Browse Title Index

Issue Title
Vol 57, No 1/2 (2001) " 'n Oop en vry teologiese debat met werklike diepgang" Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 55, No 2/3 (1999) ' n Kerklik-akademiese portret van B J van der Merwe (1926-1968): Deel Een - student en predikant Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 57, No 3/4 (2001) ' n Ontleding van die hoofstrominge van Bybelinterpretasie wat onderliggend is aan geloofsekerheid Abstract PDF
Kobus Labuschagne
Vol 55, No 2/3 (1999) ' n Prakties-teologiese begronding vir Gemeentebou as kommunikatiewe handeling in diens van die evangelie Abstract PDF
J. C. an der Merwe
Vol 42, No 2 (1986) 'Aanhalings' van die Ou Testament deur die Nuwe Testament: Hosea 11:1/Matteus 2:15 Abstract PDF
W. S. Prinsloo
Vol 44, No 4 (1988) 'Alles is politek, maar politiek is nie alles nie': Het Kuitert gelyk? Abstract PDF
Willem S. Vorster
Vol 51, No 4 (1995) 'Destined for the downfall and rise of many in Israel': Luke 2:34b in patristic (and modern) exegesis Abstract PDF
J. H. Barkhuizen
Vol 44, No 1 (1988) 'Gekontroleerde' eksegese en/of 'kreatiewe' uitleg Abstract PDF
Ferdinand Deist
Vol 43, No 3 (1987) 'Ken' as deel van die spraakpatroon van die verteller in die Johannesevangelie Abstract PDF
E. Engelbrecht
Vol 35, No 1/2 (1979) 'Moderne eksegese' van die nuwe testament - 'n ondermyning van die skrifgesag? Abstract PDF
W.S. Vorster
Vol 4, No 4 (1948) 'n Argeologiese sensasie Abstract PDF
A. Van Selms
Vol 9, No 3/4 (1953) 'n Belangrike dokument uit die jaar 1866 Abstract PDF
J. W. Spruyt
Vol 31, No 1/2 (1975) 'n Beoordeling van die toespraak van W. A. Visser 'T Hooft by die Mindolo-beraad te Kitwe, Zambië Mei-Junie 1964 Abstract PDF
J.J. Steenkamp
Vol 30, No 3/4 (1974) 'n Blik op die lede van die ou fakulteit Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 20, No 1 (1964) 'n Dogmatiesehistoriese skets van die leer van die Algemene Priesterskap van die Gelowiges Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 4, No 4 (1948) 'n Doper-dokument in Lukas Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 41, No 2 (1985) 'n Eksegese van Jeremia 7:1–15 Abstract PDF
A. A. da Silva
Vol 13, No 1 (1957) 'n Ernstige Worsteling om 'n werklike Geloofsetiek Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 71, No 3 (2015) 'n Heilige, algemene kerk Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim Dreyer
Vol 42, No 1 (1986) 'n Hervormde perspektief: Die kerkvereniging van 1885 Details PDF
D. J. C. van Wyk
Vol 52, No 4 (1996) 'n Hervormde tradisie as heelmiddel Abstract PDF
J. A. Loader
Vol 54, No 1/2 (1998) 'n Huldigingswoord aan Daniel Jacobus Booysen, Edgar Engelbrecht en Hendrik Gerhardus van der Westhuizen Details PDF
S. J. Botha
Vol 43, No 1/2 (1987) 'n Inleidende woord Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 54, No 3/4 (1998) 'n Kennissosiologiese benadering tot die dag van die Here in 2 Petrus Abstract PDF
Gert Malan, Andies van Aarde
Vol 55, No 4 (1999) 'n Kerklik-akademiese portret van B J van der Merwe (1926-1968): Deel Twee - Predikant en dosent Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 40, No 3 (1984) 'n Kort samevatting van die bespreking na die voorafgaande referate Abstract PDF
A.P.B. Breytenbach
Vol 40, No 4 (1984) 'n Kritiese besinning oor die plek en samehang van die teologiese vakke in die Fakulteit Teologie van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
D.J. Smith
Vol 42, No 2 (1986) 'n Kritiese evaluasie van Colin Brown se studie: Miracles and the critical mind Abstract PDF
E. J. Vledder
Vol 37, No 1/2 (1981) 'n Kritiese vergelyking tussen die Christologiese modelle van H Ott ("Die antwort des Glaubens") en L Berkhof ("Systematic Theology") Abstract PDF
J.P. Naude
Vol 43, No 1/2 (1987) 'n Nuwe antwoord op 'n ou probleem: Die kritiese realisme van Wentzel van Huyssteen Abstract PDF
G. C. Velthuysen
Vol 8, No 3 (1952) 'n "Nuwe Benaderingswyse" van ons Geskiedenis Abstract PDF
J. H. Breytenbach
Vol 43, No 1/2 (1987) 'n Nuwe ekumeniese geloofsbelydenis? Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 56, No 1 (2000) 'n Nuwe psalmomdigting in Afrikaans Uitgangspunte, beleid, probleme Abstract PDF
Elsabè Kloppers
Vol 36, No 1/2 (1980) 'n Nuwere benadering tot "gattungsforschung" Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 8, No 3 (1952) 'n Ondersoek na die betekenis van die Paasfees by Augustinus met spesiale verwysing na sy paaspreke Abstract PDF
J. A. Stoop
Vol 38, No 1 (1982) 'n Ondersoek na die Nuwe-Testamentiese makarisme en makarismereeks as Gattung Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 51, No 2 (1995) 'n Ondersoek na die teologiese relevansie van die metaforiese spreke in Hooglied Abstract PDF
M. M.J. Basson
Vol 16, No 2 (1960) 'n Ontleding van die Teologies-dogmatiese agtergronde van Ds. S.D. Venter se Afskeiding van die Gereformeerde Kerk in die O.V.S Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 9, No 3/4 (1953) 'n Ou lied wat met die koms van Ds. D. van der Hoff gemaak is Abstract PDF
Editorial Office
Vol 56, No 2/3 (2000) 'n Perspektief op die nuwe Psalmomdigting Abstract PDF
C. A.J. Vos
Vol 43, No 3 (1987) 'n Prakties-teologiese evaluering van moontlike bedieningstrukture in die Nederduitsch Hervormde Kerk toegespits op die rol van die predikant Abstract PDF
T. F. J. Dreyer
Vol 52, No 4 (1996) 'n Prakties-Teologiese ondersoek na die invloed van buisbesoek op erediensbywoning binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Details PDF
D. J. Booysen
Vol 44, No 3 (1988) 'n Preek van HCM Fourie na aanleiding van die Oktober-rewolusie in 1917 Abstract PDF
P. D. Smith
Vol 64, No 4 (2008) 'n Proloog tot hierdie bundel: 'n Unieke groep en perspektief op die Bybel en die Nuwe- Testamentiese Wetenskap Abstract PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 54, No 3/4 (1998) 'n Soeke na menslikheid en Goddelikheid by Jesus: Chalcedon in die twintigste eeu verwoord Abstract PDF
J. Oto
Vol 31, No 1/2 (1975) 'n Sosiologiese verkenning van ons jeugproblematiek Abstract PDF
A. Breedt
Vol 51, No 1 (1995) 'n Splinternuwe uitdaging wag op Bybelvertalers Abstract PDF
H. F. Stander
Vol 51, No 4 (1995) 'n Vergelykende studie tussen 'n gedeelte uit die Samaritaanse Liturgie en verwante gedeeltes in die Pentateug Abstract PDF
J. Beyers, A. P.B. Breytenbach
Vol 42, No 2 (1986) 'n Verkenning van die moontlikhede van 'n resepsieteoretiese benadering tot die lees van Romeine 7:7–25 Abstract PDF
J. Botha
Vol 7, No 2/3 (1951) 'n Woord vooraf Abstract PDF
A. Oosthuysen
Vol 17, No 2/3/4 (1961) 'n Woord vooraf Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 62, No 2 (2006) 'Nuwe wyn in nuwe sakke en die behoud van altwee': ’n Herbedinking van die Hervormde Kerk se identiteit aan die begin van die 21e eeu in Suid-Afrika Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 53, No 4 (1997) 'Who is wise and understanding among you' (James 3: 13)? An analysis of wisdom, eschatology and apocalypticism in the epistle of James Abstract PDF
Patrick J. Hartin
Vol 52, No 2/3 (1996) 'Worden als een kind'. Als welk kind? Abstract PDF
Harry van der Meulen
Vol 70, No 1 (2014) ‘... conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary’: The exposition of the Heidelberg Catechism in the light of present-day criticism Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. (Natie) van Wyk
Vol 73, No 3 (2017) ‘… Earth’s proud empires pass away…’: The glorification and critique of power in songs and hymns of Imperial Britain Abstract HTML EPUB XML PDF
Gertrud Tönsing
Vol 71, No 3 (2015) Ecclesia reformata semper reformanda’ Church renewal from a Reformed perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Leo J. Koffeman
Vol 73, No 4 (2017) Ekhaya: Human displacement and the yearning for familial homecoming. From Throne (Cathedra) to Home (Oikos) in a grassroots ecclesiology of place and space: Fides Quaerens Domum et Locum [Faith Seeking Home and Space] Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Louw
Vol 68, No 1 (2012) Quis custodiet ipsos custodes?’ (Juvenal Satires:§345) (Who guards [nurtures] the guardians?): Developing a constructivist approach to learning about ministerial and spiritual formation Abstract HTML EPUB XML PDF
Graham A. Duncan
