug aus der Laudatio von Prof. Dr. Andries G. van Aarde
Durch die Ehrendoktorwürde die James Alfred Loader verliehen wurde, ist die Geisteswissenschaftliche Fakultät der Theologischen Fakultät zeitlich vorangegangen, weil nicht nur in jener, sondern auch in dieser der Wunsch zu einer Ehrenpromotion initiiert wurde, in letzterem Fall zum Doctor Divinitatis honoris causa. Auch das belegt die von oben ‘fallende Zeit’ Gottes im Sinne Kohelets. Wir ehren Herrn Loader mit Stolz. Während der hundert-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten der Universität Pretoria im Jahr 2008 wurden drei Semitisten, die alle drei auch Theologen waren, als ‘Leading Minds’ des Jahrhunderts ausgezeichnet. Von diesen lebt nur noch Loader. Die beiden anderen, Berend Gemser und Adrianus van Selms – beide, wie Loader es in den siebziger Jahren war, Professoren der Semitischen Sprachen an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät – haben die Auszeichnung posthum bekommen.

Loader gebührt Huldigung, weil er während seiner akademischen Karriere das Konzept ‘leading mind’ in verschiedenen Hinsichten realisierte: Während seiner niederländischen Zeit war er der erste Südafrikaner, der die Themen ‘Macht’ und ‘Gewalttätigkeit’ in die theologische und exegetische Diskussion einführte. Damit hat er sowohl die südafrikanische Theologie als auch die Philosophie nachhaltig in eine immer aktueller werdende Thematik geführt. Seit seinen Forschungen an der Universität Cambridge hat er in Zusammenarbeit mit dem berühmten James Barr, der Theologie erstmals die Essenz und das heute immer klarer werdende Verhängnis des Fundamentalismus vorgeführt. Auch in einer dritten Hinsicht ergriff er die Führung: Als er in seinen geschichtlichen Forschungen die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der niederländischen Ethischen Theologie sowohl dort als auch in Südafrika lenkte.

Den griechischen Begriff ‘ethos’, der mit ‘Lebenspraxis’ übersetzt werden dürfte, hat Loader in seinem eigenen Leben internalisiert. Mit seiner eigenen Lebenspraxis hat er vorgelebt, was der Begriff ‘ethos’ in Theologie und Kirche bedeutet, beziehungsweise bedeuten soll. Oft wird die Ethische Theologie als eine Art goldene Mitte interpretiert. Er hat jedoch gezeigt, dass, epistemologisch gesehen, die ‘dritte Möglichkeit’ keineswegs bedeutet, unvereinbare Gegensätze in einer Art Kompromiss aneinander zu heften, sondern vielmehr eine Bereitschaft zu grundlegenden und ausgewogenen Entscheidungen beinhaltet (siehe Van Aarde 2013:3 von 14).1

Wir ehren einen Akademiker, der in den Niederlanden mit dem Teylerpreis für Theologie gekrönt wurde, der die Kanzlersauszeichnung der Unisa erhielt, der vom Nationalen Parkenrat Südafrikas die Auszeichnung für Außerordentliche Verdienste um den Umweltschutz bekam, und der von der Stadt Wien mitgewürdigt wurde für seinen Beitrag zur Stadt als akademisches Zentrum. Das tun wir zu einer höchst sinnvollen Zeit: an einem entscheidenden Tag in der Geschichte Südafrikas, um ihm nicht nur zu huldigen, sondern ihm auch für den Beitrag zu danken, den er für Kirche und Theologie sowie für seine StudentInnen und Freunde geleistet hat.

Footnote

1. Van Aarde, A.G., 2013, ‘’n Postliberale perspektief op ’n ekklesiologiese modaliteit as ’n ecclesiola in ecclesia – heroriëntasie in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 69(1), Art. #2012, 14 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v69i1.2012

Bylaag 1/Appendix 1 – Curriculum vitae

Persoonlike data/Personal data/Lebensdaten
• geboren am 12. Juli 1945 in Pretoria/Südafrika

• verheiratet, zwei erwachsene Kinder

• Staatsbürgerschaften: Südafrika, Österreich.

Formele opleiding/Formal education/Formelles Studium
1. Universität von Pretoria (1963–1973)

Baccalaureus Artium (dreijähriger akademischer Grad als Vorbereitung für das theologische Studium): Altphilologie, Hebräisch, Philosophie und soziale Anthropologie (1965).

Baccalaureus Artium Honores (Examen für den Magister Artium): Semitische Sprachen (Hebräisch, Aramäisch, Syrisch, Akkadisch, Arabisch, Ugaritisch) (1966).

Baccalaureus Divinitatis (dreijähriger akademischer Grad): Theologie (1968).

Examen Doctorandi Theologie (Hauptfach Altes Testament; Nebenfächer Neues Testament, Religionswissenschaft) (1970).

Magister Artium Semitische Sprachen; Dissertation ‘Die stam qrb as religieuse term in die Ou Testament en die daarvan afhanklike Semitiese literatuur(Die Wurzel qrb als religiöser Terminus im Alten Testament und in der abhängigen semitischen Literatur) (1971).

• (Sämtliche Grade cum laude = summa cum laude in Europa; der akademische Grad Doktor wird jedoch in Südafrika ohne spezifische Bewertung verliehen.)

Doctor Litterarum Semitistik; Dissertation ‘Polariteit in die denke van Qohelet’ (Polarität im Denken Qohelets) (1973).

2. Reichsuniversität Groningen (1974–1975)

Theologiae Doctor Altes Testament; Dissertation ‘Aspekte van menslike mag in die Ou Testament‘ (Aspekte der menschlichen Macht im Alten Testament) (1975).

3. Universität von Südafrika (1979–1984)

Examen Doctorandi Kirchengeschichte (1981); Doctor Theologiae Kirchengeschichte; Dissertation ‘Die Etiese Ou‑Testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914(Die ethischen Alttestamentler in den Niederlanden zwischen 1870 und 1914) (1984). Diese Dissertation wurde zum Teil in den Niederlanden vorbereitet.

Dosent en Professor/Lecturer and Professor/Tätigkeit als Dozent und Professor
• 1968–1971: Dozent für semitische Sprachen, Universität von Pretoria. Verantwortlich für Hebräische Grammatik (3 Stunden wöchentlich), Übungen zur Lektüre althebräischer Texte (2 Stunden wöchentlich), Geschichte Israels (1 Stunde wöchentlich, 1. Semester).

• 1971–1978: Senior‑Dozent für semitische Sprachen, Universität von Pretoria. Gleicher Lehrauftrag; dazu Aramäische Grammatik (1 Stunde), Doktorandenseminar (Aramäische Inschriften, Papyri, Targumim und Talmud [capita selecta]).

• 1979–1980: Professor für semitische Sprachen und Altes Testament, Universität von Pretoria; zuständig für hebräische Linguistik (3 Stunden), Lektüre althebräischer Texte (1 Stunde), Exegese des Alten Testaments (2 Stunden), Doktorandenseminar Aramäisch (einschl. Honores‑ und Magisterstudenten), Colloquium für Fortgeschrittene (Ugaritische Poesie), Privatissimum für Doktoranden mit Spezialisierung auf das Neue Testament (Judaika).

• 1980–1997: Professor für Altes Testament, Theologische Fakultät, Universität von Südafrika (UNISA); zuständig für Exegese, Einleitungswissenschaft, Religionsgeschichte, Theologie des Alten Testaments (für Theologiestudenten) sowie ‘Biblical Studies’ (Bibelkunde), Abteilung Altes Testament (für Lehramtsstudierende).

• 1997: Ordentlicher Universitätsprofessor für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie, Evangelisch‑Theologische Fakultät, Universität Wien; zuständig für das gesamte Fachgebiet.

• Doktorvater von 9 abgeschlossenen Dissertationen und 1 Habilitation; derzeit 5 postgraduierte Kandidaten (4 Dissertanden, 1 Habilitand).

• Direktor für theologische Publikationen, UNISA Verlag.

• Mitglied des Exekutiven Ausschusses der Theologischen Fakultät, UNISA.

• Zeitweiliger Vizedekan der Theologischen Fakultät, UNISA (1987).

• Sprecher der Professorenkurie, Ev.-Theol. Fakultät, Universität Wien (1998–2004).

• Vorsitzender des Fakultätskollegium, Ev.-Theol. Fakultät, Universität Wien (2002–2004).

• Evaluierungstätigkeit: Evaluierungen im Auftrag des Human Sciences Research Council, Pretoria, von Lehre und Forschung an den Universitäten von Stellenbosch, Bloemfontein, Potchefstroom (2002); für die Universität von Stellenbosch und North-West Universität (2007).

• Vorsitzender der Internationalen Evaluierungskommission zur Evaluierung von theologischer Forschung in den Niederlanden (Tilburg, Kampen, Utrecht 2005–2006).

• Gutachter für das Programm ‘Exzellenzinitiative’ der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn (2006).

• Vizedekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (2004–2006).

• Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (2006–2010).

• Verschiedene Ausschüsse und Gremien der Evangelisch-Theologischen Fakultät und der Universität Wien.

• Emeritierung: 1. Oktober 2013.

Studienreisen/Guest lectures
• Universität von Port Elizabeth (1976): Gastvorträge: Hermeneutik.

• University of Cambridge (1977): Research Fellow des St John‘s College: Erzählkunst.

• Göttingen (1977): Teilnahme an den Septuaginta- und IOSOT-Tagungen (Vortrag bei IOSOT).

• Philipps‑Universität Marburg (1983): Gastvorträge: Alttestamentliche Forschungsgeschichte.

• University of The Orange Free State (1985): Gastvortrag: Hermeneutik.

• Reichsuniversität Groningen (1990): Gastvortrag: Weisheitsliteratur und ‘Naturtheologie’.

• Philipps-Universität, Marburg (1990): Gastvorträge: Onomastische Literatur, Weisheit und ‘Wissenschaft’.

• Universität von Pretoria (1991): Gastvorträge: Schöpfungstheologie, Ethik und Ökologie.

• St John Vianney Seminary, Pretoria (1993): Gastprofessor: Exegese von Weisheitsliteratur (2. Semester).

• Reichsuniversität Leiden (1995): Gastvortrag am Theologentag: Forschungsgeschichte.

• Cambridge (1995): Teilnahme und Vortrag an der IOSOT-Tagung.

• Bratislava (1998): Gastvortrag, Theologische Fakultät der Comeniusuniversität.

• Wien (1999): Teilnahme: Europäischer Theologenkongreß.

• Pretoria (2000): Gastvortrag: Internationales Pentateuchseminar Gastvorlesung, Theologische Fakultät der Universität von Pretoria.

• Bratislava (2001): Teilnahme und Vortrag: Interdisziplinäres Symposion zum Dekalog.

• Heidelberg (2001): Teilnahme und Vortrag: Int. Symposion ‘Das Alte Testament und die moderne Kultur’.

• Königliche Akademie der Wissenschaften, Amsterdam (2002): Teilnahme: Int. Symposion ‘Das Buch Hiob – Leiden und Erkenntnis in Kontext’.

• Zürich (2002): Teilnahme und Vortrag: Europäischer Theologenkongreß.

• Pretoria (1998–2010): Honorarprofessur an der Theologischen Fakultät der Universität von Südafrika (bisher 9 Seminarreihen, 12 Vorlesungsreihen; noch nicht abgeschlossen).

Kerklike Bedieninge/Minister of Religion/Kirchliche Tätigkeiten
• Ordinierter Pfarrer der ‘Niederdeutschen Reformierten Kirche’ in Südafrika. Seit 1968 teilzeitig tätig als Prediger in Gemeinden der Reformierten Kirche. Mitglied von verschiedenen kirchlichen Kommissionen. Predigten in der Evangelischen Kirche Österreichs.

• Pfarrer der südafrikanischen protestantischen Gemeinde in Wien.

• Mitglied und Vize-Vorsitzender des Theologischen Ausschusses der Allgemeinen Synode der Evangelischen Kirche A und HB in Österreich (2000–2004).

• Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien in der Synode der Evangelischen Kirche HB in Österreich (1999–2004).

• Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien in der Allgemeinen Synode der Evangelischen Kirche AuHB in Österreich (2000–2003).

• Berater der Allgemeinen Kommission (= Oberkirchenrat) der Nederduitsch Hervormden Kirche, Südafrika.

Akademiese toekennings/Awards/Auszeichnungen
• Nationales Stipendium (Studium an der Theologischen Fakultät der Reichsuniversität Groningen, Niederlande) (1974–1975).

• Ehrenpreis der Teylers Theologischen Gesellschaft, Haarlem, Niederlande, 1989.

• Auszeichnung für außerordentliche Verdienste, Universität von Südafrika, 1989.

• Award for Outstanding Service, National Parks Board of South Africa, 1991.

• Auszeichnung für außerordentliche Verdienste, Universität von Südafrika, 1992.

• Kanzlerpreis für ausgezeichnete Forschung, Pretoria, 1995.

Festschrift for James Alfred Loader, Old Testament Essays 18(2) (2005): ‘In honour of James Alfred Loader’, I.J.J. Spangenberg & G.J. Strydom (eds.), Old Testament Essays 18(2) (2005), 165–171.

• Ehrenmitgliedschaft der ‘Old Testament Society of South Africa’, September 2006.

• Auszeichnung der Stadt Wien für Beiträge zum Status der Stadt als internationales Konferenzzentrum (für die Organisation und Veranstaltung des Weltkongresses der Society of Biblical Literature, Juli 2007), mit R. Schleicher und F. Schipper.

• ‘Leading Minds 1908–2008’ Research Medal, Universität von Pretoria, März 2008.

• Doctor Philosophiae honoris causa, Universität von Pretoria, April 2009.

• Life Membership, British Society of Old Testament Study, 2009.

• HCM-Fourie-Preis für Theologie, Pretoria, 2010.

Algemene inligting/General information/Sonstiges

Curriculum Vitae aufgenommen in:
International Who’s Who in Education

International Register of Profiles

Men of Achievement

The International Directory of Distinguished Leadership

International Who’s Who of Intellectuals

The International Book of Honor

Five Thousand Personalities of the World

Directory of International Biography

International Leaders in Achievement

Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender: Biographisches Verzeichnis Deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart, De Gruyter, Berlin

Europäische Akademiker

Akademiese werkgemeenskappe/Scholarly societies/Gesellschaften

Lidmaatskap/Membership/Mitglied von:
• British Society for Old Testament Study

• Society of Biblical Literature (USA)

• Old Testament Society of South Africa (1974–1992 Mitglied des Verwaltungsausschusses) (zahlreiche Vorträge seit 1970; s. Schriftenverzeichnis unter OTWSA und Old Testament Essays)

• South African Society for Jewish Studies (Begründer und erster Präsident) (s. VIII B. 33, 50, 55, 61)

• South African Church History Society (s. VIII B. 62, 74) – Auftritte

• South African Society for Patristic and Byzantine Studies (s. VIII B. 58) – Auftritte

• Mitglied des finanziellen Ausschusses des Human Sciences Research Council (1980–1989)

• Vorträge bei den Kongressen der South African Missiological Society (s. VIII B. 57, 83) und der Society for Semitics (s. VIII B. 76)

• Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für Hermeneutische Theologie (s. VIII B. 140)

• Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie in Europa

Professionele benoemings/Professional positions/Veranstaltungsarbeit
• Vorsitzender des ‘Steering Committee’ für den Weltkongress der ‘Society of Biblical Literature’ (2004–2007).

• Kongresspresident: Weltkongress der ‘Society of Biblical Literature’, Wien 22. –26. Juli 2007.

Akademiese oudit/Academic reviewing/Evaluationstätigkeit
• Bericht: Report on Theological Research at Tilburg, Kampen and Utrecht/Leiden for the Period 1999–2004, 43 Seiten, Mai 2006, verfaßt von James Alfred Loader (veröffentlicht von: KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen = Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek = Netherlands Organisation for Scientific Research), VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten = Association of Co-operating Universities in the Netherlands), Amsterdam 2006.

• Mitglied der Evaluierungskommission der Deutschen Forschungsgesellschaft für Bibelwissenschaft und Nachbargebiete, Bonn, Oktober–November 2006.

• Regelmäßige Beurteilung von vorgelegten Manuskripten für mehrere Fachzeitschriften.

Redaksionele aktiwiteit/Herausgeberschaften/Editorial activity
• Herausgeber, Theologia Evangelica (1986–1990)

• Mitherausgeber, The Literature of the Old Testament, Kapstadt

• Herausgeber, Wiener Alttestamentliche Studien, Wien

• Mitglied des International Editorial Board von HTS Teologiese Studies/ Theological Studies

• Mitglied des International Advisory Board von Old Testament Essays

• Mitglied des Editorial Board von Review of Biblical Literature

• Mitglied des International Advisory Board von Journal for Semitics

Akademiese referate/Akademische Vorträge/Academic papers (in Englischer Fassung)
Sprachen: E = Englisch; G = Deutsch; D = Niederländisch; A = Afrikaans

Major international invited papers and lectures
• ‘Academic freedom and scholarly responsibility in a repressive society’, acceptance lecture on receiving the Teyler Prize for Theology, Teyler Foundation, Haarlem, the Netherlands, August 1989. (D)

• ‘On the so-called biblical roots of ecological crises’, guest lecture, University of Groningen, the Netherlands, September 1989. (D)

• ‘Re-readings of the Elihu speeches’, guest symposium lecture, University of Leiden, the Netherlands, July 1995. (D)

• ‘The nature motif and its power in sapiential literature’, guest lecture, University of Vienna, Austria, May 1995. (G)

• ‘The Decalogue, Canticles and Calvinist interpretation’, Central European Seminar on Moral Law, Bratislava, Slovakia, February 2000. (G)

• ‘The problem of reading the Old Testament as a historical work’, International von Rad Centenary Symposium, University of Heidelberg, Germany, October 2001. (G)

• ‘Hermeneutics in the light of modern Anglo-American currents’, keynote paper, Rudolf Bultmann Society for Hermeneutics, Hofgeismar, Germany, February 2001. (G)

• ‘Sapiential lifestyles and responsibility’, Tri-Annual Congress of the European Theological Society, Zurich, Switzerland, September 2003. (G)

• ‘Reviewing the input of cognitive reading in the spectrum of exegetical approaches’, Symposium on Cognitive Interpretation, Royal Dutch Academy of Sciences, Amsterdam, the Netherlands, April 2002. (E)

• ‘The hermeneutical significance of biblical archaeology’, opening keynote lecture, International Ignaz Goldziher Symposium, Budapest, Hungary, October 2005. (E)

• ‘Intertextuality in multi-layered Old Testament texts’, Erlangen-Nuremberg Consultation on Biblical Hermeneutics, University of Erlangen, Germany, May 2007. (G)

• ‘When poverty undermines thinking – an aspect of biblical reflection’, opening address by the Congress President, International Congress of the Society of Biblical Literature, Vienna, Austria, July 2007. (E)

• ‘Creating new Contexts. On the possibilities of Biblical studies in contexts generated by the Dead Sea Scrolls’, International Dead Sea Scrolls Symposium, University of Vienna, Austria, February 2008. (E)

• ‘Reading on the borderline of historical and aesthetic approaches. Reflecting communication across frontiers’, Tri-Annual Congress of the European Theological Society Vienna, September 2008. (G).

International congress papers and lectures
• ‘Esther as a novel with different levels of meaning’, International Organization for the Study of the Old Testament, University of Göttingen, July 1977. (E)

• ‘The question of a tiqqun in Job 32’, International Organization for the Study of the Old Testament, University of Cambridge, July 1995. (E)

• ‘Comparing Naomi to Job’, inaugural lecture, University of Vienna, March 1998. (G)

• ‘Revelation as encounter’, guest lecture Comenius University, Bratislava, 1999. (G)

• ‘The dimension of the land in Judaism’, International Symposium on Eretz Yisrael, University of Vienna, April 1999. (G)

• ‘The historical involvement of the Viennese Theological Faculty in the archaeology of the Holy Land’, University of Vienna, June 2000. (G)

• ‘The hope of Israel’, Symposium of the Austrian Council of Churches, Heiligenstadt, September 2000. (G)

• ‘The motif of fear in the Old Testament’, Annual Public Ring Lecture, City of Vienna, March 2001. (G)

• ‘Hypotheses and truth: the pilot/Pilate question in academic research’, Sponsionsrede (Rector’s oration in the role of the Vice-Chancellor at the closing of the academic year), Great Ceremonial Hall of the University of Vienna, July 2006. (G)

• ‘The interaction of research and teaching policy. Streamlining theological studies in the emerging European university landscape’, University of Vienna, October 2006. (G)

Papers at international congresses held in South Africa
• ‘The doctrine of retribution in Job and Ecclesiastes’, Old Testament Society of South Africa, University of Pretoria, July 1972. (E)

• ‘The concept of relativity in Near Eastern wisdom texts’, Old Testament Society of South Africa, UNISA, Pretoria, July 1973. (E)

• ‘The Chronicler’s use of Psalms’, Old Testament Society of South Africa, Stellenbosch, July 1976. (E)

• ‘A structural analysis of Psalm 113’, South African Society for Judaic Studies, Pretoria, September 1977. (E)

• ‘An alternative to Johannes Pedersen’s power concept’, Old Testament Society of South Africa, UNISA, Pretoria, September 1979. (E)

• ‘Quietism in the Book of Isaiah’, Old Testament Society of South Africa, University of the Witwatersrand, Johannesburg, September 1981. (E)

• ‘Abraham Kuenen’s and Dutch historical criticism’, Old Testament Society of South Africa, Pretoria, 1983. (E)

• ‘“Theologia Religionum” from the perspective of Israelite religion’, International Congress of the Missiological Society of Southern Africa, Pretoria, 1984. (E)

• ‘The succession narrative and Israelite wisdom tradition’, Old Testament Society of South Africa, 1985. (E)

• ‘Liberation Theology and theological argument’, Old Testament Society of South Africa, Johannesburg, 1986. (E)

• ‘On Job and observing nature’, Old Testament Society of South Africa, Stellenbosch, 1990. (A)

• ‘Ruth 2:7 – an old crux’, Old Testament Society of South Africa, 1991. (E)

• ‘Undermining unnatural religiosity’, Old Testament Society of South Africa, 1992. (E)

• ‘Eroticism in the Book of Ruth’, Old Testament Society of South Africa, 1993. (E)

• ‘The principle of the logos spermatikos and biblical theology’, Old Testament Society of South Africa, 1993. (A)

• ‘David and the matriarch in the Book of Ruth’, Old Testament Society of South Africa, 1994. (E)