Vol 73, No 4 (2017) ‘A tale of two cities’: The evolution of the International Academy of Practical Theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Bonnie J. Miller-Mclemore
Vol 75, No 3 (2019) ‘All men have been considered equal by me’: The attitude of Amatus Lusitanus towards treating gentiles according to his Physician’s Oath Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham O. Shemesh
Vol 74, No 1 (2018) ‘And God gave Solomon wisdom’: Proficiency in ornithomancy Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham O. Shemesh
Vol 70, No 1 (2014) ‘Ascended far above all the heavens’: Rhetorical functioning of Psalm 68:18 in Ephesians 4:8–10? Abstract HTML EPUB XML PDF
Elna Mouton
Vol 70, No 1 (2014) ‘Between life and death’: On land, silence and liberation in the capital city Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan F. de Beer
Vol 72, No 2 (2016) ‘BIG, HARD and UP!’ A healthy creed for men to live by? Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan Van der Watt
Vol 73, No 4 (2017) ‘Black Pain is a White Commodity’: Moving beyond postcolonial theory in practical theology: #CaesarMustFall! Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Louw
Vol 71, No 1 (2015) ‘Breek die tempel af’: Etiese dimensies in Johannes 2:13-22? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan G. van der Watt
Vol 73, No 3 (2017) ‘By faith alone’ (undivided loyalty) in light of change agency theory: Jesus, Paul and the Jesus-group in Colossae Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. van Aarde
Vol 74, No 4 (2018) ‘By his word’? Creation, preservation and consummation in the book of Hebrews Abstract HTML EPUB XML PDF
Albert J. Coetsee
Vol 72, No 1 (2016) ‘Children must be seen and heard’ – Doing postcolonial theology with children in a (southern) African Reformed church Abstract HTML EPUB XML PDF
Reggie Nel
Vol 72, No 4 (2016) ‘Confession’ and ‘Forgiveness’ as a strategy for development in post-genocide Rwanda Abstract HTML EPUB XML PDF
Anne Kubai
Vol 65, No 1 (2009) ‘Covenanting for Justice’? On the Accra Document, Reformed Theology and Reformed Ecclesiology Abstract PDF
Dirkie J. Smit
Vol 71, No 1 (2015) ‘Cut in two’, Part 1: Exposing the Seam in Q 12:42−46 Abstract HTML EPUB XML PDF
Llewellyn Howes
Vol 71, No 1 (2015) ‘Cut in two’, Part 2: Reconsidering the redaction of Q 12:42−46 Abstract HTML EPUB XML PDF
Llewellyn Howes
Vol 71, No 1 (2015) ‘De God van de vrede’ in het Nieuwe Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Rob van Houwelingen
Vol 71, No 1 (2015) ‘Der Tag des Herrn ist schon da’ (2 Thess 2:2b) – Ein Schlüsselproblem zum Verständnis des 2. Thessalonicherbriefs Abstract HTML EPUB XML PDF
Tobias Nicklas, Michael Sommer
Vol 69, No 1 (2013) ‘Die pen is magtiger as die swaard’: Oor skrifgeletterdheid, skrifgeleerdes en Israel se Tweede Tempeltydperk Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerda de Villiers
Vol 71, No 1 (2015) ‘Dink voordat jy praat’: Die krag van die tong by Philo en Jakobus Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J. Steyn
Vol 71, No 1 (2015) ‘Do not quench the Spirit!’ The discourse of the Holy Spirit in earliest Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Bert Jan Lietaert Peerbolte
Vol 72, No 1 (2016) ‘Doctor of the Academy’: Ernst Fuchs Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries van Aarde, Tanya van Wyk
Vol 72, No 1 (2016) ‘Doctor of the Church’: Gerhard Ebeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya van Wyk, Andries van Aarde
Vol 72, No 4 (2016) ‘Doing Justice’ (משפט בעושי) to the Dead Sea Scrolls: Reading 1QS 8:1–4 in literary and sectarian context Abstract HTML EPUB XML PDF
Llewellyn Howes
Vol 72, No 1 (2016) ‘Doing theology as though nothing had happened’ – reading Karl Barth’s confessional theology in Zimbabwe today? Abstract HTML EPUB XML PDF
Rothney Tshaka
Vol 65, No 1 (2009) ‘Electricity is running through my veins’: Die Symbiose zwischen Mensch und Technologie in Marshall McLuhan’s Medientheorie Abstract PDF
Valia Kraleva
Vol 67, No 1 (2011) ‘Epistemology models ontology’− In gesprek met John Polkinghorne Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Buitendag
Vol 67, No 1 (2011) ‘Ever old and ever new, keep me travelling along with you’: 21st Century Notae Ecclesiae specifically necessary for churches in southern Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Graham A. Duncan
Vol 74, No 3 (2018) ‘Flowing’ under the radar in a multifaceted liquid reality: The ekerk narrative Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan Joubert
Vol 73, No 4 (2017) ‘For great in your midst is the Holy One of Israel’ (Is 12:6b): Trauma and resilience in the Isaianic Psalm Abstract HTML EPUB XML PDF
Alphonso Groenewald
Vol 67, No 3 (2011) ‘For the tyrant shall be no more’: Reflections on and lessons from ‘The Arab Spring’ in North Africa, the Middle East and the Civil Rights and anti-apartheid struggles Abstract HTML EPUB XML PDF
Allan A. Boesak
Vol 69, No 1 (2013) ‘Forming identity through Song’: How our songs in worship shape our theological identity: A study of Lutheran hymns and how they shaped German descendent Lutheran congregations Abstract HTML EPUB XML PDF
Gertrud Tönsing
Vol 65, No 1 (2009) ‘Foxes’ holes and birds’ nests’ (Mt 8:20): A postcolonial reading for South Africans from the perspective of Matthew’s anti-societal language Abstract PDF
Andries G. van Aarde
Vol 67, No 1 (2011) ‘God kan net doen wat God wel doen’: Petrus Abelardus se Megariaanse argument in Theologia ‘Scholarium’, Opera Theologica III Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Beukes
Vol 75, No 1 (2019) ‘Gott mit uns’: Reflections on some partisan theologies Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus M. Vorster
Vol 74, No 4 (2018) ‘He heals the brokenhearted and binds up their wounds’ (Ps 147:3): Perspectives on pastoral care Abstract HTML EPUB XML PDF
Werner R.A. Klän
Vol 69, No 1 (2013) ‘I am like a green olive tree’: The Wisdom context of Psalm 52 Abstract HTML EPUB XML PDF
Philippus J. Botha
Vol 72, No 1 (2016) ‘I know you can do all things’ (Job 42:2): A literary and theological analysis of Job’s testimony about Yahweh’s sovereignty Abstract HTML EPUB XML PDF
Blessing O. Boloje, Alphonso Groenewald
Vol 71, No 1 (2015) ‘If those to whom the W/word of God came were called gods ...’– Logos, wisdom and prophecy, and John 10:22–30 Abstract HTML EPUB XML PDF
Jonathan A. Draper
Vol 50, No 3 (1994) ‘Jy mag nie moord pleeg nie’: Die betekenis van die sesde gebod vir die mediese etiek Abstract PDF
L. O.K. Lategan
Vol 70, No 2 (2014) ‘Keeping head above water’: A case study in religious leadership in a polluted context Abstract HTML EPUB XML PDF
Ian A. Nell
Vol 47, No 3 (1991) ‘Kerk’ en ‘volk’ uit die hoek van moderne samelewingsteologieë Abstract PDF
J. P. Labuschagne
Vol 67, No 1 (2011) ‘Laat uw Naam geheiligd worden’: Een uiting van eerbied aan God Abstract HTML EPUB XML PDF
Evert-Jan Vledder
Vol 74, No 1 (2018) ‘Let us be given vegetables to eat and water to drink’: The diet consumed by Daniel and his friends as clarified in the commentary of Abraham Ibn Ezra Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham O. Shemesh
Vol 73, No 1 (2017) ‘Living God, renew and transform us’ – 26th General Council of the World Communion of Reformed Churches, in Leipzig, Germany, 29 June to 07 July 2017 Abstract HTML EPUB XML PDF
Jürgen Moltmann
Vol 70, No 1 (2014) ‘Look, the place where they put him’ (Mk 16:6): The space of Jesus’ tomb in early Christian memory Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel A. Smith
Vol 72, No 1 (2016) ‘Love the sinner, not the sin?’ Sexual and gender diversity in faith communities Abstract HTML EPUB XML PDF
Finn Reygan
Vol 74, No 4 (2018) ‘Marginalia’ by die teologie van Natie van Wyk Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim A. Dreyer
Vol 70, No 3 (2014) ‘My city of ruins’: A city to come Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann-Albrecht Meylahn
Vol 66, No 1 (2010) ‘n Ekoteologiese besinning oor die Christelik-etiese implikasies van stamselnavorsing en -terapie Abstract HTML XML PDF
Stephan Hoffman, Johan Buitendag
Vol 66, No 1 (2010) ‘n Eredienshandleiding Details HTML XML PDF