• ‘Metaphors and the literal reading of aphorisms’: Propent Conference under the Auspices of the Universities of Munich and Pretoria, 2006. (E)

• ‘Contexts generated by the Qumran Scrolls’, Text and Archaeology Symposium, UNISA, 2008. (E)

• ‘Inter- and intra-textual relationships in layered texts’, Text and Archaeology Symposium, UNISA, 2008. (E)

Other scholarly papers and lectures in South Africa
• ‘Old Testament “Motivgeschichte”’, DRC Symposium, Pretoria, 1971. (A)

• ‘The sapiential roots of Joseph’, Old Testament Society of South Africa, Potchefstroom, 1974. (E)

• ‘Fundamentalist usage of the Old Testament’, guest lecture, University of Port Elizabeth, 1976. (A)

• ‘The Targum Onqelos of Genesis 1’, South African Society for Judaic Studies, Pretoria, 1977. (E)

• Series of guest lectures, Faculty of Theology Division B, University of Pretoria, March – April 1977:

• ‘On discipline in exegesis’. (A)

• ‘Exegesis and fulfilment’. (A)

• ‘Basic units for structural analysis’. (A)

• ‘Expounding legal material’. (A)

• ‘Expounding wisdom texts’. (A)

• ‘Expounding Psalms’. (A)

• ‘Synchrony and diachrony in analysing the Book of Esther’, Old Testament Society of South Africa, Bloemfontein, 1978. (E)

• ‘The use of the Bible in conventional South African theology’, Annual Symposium of the institute for Theological Research, UNISA, 1979. (E)

• ‘The life and work of Adrianus van Selms’, The South African Society for Judaic Studies, Johannesburg, 1984. (E)

• ‘The Antiochene concept of Holy Scripture’, Society for Patristic and Byzantine Studies, Johannesburg, 1985. (E)

• ‘Revelation in Dutch Ethical Theology’, Reformed Association, Pretoria, 1985. (A)

• ‘Professor Albert Geyser’, The South African Society for Judaic Studies, Johannesburg, 1985. (E)

• ‘Gerrit Wildeboer and Old Testament literary history’, Old Testament Society of South Africa, 1986. (A)

• ‘Old Testament perspectives on the ecological crisis’, Annual Symposium of the UNISA Institute for Theological Research, 1987. (E)

• ‘Ethical Truth’, Reformed Association, Pretoria, 1988. (A)

• ‘Christ in the Old Testament’, Dutch Reformed Theological Society, Pretoria, 1981. (A)

• ‘Job – answer or enigma?’, inaugural lecture, UNISA, 1983. (A)

• ‘The Sodom theme in patristic literature’, South African Church History Society, 1989. (E)

• ‘Elusive wisdom’, Lecture at the opening of the Academic Year, UNISA, 1994. (E)

• ‘Adrianus van Selms: responsum’, South African Society for Judaic Studies, Johannesburg, 1995. (E)

• ‘Speakers calling for order’, Interdisciplinary Research Symposium, UNISA, 1997. (E)

• ‘The redactional manifestation of Pentateuchal theology’, guest lecture, UNISA, 1998. (E)

• ‘Wisdom by the people for the people’, guest lecture UNISA, 1998. (E)

• ‘The House of Eli’, guest lecture, UNISA, July 1999. (E)

• ‘A model for Strack-Billerbeck’, guest lecture, UNISA, July 1999. (E)

• ‘Divine absurdity in the Book of Jonah’, guest lecture, UNISA, July 1999. (E)

• ‘Law and Gospel in the Pentateuch organisation’, guest lecture UNISA, 2000. (E)

• ‘Introduction Science and Old Testament Theology’, guest lecture, UNISA, July 2000. (E)

• ‘Revelation in Wisdom?’, guest lecture UNISA, 2001. (E)

• ‘Exegetical erotica to Canticles 7:2–6’, guest lecture UNISA, 2001. (E)

• ‘The finality of the Old Testament “final text”’, guest lecture UNISA, 2002. (E)

• ‘Are the Tenach and the Old Testament the same Bible?’, guest lecture UNISA, 2002. (E)

• ‘The Primeval narrative as myth’, guest lecture UNISA, 2003. (E)

• ‘Multi-levelled reading of Psalm 30’, guest lecture UNISA, 2003. (E)

• ‘The female touch in the Book of Ruth’, guest lecture UNISA, 2004. (E)

• ‘Imperative and advisory ethics in Proverbs’, guest lecture UNISA, 2004. (E)

• ‘The canon as text for biblical theology’, guest lecture UNISA, 2005. (E)

• ‘Death as the reverse of life in ancient Israel’, guest lecture UNISA, 2005. (E)

• ‘The significance of intertextuality in the Dead Sea Scrolls’, guest lecture UNISA, 2006. (E)

• ‘Reading and controlling the text’, International Symposium, UNISA, 2006. (E)

• ‘The concept of Hebrew Truth and Anti-Semitism’, UNISA, 2008. (E)

Major international general lectures
• ‘Old Testament notes on the political controversy of “Protestantism and Democracy” in Austria’, Workshop of the Federated Protestant Churches in Austria, Gallneukirchen, Germany, February 2002. (G)

• ‘Preaching the Prophets’, public lecture, Lutheran Diocese of Salzburg, November 2002. (G)

• ‘Coming to terms with the mythical character of the Old Testament’, Lutheran Institution of Continued Education, Vienna, March 2003. (G)

• ‘The use of the Psalter in literary teaching’, guest lecture, Roman Catholic Archdiocese of Salzburg, June 2003. (G)

• ‘The Christological use of the Old Testament’, Academy of Religious Education, Vienna, September 2003. (G)

• ‘On the necessity of Protestant ecumenical cooperation in Austria’, address to the National Synod of the Protestant Church of Austria, Sankt Pölten, January 2003. (G)

• ‘Sacraments and children in light of the Bible’, Styrian Academy for Religious Education, Graz, March 2004. (G)

• ‘Biblical studies and Euro-American interaction’, Symposium of the United States Embassy in Austria, May 2005. (G & E)

• ‘Understanding the Psalms’, public lecture, Lutheran Diocese of Salzburg, November 2004. (G)

• ‘Literature, archaeology and theology’, opening lecture, Ernst Sellin Exhibition, International Sellin Colloquium on Archaeology: Vienna University Library in cooperation with the Austrian Academy of Sciences, The Austro-Israeli Society and the Foundation for Austro-Arabic Cooperation, April 2006. (G)

• ‘Creation myths in the Ancient Near East and the Bible’, Lutheran Seminar for Continued Education, Hallein, February 2008. (G)

• ‘Calvin’s use of the Old Testament Election Motif and its appropriation in Apartheid Theology’, Evangelische Woche, Vienna, March 2009. (G)

• ‘Fundamentalism, Calvin and Apartheid’, keynote Reformation Day Paper, Graz, October 2009. (G)

• ‘The message of the Book of Psalms as a unit’, Biblical Seminar, Protestant Church Salzburg, November 2009. (G)

• ‘Die Komposition des Pentateuch und ihre Botschaft‘, Wien 2010. (D)

• ‘Die Aktualität von Israels Propheten heute‘, Wien 2011. (D)

Major general lectures in South Africa
• ‘Old Testament perspectives in the context of the question of female ordination’, Dutch Reformed Church of South Africa, Pretoria, 1978. (A)

• ‘Environmental education based on the concept of life’, Symposium, National Parks Board, Skukuza, South Africa, 1990. (E)

• ‘Ecology and Christian mission’, public lecture, Missiological Society of Southern Africa, Pretoria, 1991. (E)

• ‘Homo religiosus, the arts and the environment’, Human Sciences Research Council Symposium, Pretoria, 1991. (A)

• ‘National Parks and the ethics of social involvement’, Symposium National Parks Board, Berg-en-Dal, South Arica, 1994. (E)

• ‘Scepticism in the wisdom of Agur’, guest lecture, Faculty of Theology, University of Pretoria, August 2006. (A)

• ‘European Theological Education’, Pretoria, July 2007. (E)

Exegetical series in terms of the Extraordinary Professorship, UNISA
July–August 1998
Six exegetical lectures on the Joseph Narrative (Genesis 37–50). (E)

July–August 1999
Six exegetical lectures on the Book of Jonah. (E)

July–August 2000
Six exegetical lectures on the Book of Canticles. (E)

July–August 2001
Six exegetical lectures on selected passages from Jeremiah. (E)

July–August 2002
Six exegetical lectures on the Abraham and Sodom narratives in Genesis. (E)

July–August 2003
Six exegetical lectures on the aphoristic sapiential literature of Israel. (E)

July–August 2004
Six exegetical lectures on the exegesis of the Book of Jonah. (E)

July–August 2005
Six exegetical lectures on the Exegesis of the succession narrative in 2 Samuel. (E)

July–August 2006
Six exegetical lectures on selected passages from the Book of Jeremiah. (E)
Intermission: 2007 due to hosting the Society of Biblical Literature Congress in Vienna.

July–August 2008
(Two lectures on Qumran, two lectures on hermeneutics) and two lectures on intertextuality. (E)

July–August 2009
(Four lectures on Calvin and the Old Testament) and two lectures on the Book of Jonah. (E)

July–August 2010
(Two lectures on Exodus 2 and its reception) and four lectures on Psalms. (E)

July–August 2011
(Six lectures on aspects of beauty in the Old Testament) and two lectures on the danger of female and male attractiveness in the Old Testament. (E)

July–August 2012
(Six lectures on aspects of beauty in the Old Testament) and two lectures on the danger of female and male attractiveness in the Old Testament. (E)

Preke/Sermons/Predigten
Ca. 1500 Predigten in 40+ Jahren in Afrikaans, Niederländisch, Deutsch und Englisch, durchscnittlich 3+ pro Monat.

Nota/Note/Notiz
Ungefähr 100 kleinere Vorträge und Ansprachen in Südafrika, in den Niederlanden, in Deutschland, Großbrittannien und Österreich werden nicht aufgeführt.

Publikasies/Publications/Veröffentlichungen

Boeke/Monographs/Bücher
1975, Aspekte van menslike mag in die Ou Testament, Dissertation (Theologiae Doctor), Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.

1979, Polar structures in the Book of Qohelet, DeGruyter, Berlin. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft).

1979 (redakteur/editor/Herausgegeber), ’n Nuwe lied vir die Here, HAUM, Pretoria.

[1980] 1991, Esther, 2.Aufl., Callenbach, Nijkerk. (De Prediking van het Oude Testament).

1983 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Die Bybel leef, Van Schaik, Pretoria.

1983 (redakteur/editor/Herausgegeber), Een plus een is een: Besprekings oor die huwelik, Kital, Pretoria.

[1984] 1995, Prediker, 2.Aufl., Kok, Kampen, (Teksten Toelichting).

1984, Die etiese Ou-Testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914, Dissertation (Doctor Theologiae, Kerkgeskiedenis), Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.

1985 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), South Africa – A plural society in transition, Butterworths, Durban.

1986 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Words from afar, Tafelberg, Cape Town.

1986 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kok, Kampen.

1986, Ecclesiastes, Eerdmans, Grand Rapids. (Text and Interpretation).

1987 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Dialogue with God, Tafelberg, Cape Town.

1988 (redakteur/editor/Herausgegeber), Old Testament storytellers, Tafelberg, Cape Town.

1989, Spreuke, Lux Verbi, Cape Town, (NAB met verklarende aantekeninge).

1989 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), God se genade is genoeg, Orion, Pretoria.

1990, A tale of two cities: Sodom and Gomorrah in the Old Testament, early Jewish and early Christian traditions, Kok-Pharos, Kampen.

1990 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), God in ons lyding, Orion, Pretoria.

1990 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Riglyne vir prediking oor vrede, Lux Verbi, Kaapstad.

1991 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Mens en omgewing, Orion, Pretoria.

1991 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Riglyne vir prediking oor die wandel met God, Lux Verbi, Kaapstad.

1991 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Plutocrats and paupers: Wealth and poverty in the Old Testament, Van Schaik, Pretoria.

1991 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Ons Joodse bure, Kital, Pretoria.

1992, Das Buch Ester, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. (Das Alte Testament Deutsch).

1994, Ruth, Kok-Pharos, Kampen, (Teksten Toelichting).

1994 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Menswaardig, Orion, Halfway House.

1995 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Die vrou, Orion, Halfway House.

1995, Sprüchekommentar für Historical Commentary on the Old Testament, Kok-Pharos, Kampen/Eerdman, Grand Rapids.

1998, Bearbeitung von ‘Sprüche’ für die Afrikaanssprachige Referenzbibel, Bible Society of South Africa, Cape Town.

1998, Bearbeitung von ‘Esther’ für die Afrikaanssprachige Referenzbibel, Bible Society of South Africa, Cape Town.

1998 (mede-redakteur/co-editor/Mitverfasser), Erklärendes Glossarium, Afrikaans-sprachige Referenzbibel, Bible Society of South Africa, Cape Town.

1999 (redakteur/editor/Herausgegeber), Die Vielseitigkeit des Alten Testaments, Festschrift für Georg Sauer, Peter Lang, Vienna. (Wiener Alttestamentliche Studien, 1).

2001 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Hermeneutik und Ästhetik: Die Theologie des Wortes im multimedialen Zeitalter, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn.

2001 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Angst: Theologische Zugänge zu einem ambivalenten Thema, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn.

2001, Begegnung mit Gott: Gesammelte Studien im Bereich des Alten Testaments, Peter Lang, Vienna/Frankfurt/NewYork. (Wiener Alttestamentliche Studien, 3).

2004 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Leben: Verständnis, Wissenschaft, Technik, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh. (VWGTh, 24).

2005 (mede-outeur/co-author/Mitarbeiter), Das Alte Testament und die Kunst: Beiträge des Symposiums ‘Das Alte Testament und die Kultur der Moderne’ anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901–1971), Heidelberg 18.–21. Oktober 2001, Lit Verlag, Münster. (Altes Testament und Moderne, 15).

2004 (redakteur/editor/Herausgegeber), Polyphonie und Einbildungskraft: Aufsätze zur Theologie des Alten Testaments von Walter Brueggemann, Peter Lang, Frankfurt. (Wiener Alttestamentliche Studien Band, 4).

2009 (mede-redakteur/co-editor/Mitherausgeber), Lexikon der Bibelhermeneutik, De Gruyter, Berlin.

Artikels/Articles/Artikel
1967, ‘Die kerk in ekumeniese perspektief’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 24(1), 1–11.

1969, ‘Qohelet 3:2–8A “sonnet” in the Old Testament’, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 81(2), 240–242.

1971, ‘The concept of darkness’, in I.H. Eybers, F.C. Fensham & C.J. Labuschagne (eds.), De Fructu Oris Sui: Essays in Honour of. Adrianus van Selms, pp. 99–107, Brill, Leiden.

1971, ‘Die hantering van motiewe in die Ou Testament’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 28(1), 9–16.

1971, ‘Israël – land, volk en staat, ’n bespreking van die besinning van die Nederlandse Hervormde Kerk’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 28(1), 104–106.

1972, ‘Ter Herkenning – ’n nuwe tydskrif oor die verhouding tussen Jode en Christene’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 29(1), 82–83.

1973, ‘An explanation of the term “proselutos”’, NovumTestamentum 15, 270–277.

1974, ‘Different reactions of Job and Qoheleth to the doctrine of retribution’, OTWSA 15/16, 43–48.

1974, ‘Relativity in Near Eastern wisdom’, OTWSA 15–16, 49–58.

1976, ‘A structural analysis of Ps 113’, OTWSA 19, 64–68.

1977, ‘Chokma – Joseph – Hybris’, OTWSA 17–18, 21–31.

1978, ‘Synchronous and diachronous perspectives in an analysis of the Book of Esther’, OTWSA 20–21, 95–109.

1978, ‘Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt’, OTWSA 20–21, 83–94.

1978, ‘Ou-Testamentiese perspektiewe ten dienste van die besinning oor die vrou in die kerklike amp’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(3), 23–35.

1978, ‘Gedagtes oor gekontroleerde eksegese’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 1–11.

1978, ‘Eksegese van die Ou Testament en die vervulling deur Christus’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 11–19.

1978, ‘Die basiese eenheid in struktuuranalise’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 19–26.

1978, ‘Exodus 22:20–26’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 26–30.

1978, ‘Qohelet 3:1–9’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 31–35.

1978, ‘Psalm 8’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 35–40.

1978, ‘Onkelos Genesis 1 and the structure of the Hebrew text’, Journal for the Study of Judaism 9(2), 1–7.

1978, ‘Esther as a novel with different levels of meaning’, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 90(1), 417–421.

1979, ‘Ortodokse fundamentalisme en die gebruik van die Ou Testament in Suid-Afrika’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 35(1/2), 101–118.

1979, ‘Redaction and function of the chronistic psalm of David’, OTWSA 19, 69–75.

1979, ‘The use of the Bible in conventional South African theology’, in W.S. Vorster (ed.), Scripture and the use of Scripture, pp. 1–25, UNISA, Pretoria.

1979, ‘An alternative to Johannes Pedersen’s power concept’, OTWSA 22–23, 113–129.

1980, ‘Ou-Testamentiese perspektiewe oor politieke en sosio-ekonomiese mag’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 36(1), 50–57.

1981, ‘Die Christusprediking van die Ou Testament’, In die Skriflig/In Luce Verbi 15, 1–11.

1982, ‘Skrifgesag en inspirasie – ’n argument’, Die Hervormer, Augustus, 48.

1982, ‘Was Isaiah a Quietist?’ OTWSA 22–23, 130–142.

1983, ‘The model of the Priestly blessing in 1 QS’, Journal for the Study of Judaism 14, 11–17.

1983, ‘Job – antwoord of enigma?’, Theologia Evangelica 16(2), 15–31. http://dx.doi.org/10.1163/157006383X00025

1984, ‘Job – answer or enigma?’, Old Testament Essays 2, 1–38.

1984,‘The Exilic Period in Abraham Kuenen’s account of Israelite religion’, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 96, 3–23.

1984, ‘The writings of Professor Adrianus van Selms’, Journal for the Study of Northwest Semitic Languages 12, 5–17.

1984, ‘Professor Adrianus van Selms’, in Eighth Congress of the South African Society for Judaic Studies, proceedings, Kaplan Centre for Jewish Studies, University of Cape Town, Cape Town.

1985, ‘J.J.P.Valeton jr. as godsdienshistorikus’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 41(2), 233–251.

1985, ‘“Theologia Religionum” from the perspective of Israelite religion – an argument’, Missionalia 13(1), 14–32.

1985, ‘Chrysostom, Isaiah and the Antiochene view of scripture’, in C. Landman & D.P. Whitelaw (eds.), Windows on origins: Essays in honour of J.A.A.A. Stoop on his sixtieth birthday, pp. 55–67, UNISA, Pretoria. (Studia Theologia, 5).

1985, ‘The concept of revelation in Dutch Ethical Theology: Its implications for Old Testament scholarship’, Old Testament Essays 3, 18–32.

1985, ‘Professor Albert Geyser’, in Ninth Congress of the South African Society for Judaic Studies, proceedings, Kaplan Centre for Jewish Studies, University of Cape Town, Cape Town.

1985, Critical Discussion: C.F.A. Borchardt, ‘Sosialisme en die kerk in die 19de en 20ste eeue’, Studia Historiae Ecclesiasticae 11, 123–126.

1986, ‘Jedidiah or Amadeus: Thoughts on the succession narrative and wisdom’, OTWSA 27–28, 167–201.

1986, ‘Die bydrae van Gerrit Wildeboer (1855–1911) tot die Ou-Testamentiese inleidingswetenskap’, OTWSA 27–28, 148–166.

1987, ‘Image and order: Old Testament perspectives on the ecological crisis’, in W.S. Vorster (ed.), Are we killing God’s earth?, pp. 6–28, UNISA, Pretoria.

1988, ‘Die waarheid is eties: Oor die Skrifbeskouing van die EtieseTeologie’, In die Skriflig/In Luce Verbi 22, 42–55.

1987, ‘Exodus, Liberation Theology and theological argument’, Journal of Theology for Southern Africa, 3–18.

1987, ‘Tertium datur – oor die etiese waarheidsbegrip’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 43(1/2), 47–57.

1989, ‘Ontstaan en eerste periode van die Hervormde teologiese opleiding aan die Universiteit van Pretoria’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 45(2), 412–437.

1990, ‘The Sodom theme in patristic literature’, Studia Historiae Ecclesiasticae 16(2), 98–114.

1990, ‘Natuur en wysheid: Een en ander oor die vraag of die wiel herontdek word’, Old Testament Essays 3(2), 159–170.

1990, ‘The sin of Sodom in the Talmud and Midrash’, Old Testament Essays 3(3), 231–245.

1990 (mede-outeur saam met Fourie, J. & Joubert, S.G.J.), ‘Environmental education – an approach based on the concept of life’, Koedoe 33(1), 91–105.

1990, ‘Innerlike stryd en lyding’, in C.J.A Vos & J.C. Müller (eds.), God in ons lyding, pp. 58–66, Orion, Halfway House. (God, mens en wêreld, 2).

1990, ‘Jesaja 2:1–5, Miga 4:1–5 en Joël 4:9–17’, Riglyne vir prediking oor vrede, Lux Verbi, Cape Town.

1991, ‘God se hemel gewelf’, in C.J.A Vos & J.C. Müller (eds.), Mens en omgewing, pp. 164–173, Orion, Halfway House. (God, mens en wêreld, 3).

1991, ‘Psalm 8’, Riglyne vir prediking oor die wandel met God, Lux Verbi, Cape Town.

1991, ‘The prophets and Sodom: The prophetic use of the Sodom and Gomorrah theme’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 47(1), 5–25.

1991, ‘Life, wonder and responsibility: Some thoughts on ecology and Christian mission’, Missionalia 19(1), 44–56.

1991, ‘Omgewing, lewe en belewing: Oor homoreligiosus, die kunste en die omgewing’, De Arte 43, 35–39.

1992, ‘Seeing God with natural eyes: On Job and nature’, Old Testament Essays 5(3), 346–360.

1993, ‘Ruth 2:7 – an old crux’, Journal for Semitics 4(2), 151–159.

1993, ‘Job’s sister: Undermining an unnatural religiosity’, Old Testament Essays 6(3), 312–329.

1993, ‘Erotic allusion in Ruth 3’, Ekklesiastikos Pharos 75(1), 18–30.

1994, ‘David and the matriarch in the Book of Ruth’, In die Skriflig/In Luce Verbi 28(1), 25–35.