Cas J. Wepener
Vol 68, No 1 (2012) ‘n Homilie oor geloofsonderskeiding in ‘n akkoord van drie Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Christo van der Merwe
Vol 65, No 1 (2009) ‘n Kerk met karakter: Die perspektief van Gerben Heitink Abstract PDF
Theuns F.J. Dreyer
Vol 67, No 2 (2011) ‘n Multidissiplinêre benadering tot Praktiese Ekklesiologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim A. Dreyer
Vol 67, No 3 (2011) ‘n Prakties Teologiese ondersoek na die betrokkenheid van gemeentes in die gemeenskap waarbinne hul bestaan Abstract HTML EPUB XML PDF
André Ungerer
Vol 74, No 2 (2018) ‘New Nigeria’: A socioreligious dimension of prophetic envisioning Abstract HTML EPUB XML PDF
Ishaya Anthony
Vol 69, No 1 (2013) ‘No small counsel about self-control’: Enkrateia and the virtuous body as missional performance in 2 Clement Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris L. de Wet
Vol 72, No 1 (2016) ‘Not in our name without us’ – The intervention of Catholic Women Speak at the Synod of Bishops on the Family: A case study of a global resistance movement by Catholic women Abstract HTML EPUB XML PDF
Nontando Hadebe
Vol 69, No 1 (2013) ‘Not to depart from Christ’: Augustine between ‘Manichaean’ and ‘Catholic’ Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Jason D. BeDuhn
Vol 67, No 1 (2011) ‘On Earth as it is in Heaven …’ The heavenly sanctuary motif in Hebrews 8:5 and its textual connection with the ‘shadowy copy’ of LXX Exodus 25:40 Abstract HTML XML PDF
Gert J. Steyn
Vol 74, No 1 (2018) ‘Ostrich is a Fowl for any Matter’: The ostrich as a ‘strange’ fowl in Jewish literature Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham O. Shemesh
Vol 74, No 3 (2018) ‘Othering’ and ‘Self-othering’ in the Book of Tobit: A Jungian approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Helen Efthimiadis-Keith
Vol 50, No 4 (1994) ‘Pous Abraham de Eerste’: De Onderzoeker oor Kuyper Abstract PDF
J. J. Lubbe
Vol 67, No 1 (2011) ‘Praise beyond Words’: Psalm 150 as grand finale of the crescendo in the Psalter Abstract HTML XML PDF
Dirk J. Human
Vol 74, No 1 (2018) ‘Primitive’: A key concept in Chidester’s critique of imperial and Van der Leeuw’s phenomenological study of religion Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan M. Strijdom
Vol 74, No 1 (2018) ‘Raising Hope’ in Quran and psychology Abstract HTML EPUB XML PDF
Seyed M.H. Shirvani
Vol 72, No 4 (2016) ‘Raising righteous billionaires’: The prosperity gospel reconsidered Abstract HTML EPUB XML PDF
Ebenezer Obadare
Vol 71, No 3 (2015) ‘Retrodiction’ of the Old Testament in the New: The case of Deuteronomy 21:23 in Paul’s Letter to the Galatians and the crucifixion of Yehoshua ben Yoseph Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J. Steyn
Vol 50, No 3 (1994) ‘Shakespeare in the bush’ and encountering the other in the hermeneutical dialectic of belonging and distanciation Abstract PDF
H. C. Waetjen
Vol 72, No 4 (2016) ‘Something is recognised’: A liberal Protestant reflection on Erik Borgman’s cultural theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Rick Benjamins
Vol 67, No 1 (2011) ‘Suffering Violence’ and the kingdom of heaven (Mt 11:12): A Matthean manual for life in a time of war Abstract HTML EPUB XML PDF
Dorothy Jean Weaver
Vol 47, No 4 (1991) ‘Suster’-, of ‘broer’- en ‘eggenote’-verwysings in uitinge binne dialogiese konteks (Gen 12:11-13,18-19; 20:2,4-5,11-13; 26:7,9) Abstract PDF
J. F.J. van Rensburg
Vol 75, No 3 (2019) ‘The barbarians themselves are offended by our vices’: Slavery, sexual vice and shame in Salvian of Marseilles’ De gubernatione Dei Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris L. de Wet
Vol 74, No 3 (2018) ‘The church should teach us to do respect’: Voices from rural youth in Mpumalanga, South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Christina Landman, Hannelie Yates
Vol 72, No 4 (2016) ‘The idea of the University’ and the ‘Pretoria Model’ Apologia pro statu Facultatis Theologicae Universitatis Pretoriensis ad secundum saeculum> Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Buitendag
Vol 74, No 1 (2018) ‘The spirit of the Lord God is upon me’ (Is 61:1): The use of Isaiah 61:1–2 in Luke 4:18–19 Abstract HTML EPUB XML PDF
Mary J. Obiorah, Favour C. Uroko
Vol 70, No 3 (2014) ‘The woman was deceived and became a sinner’ – a literary-theological investigation of 1 Timothy 2:11–15 Abstract HTML EPUB XML PDF
Abiola I. Mbamalu
Vol 74, No 1 (2018) ‘There is no concern of prohibition against their trade’: A responsum by Rashbatz on the trade in monkeys practiced by Algerian Jews in the middle ages Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham O. Shemesh
Vol 65, No 1 (2009) ‘They did to him whatever they pleased’: The exercise of political power within Matthew’s narrative Abstract PDF
Dorothy J. Weaver
Vol 69, No 2 (2013) ‘They worship in our churches’ – An opportunity for the church to intervene in order to diminish the corruption that is hindering service delivery in South Africa? Abstract HTML EPUB XML PDF
Benito Khotseng, A. Roger Tucker
Vol 68, No 1 (2012) ‘Those who have been born of God do not sin, because God’s seed abides in them’ − Soteriology in 1 John Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk G. van der Merwe
Vol 69, No 1 (2013) ‘To refer, not to characterise’: A synchronic look at the Son-of-Man logia in the Sayings Gospel Q Abstract HTML EPUB XML PDF
Llewellyn Howes
Vol 74, No 1 (2018) ‘Walking in the light’ and the missio Dei: Perspectives from the Anglican Church of Kenya Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes J. Knoetze, Robinson K. Mwangi
Vol 67, No 1 (2011) ‘Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees’ (Matt 16:19) Abstract HTML EPUB XML PDF
Theuns F.J. Dreyer
Vol 72, No 4 (2016) ‘Welc(h)omo Naledi’! What does our newest relative have to say to us? Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniël P. Veldsman
Vol 70, No 1 (2014) ‘What is that to us? See to it yourself’ (Mt 27:4): Making atonement and the Matthean portrait of the Jewish chief priests Abstract HTML EPUB XML PDF
Dorothy Jean Weaver
Vol 66, No 1 (2010) ‘What’s on the other side?’ The resurrection revived: A critical enquiry Abstract HTML XML PDF
Hanré Janse van Rensburg, Ernest van Eck
Vol 74, No 1 (2018) ‘Whatever became of that earlier time of grace?’ Luther, Bonhoeffer and the quincentennial Abstract HTML EPUB XML PDF
Henco van der Westhuizen
Vol 75, No 1 (2019) ‘Who am I, really?’ – Self-help consumption and self-identity in the age of technology Abstract HTML EPUB XML PDF
Simphiwe E. Rens
Vol 65, No 1 (2009) ‘Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ table’: Matthew’s Gospel and economic globalisation Abstract PDF
Lidija Novakovic
Vol 60, No 1/2 (2004) ’n Alternatiewe formulier vir die bevestiging van dienaars van die Woord Abstract PDF
M.J. de P Beukes
Vol 68, No 2 (2012) ’n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed
Vol 59, No 4 (2003) ’n Bestuurshulpmiddel vir doelmatige en doeltreffende kerkbestuur: ’n Generiese perspektief vir ’n makro-gemeente Abstract PDF
A.A. van den Berg
Vol 60, No 3 (2004) ’n Eko-billike beoordeling van Psalm 148 Abstract PDF
H. Viviers
Vol 69, No 2 (2013) ’n Evaluering van drie interkulturele gemeenskapsprojekte Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes Ries, H. Jurgens Hendriks
Vol 63, No 3 (2007) ’n Feministiese narratief-pastorale perspektief op die huwelikbevestigingsformuliere van die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
Annelie Botha, Yolanda Dreyer
Vol 64, No 2 (2008) ’n Filosofiese besinning oor die vroulike en vroulikheid van die godheid Abstract PDF
Louise du Toit
Vol 59, No 4 (2003) ’n Gemeenskapsgerigte model vir die geloofsvorming van tieners in die verbondsgesin deur middel van simbole en rituele Abstract PDF
D.C. de Wet
Vol 50, No 4 (1994) ’n Herdefiniëring van Paulus se konflik in Galasië: Die brief aan die Galasiërs deur die bril van die sosiale wetenskappe Abstract PDF
P. F. Craffert
Vol 74, No 4 (2018) ’n Herlesing van Pseudo-Dionisius se metafisika Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Beukes
Vol 73, No 1 (2017) ’n Hermeneutiek vir Teologiese interpretasie van die Bybel: Metodologiese besinning Abstract HTML EPUB XML PDF
Anneke Viljoen
Vol 48, No 1/2 (1992) ’n Inleidende woord Details PDF
J. H. Koekemoer
Vol 48, No 3/4 (1992) ’n Inleidende woord Details PDF
J. H. Koekemoer
Vol 62, No 4 (2006) ’n Kerugmatiese perspektief op bedieninge in die Nuwe Testament Abstract PDF
Robert J. Jones, Andries G. Van Aarde
Vol 64, No 1 (2008) ’n Kritiese analise van die begrip ratifikasie volgens die Gereformeerde Kerkreg Abstract PDF
Andries du Plooy
Vol 49, No 1/2 (1993) ’n Kritiese evaluasie van die Godsbeeld van Sally McFague Abstract PDF
L. Steyn, J. H. Koekemoer
Vol 63, No 2 (2007) ’n Krities-hermeneutiese perspektief op die huwelik in ’n postmoderne era Abstract PDF
Anet E. Dreyer, Andries G. van Aarde
Vol 69, No 1 (2013) ’n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed Abstract HTML EPUB XML PDF
Elsabé Kloppers
Vol 58, No 1 (2002) ’n Literêr-kritiese ondersoek na die belang van die jubilee in die Bybel Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 70, No 1 (2014) ’n Narratief vir kerk-wees vandag Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Christo van der Merwe
Vol 45, No 2 (1989) ’n Nuwe-Testamentiese begronding van die eenheid van die kerk en die eis om kerkeenheid vandag Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 47, No 3 (1991) ’n Nuwe-Testamentiese perspektief op die kind Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 58, No 3 (2002) ’n Ondersoek na die aanwending van musiek as hulpmiddel in pastorale terapie binne ’n gespreksmodel Abstract PDF
J.F. Maritz, T.F.J. Dreyer
Vol 49, No 1/2 (1993) ’n Ondersoek na die eenheid en teologiese boodskap van Jesaja 13-23 Abstract PDF
F. J. Boshoff, J. P. Oberholzer
Vol 58, No 3 (2002) ’n Ondersoek na die siening van wyle professor H P Wolmarans oor kerk en kultuur Abstract PDF
L.J. Strauss, S.J. Botha
Vol 58, No 3 (2002) ’n Ou-Testamentiese perspektief op sinkretisme: Die aanbidding van die “God van die voorvaders” as gevallestudie 1 Abstract PDF
J. Beyers
Vol 72, No 4 (2016) ’n (Outo)biografiese Twitter-teologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan-Albert van den Berg
Vol 64, No 2 (2008) ’n Pastoraatsperspektief op dreigende werksverlies Abstract PDF
Roelf Schoeman, Yolanda Dreyer
Vol 58, No 1 (2002) ’n Perspektief op die nuwe Psalmomdigting – reaksie op ’n reaksie Abstract PDF
Elsabe Kloppers
Vol 59, No 1 (2003) ’n Perspektief op hoop as pastorale bemagtiging in die rouproses Abstract PDF
Willem Smith, Yolanda Dreyer
Vol 69, No 1 (2013) ’n Postliberale perspektief op ’n ekklesiologiese modaliteit as ’n ecclesiola in ecclesia – heroriëntasie in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. van Aarde
Vol 70, No 2 (2014) ’n Prakties-teologiese besinning oor die begeleiding en toerusting van kinders tot dienswerk as ’n weg tot die navolging van die gesindheid van Christus Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed, Ferdi P. Kruger
Vol 61, No 4 (2005) ’n Prakties-teologiese ondersoek na die kerklike jaar in die prediking van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Abstract PDF
G. Bothma
Vol 45, No 4 (1989) ’n Preek vol aanhalings: Miga 1 vanuit ’n redaksie-historiese perspektief Abstract PDF
J. G. Strydom
Vol 50, No 1/2 (1994) ’n Redaksionele voorwoord tot die Hervormde Teologiese Studies se Goue Jubileum Details PDF
Editorial Office
Vol 62, No 2 (2006) ’n Semiotiese ontleding van Daniël 1 Abstract PDF
Marius Nel
Vol 47, No 3 (1991) ’n Sosiaal-wetenskaplike ondersoek na die ‘amp’ van die ouderling in die Nuwe Testament Abstract PDF
E. van Eck
Vol 50, No 3 (1994) ’n Sosiologiese perspektief op die literêre komposisie van die Sinaikompleks (Eksodus 19-34) Abstract PDF
C. A.P. van Tender, J. P. Oberholzer
Vol 59, No 2 (2003) ’n Teoretiese inleiding tot narratiewe hermeneutiek in die teologie Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 45, No 3 (1989) ’n Vergelyking tussen die teologie van die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 50, No 3 (1994) ’n Verkennende studie met die oog op die identifisering en kategorisering van leerteorieë met verwysing na die prediking Abstract PDF
C. M. van den Berg, T. F.J. Dreyer
Vol 47, No 1 (1991) ’n Verruimde invalshoek tot die verlede? Die sosiaal-wetenskaplike benadering tot die Nuwe Testament Abstract PDF
S. J. Joubert
Vol 47, No 2 (1991) ’n Vertelkundige ontleding van Psalm 105 met besondere verwysing na die funksie van vertelde raimte Abstract PDF
G. C. Lindeque, A. P.B. Breytenbach
Vol 48, No 3/4 (1992) ’n Voltydse skriba vir die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk? Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 50, No 1/2 (1994) ’n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 67, No 2 (2011) ’n Waardering vir die positiewe! Waarderende betrokkenheid as ‘n gemeentelike- en pastorale lens Abstract HTML EPUB XML PDF
Kobus Schoeman, Jan Albert van den Berg
Vol 62, No 4 (2006) “A house of prayer in the heart”: How homiletics nurtures the church’s spirituality Abstract PDF
Thomas H. Troeger
Vol 64, No 2 (2008) “Anthropological rabbits” and “positivistic ducks”: An experiential reflection on Pieter Craffert’s “shamanic Jesus” Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 64, No 2 (2008) “De-centre-ing” sexual difference in public and ecclesial discourses on marriage Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 60, No 1/2 (2004) “Genes Я us” – Of juis nie? Oor determinisme en voluntarisme by die mens met verwysing na homoseksualiteit Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 63, No 4 (2007) “God and the gods”: Faith and human-made idols in the theology of Karl Barth Abstract PDF
I.W.C. van Wyk
Vol 60, No 3 (2004) “God, die Allerhoogste, woon nie in mensgemaakte konstruksies nie” Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 60, No 1/2 (2004) “Historiese kritiek” as “teologiese eksegese” en die belang daarvan vir die Nederduitsch Hervormde Kerk se Skrifbeskouing Abstract PDF
Gert J. Malan
Vol 62, No 3 (2006) “If Luther will accept us with our confession …”: The Eucharistic controversy in Calvin’s correspondence up to 1546 Abstract PDF
Alasdair Heron
Vol 61, No 1/2 (2005) “Kenotiese” prediking – die katalisator vir liturgiese verdieping in die huidige konteks? Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 61, No 1/2 (2005) “Nader Mij niet”: De betekenis van [foreign font omitted] in Johannes 20:17 Abstract PDF
Reimund Bieringer
Vol 60, No 1/2 (2004) “Om nie te dink bó wat in die Skrif geskrywe staan nie” – konsistensie en ontwikkeling in die teologie van Piet Geyser Abstract PDF
Andries G. van Aarde, Piet A. Geyser
Vol 64, No 1 (2008) “Op die aarde net soos in die hemel”: Matteus se eskatologie as die koninkryk van die hemel wat reeds begin kom het Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 59, No 3 (2003) “Son of man” and exegetical myths Abstract PDF
Jean-Claude Loba-Mkole
Vol 64, No 1 (2008) “The Arabs” in the ecclesiastical historians of the 4th/5th centuries: Effects on contemporary Christian-Muslim relations Abstract PDF
David D. Grafton
Vol 63, No 4 (2007) “The Christian in society”: Reading Barth’s Tambach lecture (1919) in its German context Abstract PDF
J.N.J. Kritzinger
Vol 63, No 4 (2007) “Was sollen wir tun?” Theological reflections on aspects of the ethics of Karl Barth Abstract PDF
J.H. (Amie) van Wyk
Vol 64, No 2 (2008) “Whatever gain I had ...”: Ethnicity and Paul’s self-identification in Philippians 3:5-6 Abstract PDF
Dennis Duling
Vol 73, No 3 (2017) #FeesMustFall as social movement and emancipatory politics? Moving towards an apocalyptic theological praxis outside the limits of party politics Abstract HTML EPUB XML PDF
Felipe G.K. Buttelli, Clint Le Bruyns
Vol 73, No 2 (2017) #MisconstruedIdentitiesMustFall collective: Identity formation in the current South African context: A practical theological perspective Abstract HTML EPUB XML Erratum PDF
Alfred R. Brunsdon
Vol 71, No 3 (2015) ‘Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank …’ Die rol van sang in die vorming en opbou van die geloofsgemeenskap Abstract HTML EPUB XML PDF
Elsabe Kloppers
Vol 60, No 1/2 (2004) Ad fontes – terug na die Skrif, of na Jesus, of na die belydenis? Abstract PDF
D.J.C. van Wyk (jr)