1994, ‘Of barley, bulls, land and levirate’, in F. García Martínez, A. Hilhorst, J.T.A.G.M. van Ruiten & A.S. van der Woude (eds.), Studies in Deuteronomy, In honour of C.J. Labuschagne on the occasion of his 65th birthday, pp. 123–138, Brill, Leiden. (Supplements to Vetus Testamentum, 53).

1994, ‘Yahweh’s wings and the gods of Ruth’, in H-M. Wahl et al. (eds.), Gott und die Götter, Festschrift für Otto Kaiser, pp. 389–401, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

1994, ‘National Parks and social involvement: An argument’, Koedoe 37(1), 137–148.

1994, ‘Die weg van die Here in die woestyn, oftewel God se grootpad in die wildernis: Oor “A Story of two Ways”’, Skrif en Kerk 15(2), 391–413.

1994, ‘Die rebel wat die waarheid oor God gepraat het’, in C.J.A. Vos & J.C. Müller (reds.), Menswaardig, bl. 87–98, Orion, Halfway House. (God, mens en wêreld, 4).

1994, ‘Logos spermatikos: Die saailinge van die teologie, gedagtes oor gekontroleerde teologie’, Old Testament Essays 7(3), 417–434.

1995, ‘Fools can explain it, wise men never try’, Old Testament Essays 8(1), 129–144.

1995, ‘The question of a tiqqun in Job 32:3’, Journal for Semitics 7(1), 79–86.

1995, ‘Die moontlikhede van Elihu: wat in Suid-Afrika met hom gedoen is/kan word’, Old Testament Essays 8(3), 356–369.

1996, ‘Die waarde van ’n vrou – wie s’n is dit? (Spreuke 31:10–31)’, in C.J.A. Vos & J.C. Müller (reds.), Die vrou, bl. 114–126, Orion, Halfway House. (God, mens en wêreld, 5).

1996, ‘’n Hervormde tradisie as heelmiddel’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 52(4), 1–24.

1997, ‘Adrianus van Selms: Responsum’, Journal for Semitics 7(2), 240–250.

1997, ‘Speakers calling for order’, Old Testament Essays 10(3), 424–438.

1997, ‘Learning in the indicative’, Journal for Semitics 8(1), 1–11.

1998, ‘God have or has? Unclarity and insight’, Journal for the Study of Northwest Semitic Languages 24(1), 129–140.

1998, ‘Johannes Brahms, agnosticism and some other wisdom’, Skrif en Kerk 19(1), 616–627.

1998, ‘The redactional manifestation of Pentateuchal theology’, Old Testament Essays 11(3), 487–498.

[1998] 1999, ‘Noomi und Hiob, Schubert und Mahler: Überlegungen zu einem alttestamentlichen Beitrag in Wien’, in J.A. Loader & H-V. Kieweler (eds.), 1999:149–163 [A.331] = Wiener Jahrbuch für Theologie 2, 125–142.

1999, ‘Wisdom by (the) people for (the) people’, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 111, 211–233.

1999, ‘Strack-Billerbeck, orthodoxy and a Jewish New Testament’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 55(2/3), 601–610.

1999, ‘Gottes Umkehr und prophetische Absurdität: Zum umgekehrten Bekenntnis in Jona 4:2–3’, Old Testament Essays 12(2), 326–338.

[1999] 2000, ‘Das Haus Elis und das Haus Davids: Wie Gott sein Wort zurücknehmen kann’, in U.H.J. Körtner & R. Schelander (eds.), Die Gottesfrage heute: Festschrift für Gottfried Adam zum 60 Geburtstag, Wien/ HTS Theological Studies/Theological Studies 56(2/3), 492–505.

2000, ‘Die Dimension des Landes im jüdischen Glauben: Überlegungen zur Debatte im angelsächsischen Raum’, Wiener Jahrbuch für Theologie 3, 191–198.

2000, ‘Die Beteiligung der Wiener Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Archäologie des Heiligen Landes’, Wiener Jahrbuch für Theologie 3, 299–306.

[2000] 2001, ‘Die Hoffnung Israels – Israel als Hoffnung’, Old Testament Essays 13(1), 27–45/Ökumenisches Forum 23–24, 13–29.

2000, ‘Hebrew Bible introduction and Old Testament Theology design’, Old Testament Essays 13(2), 186–203.

2000, ‘Rhythm in the Primeval Narrative’, Old Testament Essays 13(2), 204–217.

2001, ‘Stromab – Gedanken zur Hermeneutik biblischer Texte im Kontext der neueren angelsächsischen Diskussion’, in U.H.J. Körtner (ed.), Hermeneutik und Ästhetik: Die Theologie des Wortes im multimedialen Zeitalter, pp, 34–56, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn/Skrif en Kerk 22, 277–300.

2001, ‘Law and Gospel’ in the Pentateuch organisation’, HTS Theological Studies/Theological Studies 57, 1–16.

2001, ‘Zum Preis der Rechtfertigung Gottes im Alten Testament’, Berliner Theologische Zeitschrift 18(1), 3–23.

2001, ‘Job 9:5–10 as a quasi-hymn’, OldTestament Essays 14(1), 76–88.

2001, ‘The significant deficiency of revelation in Wisdom’, Old Testament Essays 14(2), 235–259.

2001, ‘“Trembling, the best of being human”: Aspects of anxiety in Israel’, Old Testament Essays 14(2), 260–280.

2001, ‘Exegetical erotica to Canticles 7: 2–6’, Journal for Semitics 10(1/2), 98–111.

[2001] 2002, ‘Das Siebente Gebot, das Hohelied und Calvin’, in J .Bándy (ed.), Der Dekalog, pp. 11–27, Na prahu 21. storočia, Bratislava/HTS Theological Studies/Theological Studies 58(1), 62–76.

2002, ‘Angst und Furcht aus alttestamentlichem Blickwinkel’, in U.H.J. Körtner (ed.), Angst: Theologische Zugänge zu einem ambivalenten Thema, pp. 7–31, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn Neukirchen.

2002, ‘Alttestamentliche Notizen zum Thema “Evangelische Kirchen und Demokratie”’, Amt und Gemeinde 53(8/9), 150–169.

2002, ‘Das Alte Testament – ein Geschichtsbuch?’, Old Testament Essays 15(2), 398–410.

2002/04, ‘Lebensgestaltung als weisheitliche Lebensverantwortung’, in E. Herms (ed.), Leben: Verständnis, Wissenschaft, Technik, pp. 214–236, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, (VWGTh, 24) /OldTestament Essays 15(3), 715–738.

2002, ‘The finality of the Old Testament “final text”’, OldTestament Essays 15(3), 739–753.

2002, ‘Tenach and Old Testament – the same Bible?’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 58(4), 1415–1430.

2002, ‘Job and cognition in context – impressions and prospects from the perspective of Exegesis’, in E. van Wolde (ed.), Job 28:Cognition in context, pp. 321–329, Brill, Leiden. (Biblical Interpretation Series, 64).

2003, ‘Altorientalische Mythen und alttestamentlicher Mythos’, Amt und Gemeinde 54, 237–149.

2003, ‘Psalm 30 read twice and understood two times’, Old Testament Essays 16(2), 291–308.

2003, ‘The Primeval narrative as literary myth’, Old Testament Essays 16(2), 309–321.

[2003] 2004, ‘Christus und das Alte Testament, das Alte Testament und Christus’, Wiener Jahrbuch für Theologie 5, 285–303.

[2003] 2004, ‘Theologien als Symphonien: Zur (biblischen) Theologie und Ästhetik’, Wiener Jahrbuch für Theologie 5, 11–27.

2004, ‘Sodom und Gomorrah’, in H.D. Betz, D.S. Browning, B. Janowski & E. Jüngel (eds.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 7, 4. Aufl., p. 1413, Mohr, Tübingen.

2004, ‘Theologies as symphonies: On (biblical) theology and aesthetics’, Old Testament Essays 17(2), 252–266.

2004, ‘Begegnung mit Gott als Zentralbegriff der niederländischen “Ethischen Theologie”’, in M. Witte (ed.), Gott und Mensch im Dialog, Festschrift für Otto Kaiser zum 80 Geburtstag, pp. 1037–1051, De Gruyter, Berlin. (BZAW, 345[I–II]).

2004, ‘A woman praised by women is better than a woman praised by seven men’, HTS Theological Studies/Theological Studies 60(3), 687–702.

2004, ‘“Religionsunterricht” als ‘‘säkularer” Unterricht im alten Israel’, Amt und Gemeinde 55, 198–203.

2004, ‘Virtue between command and advice’, Old Testament Essays 17(3), 416–434.

2005, ‘Das Alte Testament – ein Geschichtsbuch?’, in J. Barton, J.C. Exum & M. Oeming (eds.), Das Alte Testament und die Kunst: Beiträge des Symposiums “Das Alte Testament und die Kultur der Moderne” anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901–1971), Heidelberg 18–21 Oktober 2001, pp. 31–50, Lit Verlag, Münster. (Altes Testament und Moderne, 15).

2005, ‘The canon as text for a biblical theology’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 61(4), 1027–1048.

2005, ‘Emptied life: Death as the reverse of life in ancient Israel’, Old Testament Essays 18(3), 681–702.

2005, ‘Text and co-text in the sphere of theologising with the Old Testament: On the status of biblical archaeology in theology’, Old Testament Essays 18(3), 703–721.

2005, ‘“Megatrend Religion”, Bibelwissenschaft und Austausch zwischen Europa und Amerika’, Amt und Gemeinde 56, 250a–255b.

2006, ‘Metaphorical and literal readings of aphorisms in the Book of Proverbs’, HTS Theological Studies/Theological Studies 62(4), 1177–1199.

2006, ‘Reading and controlling the text’, Old Testament Essays 19(2), 694–711.

2006, ‘Qumran, text and intertext: On the significance of the Dead Sea Scrolls for theologians reading the Old Testament’, Old Testament Essays 19(3), 892–911.

2006, ‘Old Testament criticism and interpretation in the Twentieth Century’, in S.E. Porter (ed.), Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation, pp. 373a–378b, 383a–384b, Routledge, London & New York.

2007/08, ‘When poverty undermines thinking’, Wiener Jahrbuch für Theologie 7, 273–292.

2008, ‘Die Problematik des Begriffes Hebraica veritas’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 64(1), 227–251.

2008, ‘Intertextualität in geschichteten Texten des Alten Testaments’, in O. Wischmeyer & S. Scholz (eds.), Die Bibel als Text: Beiträge zu einer textbezogenen Bibelhermeneutik, pp. 99–119, Francke, Tübingen.

2008, ‘Intertextuality in multi-layered texts of the Old Testament’, Old Testament Essays 21(2), 391–403.

2009, ‘Creating new contexts: On the possibilities of Biblical studies in contexts generated by the Dead Sea Scrolls’, Journal for Semitics 18(1), 82–104.

2009, ‘Kommunikation beim Lesen des Alten Testaments an der ästhetisch-historischen Grenze’, in F. Schweitzer (ed.), Kommunikation über Grenzen, pp. 286–299, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh. (Congress Volume WGTh).

2009/13, ‘Alttestamentliche Leitartikel’ in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, p. 11, De Gruyter, Berlin.

[2009] 2013, s.v. ‘Altes Testament’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 11–13.

[2009] 2013, s.v. ‘Bibel’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 74.

[2009] 2013, s.v. ‘Biblische Hermeneutik’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 90–91.