Vol 70, No 3 (2014) Conversio Ad Docelitam: Calvyn oor bekering en Christenwees Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim A. Dreyer
Vol 69, No 1 (2013) Cui narro haec? Augustine and his Manichaean audience: A re-reading of the first three books of the Confessions Abstract HTML EPUB XML PDF
Annemaré Kotzé
Vol 70, No 1 (2014) Cura animarum as hope care: Towards a theology of the resurrection within the human quest for meaning and hope Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Louw
Vol 65, No 1 (2009) Descendit ad [in] inferna: ‘A matter of no small moment in bringing about redemption’ Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 61, No 1/2 (2005) Diakonos and prostatis: Women’s patronage in Early Christianity Abstract PDF
Carolyn Osiek
Vol 71, No 1 (2015) Een herdersknaap: een gedicht van Jan van het Kruis – kritisch bekeken Abstract HTML EPUB XML PDF
Kees Waaijman
Vol 61, No 3 (2005) Ex Africa semper aliquid novi? Abstract PDF
G. A. Duncan
Vol 65, No 1 (2009) Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979 (1: Introduction and texts) Abstract PDF
Johann Beukes
Vol 65, No 1 (2009) Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979 (2: Scholarship and significance) Abstract PDF
Johann Beukes
Vol 73, No 3 (2017) Hilasterion and imperial ideology: A new reading of Romans 3:25 Abstract HTML EPUB XML PDF
Mark Wilson
Vol 69, No 1 (2013) Horkos [oath] and the sacrament of language – The purloined letter Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann-Albrecht Meylahn
Vol 65, No 1 (2009) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 65, Issue 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 66, No 1 (2010) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 66, Issue 1 Details PDF (101 KB)
Editorial Office
Vol 66, No 2 (2010) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 66, Issue 2 Details PDF (217 KB)
Editorial Office
Vol 67, No 1 (2011) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 67, Issue 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 67, No 2 (2011) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 67, Issue 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 67, No 3 (2011) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 67, Issue 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 68, No 1 (2012) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 68, Issue 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 69, No 1 (2013) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 68, Issue 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 68, No 2 (2012) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 68, Issue 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 69, No 2 (2013) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 69, Issue 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 70, No 1 (2014) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 70, Issue 1 Details PDF
Editorial Office
Vol 70, No 2 (2014) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 70, Issue 2 Details PDF
Editorial Office
Vol 70, No 3 (2014) HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 70, Issue 3 Details PDF
Editorial Office
Vol 72, No 4 (2016) Kairos moments and prophetic witness: Towards a prophetic ecclesiology Abstract HTML EPUB XML PDF
John De Gruchy
Vol 73, No 4 (2017) Limnandi Evangeli and Hlangani Bafundi: An exploration of the interrelationships between Christian choruses and South African songs of the struggle Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Gertrud Tönsing
Vol 66, No 1 (2010) Midrash as exegetical approach of early Jewish exegesis, with some examples from the Book of Ruth Abstract HTML XML PDF (324 KB)
Man Ki Chan, Pieter M. Venter
Vol 73, No 3 (2017) Mupasi as cosmic s(S)pirit: The universe as a community of life Abstract HTML EPUB XML PDF
Kuzipa M.B. Nalwamba
Vol 71, No 3 (2015) Pax Romana as agtergrond van die Christelike kerugma Abstract HTML EPUB XML PDF
Frans J. Boshoff
Vol 67, No 3 (2011) Sfragís and its metaphorical testimonial presence in 2 Timothy 2:19 Abstract HTML XML PDF
Carlos Molina, Ernest van Eck
Vol 69, No 1 (2013) Sola Scriptura: Hindrance or catalyst for church unity? Abstract HTML EPUB XML PDF
Yolanda Dreyer, Matthias Zeindler, Anna Case-Winters, Rathnakara Sadananda, Michael Weinrich
Vol 73, No 3 (2017) Sōteria [salvation] in Christianity and Ụbandu [wholeness] in Igbo traditional religion: Towards a renewed understanding Abstract HTML EPUB XML PDF
Omaka K. Ngele, Kingsley I. Uwaegbute, Damian O. Odo, Paulinus O. Agbo
Vol 67, No 3 (2011) Ta splanchna: A theopaschitic approach to a hermeneutics of God’s praxis. From zombie categories to passion categories in theory formation for a practical theology of the intestines Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Louw
Vol 73, No 4 (2017) Theologia and the ideologia of language, nation and gender – Gateway to the future from a deconstructed past Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. van Aarde
Vol 71, No 2 (2015) Ubuntu, koinonia and diakonia, a way to reconciliation in South Africa? Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Breed, Kwena Semenya
Vol 74, No 1 (2018) Ubuntu and philoxenia: Ubuntu and Christian worldviews as responses to xenophobia Abstract HTML EPUB XML PDF
Mojalefa L.J. Koenane
Vol 73, No 2 (2017) Ubuntu leadership in conversation with servant leadership in the Anglican Church: A case of Kunonga Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann-Albrecht Meylahn, Joshua Musiyambiri
Vol 72, No 1 (2016) Umfazi akangeni ebuhlanti emzini … A womanist dialogue with Black Theology of Liberation in the 21st century Abstract HTML EPUB XML PDF
Fundiswa Kobo
Vol 73, No 5 (2017) Usus politicus evangelii Abstract PDF
Gabriël M.J. van Wyk
Vol 59, No 1 (2003) Wanneer die beelde uit die oog geneem word – teks en beeld: 'n Teologiese probleem Abstract PDF
Wilhelm C. Kloppers
Vol 62, No 2 (2006) 1 & 2 Kronieke as ’n magsteks Abstract PDF
A. B. Geyser
Vol 67, No 1 (2011) 1, 2 en 3 Johannes: ‘n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die inleidingsvraagstukke Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan van der Watt
Vol 49, No 4 (1993) 1 Korintiërs 15:49b: ’n Hortatief- of futurumlesing? Abstract PDF
S. P. Botha
Vol 63, No 1 (2007) 1 Thessalonians 4:1-8: The Thessalonians should live a holy life Abstract PDF
Eduard Verhoef
Vol 41, No 4 (1985) 1984-Publikasies van die lede van die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria Details PDF
Editorial Office
Vol 64, No 2 (2008) 2 Corinthians 11:22: Historical context, rhetoric, and ethnicity Abstract PDF
Dennis Duling
Vol 48, No 3/4 (1992) 2 Konings 9-10: ’n Beoordeling van die Jehuvertelling as historiese bron Abstract PDF
J. H. Breytenbach, J. P. Oberholzer
Vol 59, No 1 (2003) 350 Years Reformed in South Africa: The contribution of the Reformed Presbyterian Church in Southern Africa Abstract PDF
Graham A. Duncan
Vol 61, No 4 (2005) 4000 Jaar van soeke na God Abstract PDF
Frances Klopper
Vol 47, No 1 (1991) A call for the restoration of orthodoxy in South African Christian theology Abstract PDF
B. Engelbrecht
Vol 65, No 1 (2009) A canonical-literary reading of Lamentations 5 Abstract PDF
Shinman Kang, Pieter M. Venter
Vol 74, No 3 (2018) A care deficit? The roles of families and faith-based organisations in the lives of youth at the margins in Pretoria Central Abstract HTML EPUB XML PDF
Marlize Rabe
Vol 75, No 1 (2019) A case for organic indigenous Christianity: African Ethiopia as derivate from Jewish Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Rugare Rukuni, Erna Oliver
Vol 73, No 3 (2017) A case of the evil eye in Genesis 16:4-5: A social-scientific perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Zacharias Kotze
Vol 75, No 4 (2019) A case of therapeutic preaching done well: Theological diagnostics in Von Balthasar’s sermon, ‘Joy in the Midst of Anxiety’ Abstract HTML EPUB XML PDF
Neil F. Pembroke
Vol 67, No 3 (2011) A case of tribal defilement in a Kenyan rural village: A narratological and socio-rhetorical function of the motifs of ‘hearing and understanding’ and ‘contrast’ in Matthew 15:10–11 vis-à-vis Leviticus 11:1–4 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ferdinand M. M’bwangi
Vol 61, No 1/2 (2005) A challenge to change developments in feminist theology and feminist Christology Abstract PDF
Riet Bons-Storm
Vol 53, No 3 (1997) A Christian Response Details PDF
R. M. Naude
Vol 72, No 3 (2016) A Christian understanding of the significance of love of oneself in loving God and neighbour: Towards an integrated self-love reading Abstract HTML EPUB XML PDF
Hannelie Wood
Vol 71, No 1 (2015) A Christological approach to poverty in Africa: Following Christ amidst the needy Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter Verster
Vol 67, No 3 (2011) A church with character and its social capital for projects amongst the poor Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik J.C. Pieterse
Vol 70, No 3 (2014) A clash of gods – Conceptualising space in Daniel 1 Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Jacobus de Bruyn
Vol 63, No 3 (2007) A clash of symbolic universes: Judeanism vs Hellenism Abstract PDF
Markus Cromhout
Vol 75, No 4 (2019) A cognitive analysis of Proverbs 1:20–33 Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter M. Venter
Vol 60, No 3 (2004) A cognitive linguistic approach to the emotion of anger in the Old Testament Abstract PDF
Zacharias Kotzé
Vol 69, No 1 (2013) A comparison between James and Philodemus on moral exhortation, communal confession and correctio fraterna Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus Kok
Vol 71, No 1 (2015) A comprehensive philosophical approach to Qohelet’s epistemology Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Gericke
Vol 65, No 1 (2009) A contextualised reading of Matthew 6:22–23: ‘Your eye is the lamp of your body’ Abstract PDF
Francois P. Viljoen
Vol 74, No 1 (2018) A continued racial character of some of the Gereformeerde Kerke in South Africa: Strategic moves evading reconciliation and unity of churches in post-apartheid South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Elijah M. Baloyi
Vol 74, No 1 (2018) A critical analysis of conflicts between herdsmen and farmers in Nigeria: Causes and socioreligious and political effects on national development Abstract HTML EPUB XML PDF
Christopher I. Ndubuisi
Vol 75, No 4 (2019) A critical analysis of social innovation: A qualitative exploration of a religious organisation Abstract HTML EPUB XML PDF
Alex Antonites, Wentzel J. Schoeman, Willem F.J. van Deventer
Vol 75, No 1 (2019) A critical analysis of the social implications of gospel merchandising among Nigerian Christians today Abstract HTML EPUB XML PDF
Benjamin Diara, Michael E. Mokwenye
Vol 69, No 1 (2013) A critical analysis on African Traditional Religion and the Trinity Abstract HTML EPUB XML PDF
Jele S. Manganyi, Johan Buitendag
Vol 53, No 4 (1997) A Critical Dialogue of Structure and Reader in Romans 11: 16-24 Abstract PDF
P. J. Maartend
Vol 72, No 4 (2016) A cultural turn in New Testament studies? Abstract HTML EPUB XML PDF
Jeremy Punt
Vol 75, No 4 (2019) A dangerous pedagogy of discomfort: Redressing racism in theology education Abstract HTML EPUB XML PDF
Gordon E. Dames
Vol 72, No 4 (2016) A dialogue with Sen’s Theory of capabilities and its implications for our National Democratic Revolution Abstract HTML EPUB XML PDF
Vuyani Vellem
Vol 71, No 1 (2015) A double-voiced reading of Romans 13:1–7 in light of the imperial cult Abstract HTML EPUB XML PDF
Sung U. Lim
Vol 74, No 1 (2018) A family support model for enhancing the well-being and work performance of Christians in managerial positions Abstract HTML EPUB XML PDF
Florence Matsveru, Johann-Albrecht Meylahn
Vol 48, No 1/2 (1992) A G van Aarde as teoloog (1979-) Abstract PDF
E. van Eck
Vol 66, No 1 (2010) A generous ontology: Identity as a process of intersubjective discovery – An African theological contribution Abstract HTML XML PDF
Dion A. Forster
Vol 75, No 3 (2019) A heretical tale about heresy or when words do matter Abstract HTML EPUB XML PDF
Kristof Vanhoutte
Vol 54, No 3/4 (1998) A historical Jesus hallucinating during his initial spirit-possession experience: A response to Stevan Da vies' interpretation of Jesus' baptism by John Abstract PDF
Johan Strijdom
Vol 67, No 3 (2011) A historical novel with a difference Details HTML XML PDf
Gerda de Villiers
Vol 73, No 6 (2017) A historical overview of the study of the theology of religions Abstract PDF
Jaco Beyers
Vol 47, No 2 (1991) A holistic view of the Holy Spirit as agent of ethical responsibility: This view experienced as exciting in Romans 8, but alarming in 1 Corinthians 12 Abstract PDF
E. J. Vledder, A. G. van Aarde
Vol 67, No 2 (2011) A homiletic reflection on the theological aesthetics involved in picturing God in a fragmented South African society Abstract HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk, Friedrich W. de Wet, Rantoa S. Letšosa
Vol 69, No 1 (2013) A meaningful workplace: Framework, space and context Abstract HTML EPUB XML PDF
Petrus L. Steenkamp, Johan S. Basson
Vol 75, No 4 (2019) A missional hermeneutic for the transformation of theological education in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Nelus Niemandt
Vol 71, No 3 (2015) A missional perspective on funerals and bereavement counselling Abstract HTML EPUB XML PDF
Peter Kotze, C.J.P. (Nelus) Niemandt
Vol 71, No 3 (2015) A missional study of Ghanaian Pentecostal churches’ leadership and leadership formation Abstract HTML EPUB XML PDF
Peter White
Vol 57, No 1/2 (2001) A model NOT to be imitated?: Recent criticisms of Paul Abstract PDF
Johan Strijdom
Vol 72, No 1 (2016) A move towards heutagogy to empower theology students Abstract HTML EPUB XML PDF
Erna Oliver
Vol 46, No 1/2 (1990) A multifarious understanding of eschatology in Ephesians: A possible solution to a vexing issue Abstract PDF
H. R. Lemmer
Vol 68, No 2 (2012) A narrative hermeneutical adventure: Seafarers and their complex relationship with their families Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris J. Viljoen, Julian C. Müller
Vol 45, No 4 (1989) A narratological analysis of Mark 12:1-12: The plot of the Gospel of Mark in a nutshell Abstract PDF
E. van Eck, A. G. van Aarde
Vol 75, No 4 (2019) A Neuro Linguistic Programming’s modelling process for the development of and guidance to congregations: An adaptive ministry Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Bester, Johann A. Meylahn
Vol 73, No 1 (2017) A New Formalist approach to narrative Christology: Returning to the structure of the Synoptic Gospels Abstract HTML EPUB XML PDF
Michal Beth Dinkler
Vol 69, No 2 (2013) A pastoral evaluation of menopause in the African context Abstract HTML EPUB XML PDF
Elijah Baloyi
Vol 72, No 1 (2016) A pastoral evaluation on the issue of ‘vat en sit’ with special reference to the Black Reformed Churches of South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
David K. Semenya
Vol 70, No 2 (2014) A pastoral examination of the Christian Church’s response to fears of and reactions to witchcraft amongst African people in the Limpopo province of South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
M. Elijah Baloyi
Vol 70, No 3 (2014) A pastoral psychological approach to domestic violence in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Petronella J. Davies, Yolanda Dreyer
Vol 64, No 3 (2008) A pastoral response to the unhealed wound of gays exacerbated by indecision and inarticulacy Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 75, No 1 (2019) A philosophical and theological insight towards understanding the difference between the concepts of authority and power Abstract HTML EPUB XML PDF
Mojalefa L.J. Koenane, Mokhele J.S. Madise
Vol 64, No 1 (2008) A place to share: Some thoughts about the meaning of territory and boundaries in our thinking about God and humanity Abstract PDF
Riet Bons-Storm
Vol 69, No 2 (2013) A possible solution for corruption in South Africa with the church as initiator: A practical theological approach Abstract HTML EPUB XML PDF
Amanda L. du Plessis, Gert Breed
Vol 66, No 2 (2010) A postfoundationalist research paradigm of practical theology Abstract HTML XML PDF
Sung Kyu Park
Vol 49, No 3 (1993) A postmodern Christology with Christ but without the Son of God? Abstract PDF