[2009] 2013, ‘Exegese’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 168–169.

[2009[ 2013, s.v. ‘Hermeneutik’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 245–246.

[2009] 2013, s.v. ‘Text’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 583–584.

[2009] 2013, s.v. ‘Alttestamentliche Hauptartikel‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 48.

[2009] 2013, s.v. ‘Auslegung, Auslegen, Ausleger‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 48–49.

[2009] 2013, s.v. ‘Gesetz und Evangelium‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 217–218.

[2009] 2013, s.v. ‘Kanon, Kanonizität‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 310–311.

[2009] 2013, s.v. ‘Methode, Methoden‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 382–383.

[2009] 2013, s.v. ‘Schrift, Schriftprinzip‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 521–522.

[2009] 2013, s.v. ‘Wahrheit‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 650–651.

[2009] 2013, s.v. ‘Alttestamentlich: Sprachlich/literaturwissenschaftlich’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 5.

[2009] 2013, s.v. ‘Allegorie, Allegorese‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 5–6.

[2009] 2013, s.v. ‘Autor‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 60.

[2009] 2013, s.v. ‘Buch‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 103–104.

[2009] 2013, s.v. ‘Titel‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 601–602.

[2009] 2013, s.v. ‘Weisheitsliteratur‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 657.

[2009] 2013, s.v. ‘Märchen‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 374.

[2009] 2013, s.v. ‘Alttestamentlich: Philosophisch/theologisch’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 239.

[2009] 2013, s.v. ‘Hebraica veritas’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 239.

[2009] 2013, s.v. ‘Inspiration’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 285.

[2009] 2013, s.v. ‘Ketiv und Qere‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, pp. 322–323.

[2009] 2013, s.v. ‘Mitte der Schrift‘, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, De Gruyter, Berlin, p. 392.

[2009] 2013, s.v. ‘Offenbarung’, in O. Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik: Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte, , De Gruyter, Berlin, p. 426.

2009, ‘Calvin’s election mix in small-scale theology’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1), Art. #337, 6 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v65i1.337; http://www.hts.org.za/ISSN 0259-9422

2009, ‘Israels Erwählung durch eine Brille von Calvinkleindesign’, Amt und Gemeinde 60(3), 186–201.

2009, ‘Calvin and Canticles’, Studia Historiae Ecclesiasticae 35(2), 57–75 .

2009, ‘Calvin und das Hohelied’, in U.H.J. Körtner, J.A. Loader & W. Wischmeyer (eds.), Calvin zum 500. Geburtstag, Evangelisch-Theologische Fakultät Universität Wien, Vienna. (Gutachten und Studien, 6).

2009, ‘Jonah’s Commission’, Old Testament Essays 22(3), 589–604.

2010, ‘Jonášovo poverenie’, in S. Hornanová & D. Benka (eds.) Zborník pripríležitosti 60 narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho, pp. 11–22, Univerzita Komenského, Bratislava.

2009/10, ‘Synergien von intra- und intertextuellen Aspekten des Kontextes am Beispiel von Psalm 86’, Wiener Jahrbuch für Theologie 8, 13–27.

2010, ‘Levels of contextual synergy in the Korah Psalms’, Old Testament Essays 23(3), 666–680.

2010, ‘On šub, šbit and šbot in Psalm 85’, Journal for Semitics 19(3), 465–480.

2011, ‘Creating new contexts: On the possibilities of Biblical studies in contexts generated by the Dead Sea Scrolls’, in A. Lange, E. Tov & M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in context, vol. 1, pp. 27–45, Brill, Leiden.

2011, s.v. ‘Schön/Schönheit’, in M. Bauks & K. Koenen (eds.), Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, (DBG 2011), viewed 02 July 2013, from http://www.wibilex.de/

2011, ‘The beautiful infant and Israel’s salvation’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 66(4). http://www.hts.org.za/ISSN 0259-9422

2011, ‘What do the heavens declare? On the Old Testament motif of God’s beauty in creation’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(3), Art. #1098, 8 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v67i3.1098

2011, ‘The Pleasing and the Awesome’, Old Testament Essays 24(3), 652–667.

2012, ‘Making things from the heart: On works of beauty in the Old Testament’, Old Testament Essays 25(1), 100–114.

2012, ‘The dark side of beauty in the Old Testament’, Old Testament Essays 25(2), 334–350.

2012, ‘J.J.Ph. Valeton Jr. en de “Vermittlungstheologie”’, in B. Becking (ed.), J.J.P. Valeton jr. als mens en theoloog: Studies over een ethisch theoloog bij zijn 100e sterfdag, pp. 165–180, Departement Religiewetenschappen en Theologie, Utrecht. (MTCVS, 2).

2012, ‘Schönheit zwischen Errettung und Segen’, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124(2), 163–179.

2012, ‘Vom Erfahren der Lieblichkeit Gottes im Kult: Überlegungen zu einem Schöpfungstheologischen Motiv in Psalmtexten’, WJTh 9, 43–57.

2012, ‘The problem of money in the hand of a fool’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68(1), Art. #1266, 9 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v68i1.1266

2012, ‘Prosthetic Memory in the Old Testament’, Old Testament Essays 25(3), 583–597.

[2013], ‘The bipolarity of sapiential theology’, Old Testament Essays (forthcoming).

[2013], ‘Confusing redaction and corruption – a house going to hell’, Verbum et Ecclesia (Festschrift J.H. le Roux) (Forthcoming).

Populêr-wetenskaplike artikels/General professional articles/Professionelle und allgemeinverständliche Artikel
1971, ‘’n Sterwende interpretasievan die eksodus’, Barkai, Mei 01.

1910–1973, 14 artikels oor die teologie van Joshua, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Konings, Speuke, Job, Prediker, Hooglied, Klaagliedere en Daniël, Die Hervormer 61(9), 1970; 62(1, 2, 3, 4, 5, 11), 1971; 63(1, 2, 3, 4, 7, 9), 1972; 64(4), 1973.

1971, 4 artikels oor die uitleg van Joshua 1–10, Die Hervormer 62(9), 20–21.

1972, ‘Bybelstudie-tegniek’, Die Hervormer 63(1), 19–21.

1977, 3 artikels oor Skrifbewys, Die Hervormer 68 (1), 3–4; 68 (5), 21; 68(6), 18.

1979, ‘Konflikte tussen Godsmanne’; ‘Implikasies van die profetiese konflik’; ‘Die Predikant en die politiek’, Die Hervormer, Mei, bl. 3, Kol 1–5; Junie, bl. 5, Kol 1–2, bl. 6, Kol 1–3; Julie, bl. 6, Kol 2–6.

1979, ‘Waarom sing ons in die kerk?’, in J.A. Loader (red.), ’n Nuwe lied vir die Here, bl. 160–177, HAUM, Pretoria.

1980, ‘Sabbat’, ‘Vrede’, ‘Vrees van God’, ‘Verbond’, Kital-projek, Bybelse begrippe.

1981, ‘Politieke argumentvoering en die rol van die Bybel’, Die Transvaler, 05 Januarie.

1981, ‘Die skeppingsverhaal en ons omgewing’, Die Hervormer, Februarie.

1981, ‘Literêre norme en godsdienstige norme’ I, Studente-Hervormer, Desember.

1981, ‘Die taak van die liggaam van Christus’, Die Transvaler, 17 Maart.

1981, ‘Wit en Swart teologie’, Die Transvaler, 14 April.

1981, ‘Polities-teologiese probleme’, Die Transvaler, 12 Mei.

1981, ‘Die eise van die liefdesgebod’, Die Transvaler, 09 Junie.

1981, ‘Die spieël van die Bisantynse kerk’, Die Transvaler, 07 Julie.

1981, ‘Onafhanklike denke en die kerk’, Die Transvaler, 04 Augustus.

1981, ‘Oor die teologiese winkelhaak’, Die Transvaler, 09 September.

1981, ‘Die Hervormde Kerk – verstar of oop?’, Die Hervormer, September.

1981, ‘Die Israel-fantasie’, Beeld, 20 Oktober.

1981, ‘Die kontroversie oor Sondagwetgewing’, Beeld, 24 November.

1981, ‘Nuwe klanke in die kerk’, Beeld, 29 Desember.

1982, ‘Literêre norme en godsdienstige norme’ II, StudenteHervormer, Januarie.

1982, ‘Die teologiese beraad oor die kerk in die tagtigerjare’, Beeld, 02 Februarie.

1982, ‘Die eenheid van die kerk en diversiteit’, Beeld, 09 Maart.

1982, ‘Kerklike minderhede en toleransie’, Beeld, 13 April.

1982, ‘Bybellees en kritiese vraagstelling’, Beeld, 18 Mei.

1982, ‘Aanbidding en die kritiese lees van die Bybel’, Vroue-Hervormer, Mei.

1982, ‘Die Bybelse magsparadoks en die dienende kerk’, Die Hervormer, Augustus.

1982, ‘Die Ope Brief, apartheid en die Bybel’, Beeld, 22 Junie.

1982, ‘Die kerk se beeld na buite’, Beeld, 20 Julie.

1982, ‘Die mens het sy mandaat oorskry’, Beeld, 31 Augustus.

1982, ‘Die Hervormde Kerk se uittrede uit die WBGK’, Beeld, 05 Oktober.

1982, ‘“Links” en “regs” in die kerk’, Beeld, 09 November.

1982, ‘Verandering van kerk’, Beeld, 14 Desember.

1983, ‘Die nodigheid van ’n nuwe Psalmberyming’, Beeld, 18 Januarie.

1983, ‘Belydenisskrifte wat aanstoot gee’, Beeld, 15 Februarie.

1983, ‘Kerk en jongmens in die stad teen die jaar 2000’, Studente-Hervormer 30, April (I), Julie (II).

1983, ‘Die konsepbelydenis van die NG-Sendingkerk’, Beeld, 05 April.

1983, ‘Sedelike norme en die staat’, Beeld, 17 Mei.

1983, ‘Dood – ’n deurgang na ’n nuwe lewe’, Beeld, 28 Junie.

1983, ‘Kritiese stemme en hul isolasie in die kerk’, Beeld, 09 Augustus.

1983, ‘’n Vraagteken oor die 193 konserwatiewe dominees’, Beeld, 20 September.

1983, ‘Geloof en politiek in die referendum’, Beeld, 01 November.

1983, ‘Eie verantwoordelikheid en Geloftedag’, Beeld, 13 Desember.

1984, ‘Die doel van godsdiens’, Beeld, 31 Januarie.

1984, ‘Berusting ná worsteling’, Beeld, 13 Maart.

1984, ‘God – ’n misterie’, Beeld, 24 April.

1984, ‘Christene en hul gesindheid teenoor Jode’, Beeld, 12 Junie.

1984, ‘Opening van die akademiese jaar – ’n “oordenking”’, Theologia Evangelica 17(2), 2–4.

1984, ‘Kerklike debatvoering en toleransie’, Beeld, 24 Julie.

1984, ‘Mense ken betekenis aan die Bybel toe’, Beeld, 04 September.

1984, ‘Hervorming en kontinuïteit’, Beeld, 23 Oktober.

1984, ‘Die duiwel’, Beeld, 04 Desember.

1985, ‘Die bestaan van ’n bose mag’, Beeld, 08 Januarie.

1985, ‘Dilemma van die Hervormde Kerk’, Beeld, 26 Februarie.

1985, ‘Die Zion Christian Church en sy politieke rol’, Beeld, 16 April.