D. P.
Vol 73, No 3 (2017) A practical theological approach to the challenge of poverty in post-1994 South Africa: Apostolic Faith Mission as a case study Abstract HTML EPUB XML PDF
Mookgo S. Kgatle
Vol 72, No 2 (2016) A practical-theological reflection on the usage of symbols and metaphors in intercultural pastoral care in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Amanda Du Plessis
Vol 74, No 3 (2018) A praxis-based approach to theological training in Cape Town Abstract HTML EPUB XML PDF
Selena D. Headley
Vol 59, No 4 (2003) A profile of the belief in Jesus and salvation among the Afrikaans speaking Christian youth Abstract PDF
Hendrik J.C. Pieterse
Vol 66, No 1 (2010) A prophet of old: Jesus the ‘public theologian’ Abstract HTML XML PDF
Ernest van Eck
Vol 72, No 2 (2016) A proposition for an integrated church and community intervention to adolescent and youth sexual reproductive health challenges Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 69, No 1 (2013) A Protestant perspective on Vatican II & 50 years: An engagement with dissent Abstract HTML EPUB XML PDF
Graham A. Duncan
Vol 66, No 1 (2010) A psychological perspective on god-belief as a source of well-being and meaning Abstract HTML XML PDF
E. Karen van der Merwe, Chrizanne van Eeden, Hans J.M. van Deventer
Vol 66, No 1 (2010) A psychological perspective on the source and function of religion Abstract HTML XML PDF
Karen van der Merwe
Vol 60, No 3 (2004) A public practical theological theory for religious education of secularised youth Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 74, No 1 (2018) A public practical-theological response and proposal to decolonisation discourse in South Africa: From #YourStatueMustFall and #MyStatueShouldBeErected to #BothOurStatuesShouldBeErected Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 73, No 4 (2017) A public theology discourse in practice: Perspectives from the oeuvre of Yolanda Dreyer Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya van Wyk
Vol 47, No 4 (1991) A reader-response approach to Matthew 24:3-28 Abstract PDF
W. S. Vorster
Vol 66, No 2 (2010) A re-reading of John 8:1–11 from a pastoral liberative perspective on South African women Abstract HTML XML PDF
Elijah M. Baloyi
Vol 56, No 1 (2000) A research proposal for a new commentary on John Abstract PDF
Charles Landon
Vol 52, No 2/3 (1996) A review of current research on group formation in early Christianity Abstract PDF
Eugene J. Botha
Vol 48, No 1/2 (1992) A S Geyser, teologiese dosent 1946-1961 Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 75, No 1 (2019) A Samaritan merchant and his friend, and their friends: Practicing life-giving theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Ernest van Eck
Vol 69, No 1 (2013) A scientific defence of religion and the religious accommodation of science? Contextual challenges and paradoxes Abstract HTML EPUB XML PDF
Cornel W. du Toit
Vol 66, No 1 (2010) A scriptural, theological and historical analysis of the concept of the Zambian Christian nationhood Abstract HTML XML PDF
Simon Muwowo, Johan Buitendag
Vol 57, No 3/4 (2001) A service model for diakonia in the Hervormde Kerk in Suidelike Afrika1 Abstract PDF
M. J. Manala, T. F.J. Dreyer
Vol 56, No 4 (2000) A Sitz for the Gospel of Mark? A critical reaction to Bauckham's theory on the universality of the Gospels1 Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 58, No 2 (2002) A social scientific study of the significance of the jubilee in the New Testament Abstract PDF
Gert Volschenk, Andries van Aarde
Vol 58, No 4 (2002) A social-scientific reading of Psalm 129 Abstract PDF
P.J. Botha
Vol 62, No 1 (2006) A socio-cultural model of Judean ethnicity: A proposal Abstract PDF
Markus Cromhout, Andries G. Van Aarde
Vol 67, No 3 (2011) A sociological approach to the concept of God amongst Iranian youth Abstract HTML EPUB XML PDF
Mina Safa, Habib Ahmadi
Vol 67, No 1 (2011) A son in heaven, but no father on earth: A note in the margin of a ‘Tale of Two Kings’ Abstract HTML XML PDF
Joseph Verheyden
Vol 71, No 2 (2015) A (South) African voice on youth ministry research: Powerful or powerless? Abstract HTML EPUB XML PDF
Shantelle Weber
Vol 58, No 4 (2002) A structural-historical investigation of  in Jeremiah 6:1-81 Abstract PDF
S.D. Snyman
Vol 61, No 1/2 (2005) A study of Luke 10 in context Abstract PDF
Ulrich Busse
Vol 66, No 1 (2010) A study to establish the most plausible background to the Fourth Gospel (John) Abstract HTML XML PDF
Vhumani Magezi, Peter Manzanga
Vol 73, No 2 (2017) A theological evaluation of God business: A case study of the Prophetic Healing and Deliverance Ministries of Zimbabwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Takesure C. Mahohoma
Vol 65, No 1 (2009) A theological reflection on the stories of police officers working under a new constitution Abstract PDF
Brian Burger, Julian Müller
Vol 71, No 1 (2015) A theology of the Greek version of Proverbs Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Cook
Vol 72, No 4 (2016) A therapeutic community as a relevant and efficient ecclesial model in African Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Matsobane Manala
Vol 62, No 3 (2006) A travel journal of pastoral involvement in a South African multi-faith community Abstract PDF
Jan-Albert van den Berg, Arnold Smit
Vol 66, No 2 (2010) A triad of pastoral leadership for congregational health and well-being: Leader, manager and servant in a shared and equipping ministry Abstract HTML XML PDF
Matsobane J. Manala
Vol 66, No 1 (2010) A triadic construct in Jubilees 30 Abstract HTML XML PDF
Pieter M. Venter
Vol 71, No 1 (2015) A Trinitarian approach to spirituality: Exploring the possibilities Abstract HTML EPUB XML PDF
Rian Venter
Vol 71, No 3 (2015) A vision for peace in the City of Tshwane: Insights from the homeless community Abstract HTML EPUB XML PDF
Lukwikilu Mangayi, Themba Ngcobo
Vol 60, No 3 (2004) A woman praised by women is better than a woman praised by seven men Abstract PDF
James A. Loader
Vol 74, No 1 (2018) A womanist exposition of pseudo-spirituality and the cry of an oppressed African woman Abstract HTML EPUB XML PDF
Fundiswa A. Kobo
Vol 50, No 3 (1994) Aanbid die godsdienste dieselfde God? Abstract PDF
J. Buitendag
Vol 66, No 1 (2010) Aanbidding en prediking in missionale gemeentes – homileties- liturgiese beskouinge van missionêre gemeentebediening Abstract HTML XML PDF
Guillaume H. Smit
Vol 27, No 1/2 (1971) Aantekeninge rondom die amps-opdrag van die diaken Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 74, No 3 (2018) Abhishiktananda (Henri le Saux, O.S.B) 1910–1973: Pioneer of interspiritual mysticism Abstract HTML EPUB XML PDF
Celia Kourie
Vol 67, No 3 (2011) Abhishiktananda: A Christian advaitin Abstract HTML EPUB XML PDF
Celia Kourie, Alex Kurian
Vol 6, No 1/2 (1949) Abraham Abstract PDF
P. A.H. de Boer
Vol 68, No 1 (2012) Abraham (Abe) Johannes Malherbe (1930–2012) – teoloog en mens / theologian and human Details HTML EPUB XML PDF
Jan G. van der Watt
Vol 71, No 1 (2015) Abraham Malherbe se bydrae tot Hellenistiese filosofie en die vroeë Christendom Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan C. Thom
Vol 69, No 1 (2013) Abuse in the church? A social constructionist challenge to pastoral ministry Abstract HTML EPUB XML PDF
Rosemaré A. Visser, Yolanda Dreyer
Vol 71, No 2 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 71, No 3 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 71, No 1 (2015) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 72, No 1 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 72, No 3 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 72, No 4 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 72, No 2 (2016) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 73, No 3 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 73, No 2 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 73, No 1 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 73, No 4 (2017) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 74, No 1 (2018) Acknowledgement to reviewers Details PDF
Editorial Office
Vol 57, No 1/2 (2001) Acts 17:27 - "that they might feel after him and find ... " Abstract PDF
Sjef van Tilborg
Vol 66, No 1 (2010) Acts for today’s missional church Abstract HTML XML PDF
Cornelius (Nelus) J.P. Niemandt
Vol 73, No 3 (2017) Addendum: Theology disrupted: Doing theology with children in African contexts Abstract Addendum
Elijah Mahlangu
Vol 59, No 4 (2003) Addressing an angelomorphic christological myth in Hebrews? Abstract PDF
Gert J. Steyn
Vol 69, No 1 (2013) Adolescent male orphans affected by HIV and AIDS, poverty and fatherlessness: A story of marginalisation? Abstract HTML EPUB XML PDF
Juanita Meyer
Vol 73, No 4 (2017) Adolescent spirituality with the support of adults Abstract HTML EPUB XML PDF
Anastasia Apostolides
Vol 71, No 3 (2015) Adolessente se ervaring binne ’n lesbiese ouerhuis: ’n Pastorale-Gestaltteoretiese hulpverlening Abstract HTML EPUB XML PDF
Belinda van der Vlies, Herman B. Grobler, Rudy A. Denton
Vol 73, No 5 (2017) Adrianus van Selms as reformatoriese teoloog Abstract PDF