1985, ‘Ekumeniese isolasie van die Afrikaanse kerke’, Beeld, 28 Mei.

1985, ‘Hoe meer Bybelvertalings, hoe beter’, Beeld, 20 Augustus.

1985, ‘Bely die verkeerdheid’, Beeld, 01 Oktober.

1985, ‘Verbied boks’, Beeld, 19 November.

1985, ‘Godsdienstige toleransie’, Beeld, 31 Desember.

1986, ‘Die boodskap van radikale teoloë’, Beeld, 11 Februarie.

1986, ‘Die Skrifberoep as deel van ’n argument’, Beeld, 25 Maart.

1986, ‘Teoloë en sanksies’, Beeld, 06 Mei.

1986, ‘Die regse beeld van die Hervormde Kerk’, Beeld, 17 Junie.

1986, ‘Bevrydingsteologie en genuanseerde oordeel’, Beeld, 29 Julie.

1986, ‘Gebed as asemhaling’, Beeld, 09 September.

1986, ‘James Barr as teologiese vernuwer’, Beeld, 28 Oktober.

1986, ‘Geloftedag uit ’n onverwagte hoek’, Beeld, 15 Desember.

1987, ‘Religieuse fassinering met hoogtes’, Beeld, 03 Februarie.

1987, ‘Morele betoogvoering’, Beeld, 24 Maart.

1987, ‘Geloofs- en politieke oordele’, Beeld, 19 Mei.

1987, ‘Onderskeid tussen gewyde en gewone musiek?’, Beeld, 07 Julie.

1987, ‘Die nagmaalsbeker’, Beeld, 25 Augustus.

1987, ‘Gereformeerdheid en depressie – ’n verband?’, Beeld, 13 Oktober.

1987, ‘Sodomie – die sonde van Sodom?’, Beeld, 01 Desember.

1988, ‘Bewussyn van ons eie vooroordele’, Beeld, 19 Januarie.

1988, ‘Bedenkinge oor die sogenaamde sedeveldtog’, Beeld, 08 Maart.

1988, ‘Die verpolitiseerde kerk in Suid-Afrika’, Beeld, 26 April.

1988, ‘Die paradoks van die Hervormde tradisie’, Beeld, 14 Junie.

1988, ‘Teologiese geleerddoenery’, Beeld, 02 Augustus.

1988, ‘Die Klaagmuur van die Oos-Transvaal’, Beeld, 20 September.

1988, ‘Wol en die waarheid van die Woord’, Insig, September.

1988, ‘Die natuur om den brode verniel’, Rapport, 17 Oktober.

1988, ‘Lewe uit die dood’, Beeld, 08 November.

1988, ‘Wêreldse Kersfees’, Beeld, 27 Desember.

1988, ‘Oor kerkgeboue en konsertsale’, Musicus 16(1).

1989, ‘Hoe God misbruik word’, Beeld, 14 Februarie.

1989, ‘Die natuurtekens dat geloof sin het’, Beeld, 04 April.

1989, ‘Die summiere Bybelbeskouing in die Protestantisme’, Beeld, 23 Mei.

1989, ‘Klein draers van groot gesindhede’, Beeld, 11 Julie.

1989, ‘Twyfel as deel van ’n lewende geloof’, Beeld, 29 Augustus.

1989, ‘Die katedraal van die bos’, Beeld, 17 Oktober.

1989, ‘Vanselmiaanse indrukke’, Die Hervormer, Desember.

1989, ‘Omstredenheid en waardigheid’, Beeld, 05 Desember.

1990, ‘Religieuse kindermishandeling’, Beeld, 23 Januarie.

1990, ‘Magsmisbruik skend God se Beeld’, Beeld, 13 Maart.

1990, ‘Die kerk en omgewingsbewaring’, Beeld, 01 Mei.

1990, ‘Bewaring en verantwoordelikheid’, Indaba, Maart.

1990, ‘Die Christen en die omgewing’, in F. Swanepoel (red.), Bekering en nou ...?, bl. 33–43, C.B. Powell-Bybelsentrum, Pretoria.

1990, ‘Religieuse terrorisme’, Beeld, 19 Junie.

1990, ‘God is in alles’, Beeld, 07 Augustus.

1990, ‘Moenie die kerk moderniseer nie’, Beeld, 25 September.

1990, ‘Die kerk wat agter die party aan bely’, Beeld, 20 November.

1991, ‘Is God kenbaar?’, Beeld, 15 Januarie.

1991, ‘Die lewensproses’, Die Burger, 16 Januarie.

1991, ‘Die web van interverwantskap’, Die Burger, 27 Februarie.

1991, ‘Ekologie en verdraagsaamheid’, Die Burger, 10 April.

1991, ‘Alles is nie New Age nie’, Beeld, 05 Maart.

1991, ‘Natuurlike teologie’, Beeld, 23 April.

1991, ‘Staatslotery of nie?’, Beeld, 11 Junie.

1991, ‘Die Inkatha-krisis: Die Regering moet spyt hê en regstellend optree’, Beeld, 30 Julie.

1991, ‘Oorbevolking en dood – ’n etiese dilemma’, Beeld, 17 September.

1991, ‘Staan God agter die leed van Suid-Afrika?’, Beeld, 05 November.

1992, ‘Die menslike oftewel die lydende God’, Beeld, 21 Januarie.

1992, ‘Droogte, dood en lewe’, Beeld, 18 Februarie.

1992, ‘Die kerk moet oor die politiek praat’, Beeld, 07 April.

1992, ‘Soberheid in die komende Suid-Afrika’, Beeld, 26 Mei.

1992, ‘Die ongeldigheid van ’n kerklike rasbepaling’, Beeld, 14 Julie.

1992, ‘Inleiding tot die boek Prediker’, Publication of the C.B. Powell Bible Centre, UNISA, August.

1992, ‘Hoorsê of God sien?’ Publication of the C.B. Powell Bible Centre, UNISA, September.

1992, ‘Die kerk en werkloosheid’, Beeld, 01 September.

1992, ‘Die grense van die vrugbaarheidsgebod’, Beeld, 20 Oktober.

1992, ‘Woord-godsdiens en die kyk-kultuur’, Beeld, 08 Desember.

1992, ‘Onvolkome spreke oor God’, Beeld, 26 Januarie.

1993, ‘Mefistofeles onder ons’, Beeld, 16 Maart.

1993, ‘Die kerk as bastion van die ou Suid-Afrika?’, Beeld, 04 Mei.

1993, ‘Sending, sêgoed en Mozart’, Beeld, 22 Junie.

1993, ‘God word nie geëer deur die Sondagsport-debat nie’, Beeld, 10 Augustus.

1993, ‘Die kerk se uitsprake oor geweld’, Beeld, 28 September 1993.

1993, ‘Omgewingsbewaring in ’n veranderende Suid-Afrika’, Woord en Daad 33(344).

1993, ‘More than survival’, in M. Moolman (ed.), Environmental Education in Museums, n.p., NKM, Pretoria.

1993, ‘God pas nie in ‘n grondwet nie’, Beeld, 16 November.

1994, ‘Kersfees naby aan ‘n nuwe jaar’, Beeld, 04 Januarie.

1994, ‘Die betekenis van tradisie in die religie’, Beeld, 22 Februarie.

1994, ‘Kerklike propaganda teen die ANC’, Beeld, 12 April.

1994, ‘Die dans van orde en chaos’, Beeld, 31 Mei.

1994, ‘Verdraagsaamheid – ideaal en grense’, Beeld, 19 Julie.

1994, ‘Gekerstende kultuur’, Beeld, 06 September.

1994, ‘Inisiatiewe in die NG kerk’, Beeld, 25 Oktober.

1995, ‘Die kerk: monargie of demokrasie?’, Beeld, 13 Desember.

1995, ‘Jesus in die stal’, Beeld, 24 Januarie.

1995, ‘Kritiek in die Nuwe Suid-Afrika’, Beeld, 21 Maart 1995.

1995, ‘Die natuur ’n opponent?’, Beeld, 09 Mei.

1995, ‘Die Hervormde Kerk en ras’, Beeld, 27 Junie.

1995, ‘Die kerk as nuusmaker’, Beeld, 15 Augustus.

1995, ‘Moet die menslike spesie ’n toekoms hê’, Beeld, 21 November.

1996, ‘Te veel sekerheid oor die toekoms?’, Beeld, 09 Januarie.

1996, ‘Dwaasheid volgens die Spreukeboek’, Konteks, Januarie/Februarie.

1996, ‘God se trane spoel ons weg’, Beeld, 27 Februarie.

1996, ‘Luiheid volgens die Spreukeboek’, Konteks, Maart.

1996, ‘Volkswysheid in Israel’, Konteks, April.

1996, ‘Taal en kerkeenheid’, Beeld, 16 April.

1996, ‘Nederigheid en eer in die wysheid van Israel’, Konteks, Mei.

1996, ‘Optimisme en pessimisme in die Spreukeboek’, Konteks, Junie.

1996, ‘Israel se humaniste en skeptici’, Konteks, Julie.

1996, ‘Konserwatiewe en subversiewe tendense in Israel se wysheid’, Konteks, Augustus.

1996, ‘Matigheid in die Spreukeboek’, Konteks, September.

1996, ‘Intellektuele verwondering in Israel’, Konteks, Oktober.

1996, ‘Natuur en kultuur in die Spreukeboek’, Konteks, November.

1996, ‘Die ideale vrou volgens Spreuke’, Konteks, Desember.

1996, ‘Regstelling en onreg’, Beeld, 04 Junie.

1996, ‘Taaltaboes’, Beeld, 23 Julie.

1996, ‘Tradisie en ontmoeting met God’, Beeld, 10 September.

1996, ‘Die Protestantisme en verdienste’, Beeld, 29 Oktober.

1996, ‘Bou of trek ter wille van ‘n taak’, Beeld, 17 Desember.

1997, ‘Die almagtige afgod’, Beeld, 04 Februarie.

1997, ‘Bely en belydenisskrif’, Beeld, 27 Maart.

1997, ‘Die Israel-metafoor en die WVK’, Beeld, 15 Mei.

1997, ‘Holisme en ‘n Christelike kyk na die natuur’, Beeld, 03 Julie.

1997, ‘God as hoenderhen’, Beeld, 21 Augustus.

1998, ‘Laß mein Volk ziehen’, Wiener Predigten 28, 36–42.

1999, ‘Der Feind aus einem anderen Weltteil’, Wiener Predigten 29, 75–81.

2000, ‘God die Almagtige’, Die Hervormer, Augustus.

2000, ‘God se almag volgens die Niceense belydenis’, Konteks, Oktober.

2000, ‘Wer war Jesaja wirklich? Zur Verkündigung einer Gestalt und einer Schrift’, Wiener Predigten 30, 80–94.

2001, ‘Was ist der Mensch? Eine alttestamentliche Perspektive unter besonderer Berücksichtigung von Psalm 8’, electronic, Homepage der Interreligiösen Föderation für Verständigung und Zusammenarbeit; vom Verfasser zurückgezogen.

2002, ‘Die Reformierten Kirchen in Südafrika’, Reformiertes Kirchenblatt, April.

2002, ‘Die Amerikaanse kultuurimperialisme en Europa’, Insig, Mei.

2002, ‘Die Frage nach der Einladung zum Abendmahl im Rahmen des kinderoffenen Abendmahls’, Amt und Gemeinde 53(6/7), 140–141.

2003, ‘Biblische Notizen zum Thema‚ Evangelische Kirche und Demokratie‘‘, Reformiertes Kirchenblatt, April.

2005, ‘Die naam Hervormde Kerk in die Suid-Afrikaanse tradisie’, Konteks, Desember.

2006, ‘Innovation und Bibel’, Evangelisches Kirchenblatt für Oberösterreich 3, Oktober, 4a–6b.

2006, ‘Die theologische Aussagekraft einer Psalmüberschrift’, Amt und Gemeinde 57, 117–126 .

2006, ‘Bediening aan Afrikaanssprekende lidmate in Oostenryk’, Die Hervormer, September 2006.

2008, ‘On being ecumenical’, in H. Pickart (ed.), Fifty years Vienna Community Church, Vienna, viewed 26 August 2013, from http://www.viennacommunitychurch.com/charity.html

2008, ‘Ökumene an der Universität’, in H. Sturm (ed.), Begegnung und Inspiration: 50 Jahre Ökumene in Österreich, pp. 232–237, Styria, Vienna. PMid:10626957

2010, ‘In memoriam Johan Steyn’, Almanak, NHKA, 1.

2011, ‘Salomo in de wijsheidsliteratuur’, Schrift 43, Sp. 39a–43b.

Ander geskrifte/Other writings/Sonstige Schriften
83 preke en meditasies in kerklike publikasies (1970–2013).

Digter van 8 kerkliedere in die nuwe Afrikaanse Kerkliedboek, Liedboek van die Kerk, Kaaptad 2001.

Boekbesprekings/Book Reviews/Buchbesprechungen
1968, Boekbespreking/Book Review: J.H. Kroeze, Het boek Jozua (Commentaar op het Oude Testament), HTS Teologiese Studies/Theological Studies 25(1), 66–67.

1970, Boekbespreking/Book Review: R. Smend, Die Mitte des Alten Testaments, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 27, 80.

1972, Boekbespreking/Book Review: V. Wagner, Rechtssätze und Rechtssatzreihen in gebundener Sprache im israelitischen Recht, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 29, 118–120.

1972, Boekbespreking/Book Review: S. Du Toit, Ou Testament en ou Ooste, Die Hervormer 63(2), 30.

1972, Boekbespreking/Book Review: P.A. Verhoef, Maleachi, Commentaar op het Oude Testament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 29, 80–82.

1973, Boekbespreking/Book Review: P.A. Elderenbosch, Jahweh is onze God – De Bijbel in de verkondiging van het oude Israël, Die Hervormer 64(7), 30, 32.

1974, Boekbespreking/Book Review: A.H. van Zyl, Net een Boek, Die Hervormer 65(9), 32.

1976, Boekbespreking/Book Review: M.J. Mulder, Detargumop het Hooglied, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 32, 203–205.

1976, Boekbespreking/Book Review: J. De Groot, In de binnenkamer van het Oude Testament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 32, 205–207.

1976, Boekbespreking/Book Review: A.S. van der Woude, Micha, De Prediking van het Oude Testament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 32, 207–211.

1978, Boekbespreking/Book Review: C.J. Labuschagne, Wat zegt de bijbel in Gods naam?, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 99–109.

1978, Boekbespreking/Book Review: N.A. van Uchelen, Psalmen 11, De Prediking van het OudeTestament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 34(1/2), 112–115.

1979, Boekbespreking/Book Review: Übersetzung und Deutung (Hulst-Festschrift), HTS Teologiese Studies/Theological Studies 35(3/4), 93–96.

1979, Boekbespreking/Book Review: C. van Leeuwen, lk zal mijn geest uitstorten ..., HTS Teologiese Studies/Theological Studies 35(3/4), 96–97.

1979, Boekbespreking/Book Review: C.J. Labuschagne, Gods oude plakboek, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 35(3/4), 97–101.

1979, Boekbespreking/Book Review: A.S. van der Woude, Habakuk/Zefanja: De Prediking van het Oude Testament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 35(3/4), 90–93.

1980, Boekbespreking/Book Review: A.S. van der Woude, Jona/Nahum: De Prediking van het Oude Testament, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 36, 74–82.

1981, Boekbespreking/Book Review: W.A.M. Beuken, Jesaja IIA, Nijkerk 1979, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 37(1/2), 101–104.

1982, Boekbespreking/Book Review: W.S. Vorster (ed.), Christianity among the Religions, Pretoria, 1981, Beeld, 12 April.

1987, Boekbespreking/Book Review: J. Pelikan, Bach among the theologians, Philadelphia, 1986, Theologia Evangelica 20(3), 88–89.

1987, Boekbespreking/Book Review: H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemia, Waco, 1985; J.D.W Watts, Isaiah 1–33, Waco, 1985; W.H. Brownlee, Ezekiel 1–19, Waco, 1986, Theologia Evangelica 20(2), 50–52.

1988, Boekbespreking/Book Review: J.D.W. Watts, Isaiah 34–36, Waco, 1987; J.I. Durham, Exodus, Waco, 1987, Theologia Evangelica 21(1), 62–63.

1988, Boekbespreking/Book Review: K. Clements, Friedrich Schleiermacher – pioneer of modern theology, London, 1987; M.K.Taylor, Paul Tillich – theologian of the boundaries, London, 1987, Theologia Evangelica 21(2), 49–50.

1989, Boekbespreking/Book Review: C.J. Labuschagne, Deuteronomium Deel IA, Nijkerk, 1987, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 45(4), 984–988.

1991, Boekbespreking/Book Review: D.J.A. Clines, Job 1–20, Waco, 1989, Theologia Evangelica 24(1), 58–59.

1991, Boekbespreking/Book Review: D. Michel, Untersuchungen zur Eigenart des Buches Qohelet, Berlin, 1989, Bibliotheca Orientalis 48(5/6), 897–899.

1991, Boekbespreking/Book Review: R. Williamson, Jews in the Hellenistic world: Philo, Cambridge, 1989, Bibliotheca Orientalis 48(5/6), 977–979.

1991, Boekbespreking/Book Review: J.M. Vincent, Leben und Werk des frühen Eduard Reuss, München, 1990, Old Testament Essays 4(3), 425–427.

1991, Boekbespreking/Book Review: H.J. Koorevaar, De opbouw van het boek Jozua, Heverlee, 1990, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 47, 1125–1127.

1993, Boekbespreking/Book Review: V. Brümmer (ed.), Interpreting the universe as creation, a dialogue of science and religion, Kampen, 1991, Theologia Evangelica 26(2), 141–142.

1993, Boekbespreking/Book Review: C.B. De Witt (ed.), The environment and the Christian, Grand Rapids 1991, Skrif en Kerk 14(1), 119–121.

1993, Boekbespreking/Book Review: W.D. Davies, The territorial dimension of Judaism, with a symposium and further reflections, Minneapolis, 1991, Old Testament Essays 6(3), 445–448.

1994, Boekbespreking/Book Review: L.J. van den Brom, Divine presence in the world, a critical analysis of the notion of divine omnipresence, Kampen, 1993, Religion & Theology 1(1), 98–99.

1994, Boekbespreking/Book Review: D.A.Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Nashville, 1993, Religion & Theology 1(1), 99–100.

1995, Boekbespreking/Book Review: J. van Seters, Prologue to history: The Yahwist as historian in Genesis, Zürich/Louisville 1992, Religion & Theology 2(2), 216–218.

1992, Boekbespreking/Book Review: R.B. Zuck (ed.), Sitting with Job: Selected studies on the Book of Job, Grand Rapids, 1992, Old Testament Essays 7(3), 469–472.

1994, Boekbespreking/Book Review: T.H. Lescow, Das Stufenschema, Untersuchungen zur Struktur alttestamentlicher Texte, Berlin/New York, 1992, Old Testament Essays 8(2), 316–318.

1995, Boekbespreking/Book Review: H-M.Wahl, Der gerechte Schöpfer: Eine redaktions- und theologiegeschichtliche Untersuchung der Elihureden – Hiob 32–37, Berlin/New York 1993, Old Testament Essays 8(1), 145–147.

1995, Boekbespreking/Book Review: N.Shupak, Where can wisdom be found? The sage’s language in the Bible and in ancient Egyptian literature, Fribourg/Göttingen, 1993, Old Testament Essays 8.

1995, Boekbespreking/Book Review: J van Seters, The life of Moses: The Yahwist as historian in Exodus-Numbers, Kampen, 1994, Religion & Theology 2(2), 220–221.

1995, Boekbespreking/Book Review: C. Houtman, Der Pentateuch: Die Geschichte seiner Erforschung neben einer Auswertung, Kampen, 1994, Religion & Theology 2(2), 218–220.

1995, Boekbespreking/Book Review: U. Gleßmer, Einleitung in die Targumezum Pentateuch, Tübingen, Old Testament Essays 10(2), 356–358.

1996, Boekbespreking/Book Review: B. Ego, Targum Schenizu, Ester, Kommentar und theologische Deutung, Tübingen, Old Testament Essays 10(2), 349–351.

1995, Boekbespreking/Book Review: P.A. Smith, Rhetoric and redaction in Trito-Isaiah: The structure, growth and authorship of Isaiah 56–66. Leiden/New York/Köln, HTS Teologiese Studies/HTS Theological Studies.

1997, Boekbespreking/Book Review: M. Poorthuis & Ch. Safrai (eds.),The centrality of Jerusalem: Historical perspectives, Religion & Theology 4(2), 182.

1997, Boekbespreking/Book Review: L.C. Jonker, Exclusivity and variety: Perspectives on multidimensional exegesis, Religion & Theology, 4(2), 181–182.

2000, Boekbespreking/Book Review: W.W. Fields, Sodom and Gomorrah: History and motif in biblical narrative, Sheffield, 1997, Journal of Semitic Studies 65(2), 366–368.

2005, Boekbespreking/Book Review: J.A. Draper (ed.), Orality, literacy, and colonialism in antiquity, (Semeia Series, 47), Atlanta, 2004, Review of Biblical Literature SBL 6, (electronic).

2006, Boekbespreking/Book Review: T.J. Sandoval, The discourse of wealth and poverty in the Book of Proverbs, Leiden, Review of Biblical Literature 8 SBL, 600–605.

2007, Boekbespreking/Book Review: B.C. Ollenburger (ed.), Old Testament Theology: Flowering and Future, Winonona Lake, 2004, Eisenbrauns (Sources for Biblical and Theological Study, 1), HTS Teologiese Studies/Theological Studies 63(1), 384–387.

2007, Boekbespreking/Book Review: B.K. Waltke, The Book of Proverbs, Chapters 1–15 (vol. 1), Chapters 15–31 (vol. 2), (The New International Commentary on the Old Testament), Eerdmans, Grand Rapids, 2004, HTS Teologiese Studies/HTS Theological Studies 63(1), 387–388.

2011, Boekbespreking/Book Review: L.M. McDonald, The Biblical Canon, Its Origin, Transmission, and Authority, Hendrickson Publishers, Peabody, 2010, Orientalistische Literaturzeitung 106, Sp. 1a–2b.

2012, Boekbespreking/Book Review: The Pillar Function of the Speeches of Wisdom, Proverbs 1:20–33, 8:1–36 and 9:1–6 in the Structural Framework of Proverbs 1–9, (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 429), De Gruyter, Berlin & Boston, in Review of Biblical Literature.Crossref Citations

No related citations found.