Piet B. Boshoff
Vol 48, No 1/2 (1992) Adrianus van Selms, deeltydse dosent 1938-1962 Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 72, No 4 (2016) Aesthetics, mysticism and the art of living Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 40, No 2 (1984) Afbeeldinge van Christus. Die toepasbaarheid van die leer van die an- en enhupostase om die tweede gebod op Christus van toepassing te maak Abstract PDF
D.J. Smith
Vol 72, No 4 (2016) African Christianities and the politics of development from below Abstract HTML EPUB XML PDF
Afe Adogame
Vol 72, No 4 (2016) African Initiated Churches’ potential as development actors Abstract HTML EPUB XML PDF
Philipp Öhlmann, Marie-Luise Frost, Wilhelm Gräb
Vol 74, No 3 (2018) African spirituality in transformation: Fragments and fractures of the shifting sacred Abstract HTML EPUB XML PDF
Annalie Steenkamp-Nel
Vol 74, No 1 (2018) African theology and African Christology: Difficulty and complexity in contemporary definitions and methodological frameworks Abstract HTML EPUB XML PDF
Christopher Magezi, Jacob T. Igba
Vol 71, No 1 (2015) African therapy for a fractured world(view): The life of founder bishop Johannes Richmond and the invention of tradition and group cohesion in an African Initiated Church Abstract HTML EPUB XML PDF
Cas Wepener
Vol 71, No 3 (2015) African traditional widowhood rites and their benefits and/or detrimental effects on widows in a context of African Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Matsobane Manala
Vol 60, No 3 (2004) African witchcraft in theological perspective Abstract PDF
I.W.C. van Wyk
Vol 73, No 3 (2017) Africanisation as an agent of theological education in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
James K. Mashabela
Vol 75, No 3 (2019) Africanism, Apocalypticism, Jihad and Jesuitism: Prelude to Ethiopianism Abstract HTML EPUB XML PDF
Rugare Rukuni, Erna Oliver
Vol 73, No 4 (2017) Africanity and research: A case study in rural South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Christina Landman, Hannelie Yates
Vol 62, No 4 (2006) Afrikaner spirituality: A complex mixture Abstract PDF
Erna Olivier
Vol 72, No 4 (2016) Afrikaners in post-apartheid South Africa: Inward migration and enclave nationalism Abstract HTML EPUB XML PDF
Christi van der Westhuizen
Vol 16, No 2 (1960) Afskeiding prinsipieel benader Abstract PDF
J. G.M. Dreyer
Vol 71, No 3 (2015) After God: Practical theology as public Christology from the margins of the market Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann-Albrecht Meylahn
Vol 64, No 1 (2008) Afwesigheid van God en teenwoordigheid van “god(e)” in Hooglied Abstract PDF
H. Viviers
Vol 71, No 3 (2015) A.G. van Aarde en historiese Jesus-navorsing Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerrit-Daan van der Merwe
Vol 60, No 3 (2004) Aggression, anger and violence in South Africa Abstract PDF
M.J. Masango
Vol 66, No 1 (2010) Agnostic investigations Details HTML XML PDF
Gafie M.J. van Wyk
Vol 70, No 1 (2014) Agter die syfers is gelowiges, gemeentes en die kerk, ’n prakties teologiese refleksie oor lidmaatskap Abstract HTML EPUB XML PDF
W.J. (Kobus) Schoeman
Vol 72, No 1 (2016) Agter elke man: Onderweg na inklusiewe taalgebruik in die Afrikaanse kerklied Abstract HTML EPUB XML Erratum PDF
Ockie C. Vermeulen
Vol 28, No 3/4 (1972) Agtergronde van die convent van Wezel (1568) en die sinode van Emden (1571) Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 23, No 2 (1967) Agtergronde van die ekumeniese beweging Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 53, No 3 (1997) Akademiese protokol in die teologiese wetenskap Abstract PDF
L. J.L Steenkamp
Vol 67, No 3 (2011) Aktuele Bybelinterpretasie in Suid-Afrika – ’n kort oorsig en toepassing Abstract HTML EPUB XML PDF
Wouter C. van Wyk (jr)
Vol 23, No 4 (1967) Aktuele prediking Abstract PDF
F.G.J. Loots
Vol 65, No 1 (2009) Akute trauma, en Rudolf Otto se godsdiens-psigologiese teorie as middel tot heling Abstract PDF
Annelize Endres, Yolanda Dreyer
Vol 73, No 1 (2017) Albert Geyser’s resignation speech on 03 September 1968 Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 51, No 2 (1995) Algemene kerkgeskiedenis: 'n Inleiding tot die Nederlandse Kerkgeskiedenis: Van die beginjare tot 1795. Details PDF
P. J. Strauss
Vol 74, No 3 (2018) Almsgiving as a rhetorical device in 4QTobit? Abstract HTML EPUB XML PDF
Annette H. Evans
Vol 71, No 3 (2015) Alternative assessment to enhance theological education Abstract HTML EPUB XML PDF
Erna Oliver
Vol 53, No 1/2 (1997) Alttestamentliche Voraussetzungen fur das Ver-standnis des Bundesmotivs im Neuen Testament Teil 1: Fragestellung und Bedeutung des Wortes בְדִית* Abstract PDF
Petrus J. Grabe
Vol 53, No 1/2 (1997) Alttestamentliche Voraussetzungen fur das Verstandnis des Bundesmotivs im Neuen Testament Teil 2: Forschungsgeschichtlicher Oberblick, Fazit und Ausblick 1 Abstract PDF
Petrus J. Grabe
Vol 1, No 2 (1944) Amos in sy daelikse omgewing en bedryf Abstract PDF
B. Gemser
Vol 32, No 3/4 (1976) Amp en roeping Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 36, No 1/2 (1980) Ampsetiek Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 66, No 1 (2010) An African American perspective on the New Testament Commentary Details HTML XML PDF
Ignatius (Natie) W.C. van Wyk
Vol 69, No 1 (2013) An African hermeneutic reading of Luke 9:18–22 in relation to conflict and leadership in pastoral ministry: The Cameroonian context Abstract HTML EPUB XML PDF
Mbengu D. Nyiawung, Ernest van Eck
Vol 73, No 3 (2017) An African Reformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Erna Oliver, Willem H. Oliver
Vol 61, No 3 (2005) An Afro-Christian ministry to people living with HIV/Aids in South Africa Abstract PDF
Matsobane J. Manala
Vol 74, No 2 (2018) An analysis of conflict situations within the leadership and various structures of the Dutch Reformed Church in Africa, Orange Free State Abstract HTML EPUB XML PDF
Khamadi J. Pali
Vol 66, No 1 (2010) An analytical perspective on the Fellowship Narrative of Genesis 18:1–15 Abstract HTML XML PDF
Ahn Sang Keun, Pieter M. Venter
Vol 70, No 1 (2014) An archaeological search for the emergence of early humans in West Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Jock M. Agai
Vol 73, No 6 (2017) An assessment of the Theology of Religions Abstract PDF
Johannes Janse van Rensburg
Vol 70, No 1 (2014) An economic system that crushes the poor Abstract HTML EPUB XML PDF
Maake J. Masango
Vol 74, No 1 (2018) An empirical and experiential investigation into the contemplation of joy Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephen D. Edwards, David J. Edwards
Vol 69, No 1 (2013) An epigrammatic analysis on open theism and its impact on classical Christianity Abstract HTML EPUB XML PDF
Mark Pretorius
Vol 62, No 3 (2006) An epistemological reflection on the relevance of monastic traditions for retreat in the Dutch Reformed tradition Abstract PDF
C.H. (Kaaiman) Schutte, Yolanda Dreyer
Vol 70, No 1 (2014) An ethical analysis of the implementation of poverty reduction policies in South Africa and Chile and their implications for the Church Abstract HTML EPUB XML PDF
Louise Kretzschmar
Vol 72, No 1 (2016) An ethnographic account of a snapshot in Professor Graham Duncan’s journey of educational professionalism Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter Hertzog Du Toit
Vol 72, No 1 (2016) An ethnographic study on managing diversity in two Protestant theological colleges Abstract HTML EPUB XML PDF
Marilyn Naidoo
Vol 74, No 2 (2018) An evaluation of the Church of Central Africa Presbyterian General Assembly and poverty alleviation from a koinōnian perspective in Malawi Abstract HTML EPUB XML PDF
Qeko Jere
Vol 49, No 4 (1993) An existential theory of truth Abstract PDF
Dale Cannon
Vol 69, No 1 (2013) An exploration of the symbolic world of Proverbs 10:1–15:33 with specific reference to ‘the fear of the Lord’ Abstract HTML EPUB XML PDF
Anneke Viljoen, Pieter M. Venter
Vol 65, No 1 (2009) An immanent approach to death: Theological implications of a secular view Abstract PDF
Cornel W. du Toit
Vol 68, No 1 (2012) An integral investigation into the phenomenology and neurophysiology of Christian Trinity meditation Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephen D. Edwards, David J. Edwards
Vol 67, No 2 (2011) An Integrated Competency-Based Training Model for theological training Abstract HTML EPUB XML PDF
James K. Mwangi, Ben J. de Klerk
Vol 71, No 3 (2015) An interdisciplinary investigation into the narratives of three co-researchers: A postfoundational notion of practical theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Juanita Meyer
Vol 69, No 1 (2013) An investigation into the ancient Egyptian cultural influences on the Yorubas of Nigeria Abstract HTML EPUB XML PDF
Jock M. Agai
Vol 72, No 2 (2016) An other-typological illustration of the Exodus story according to Dr King’s perception of universal reconciliation in his sermon on Exodus 14:30 Abstract HTML EPUB XML PDF
Sunggu Yang
Vol 61, No 1/2 (2005) An overview of liberation theology in orthodox Russia Abstract PDF
Alexander I. Negrov
Vol 71, No 1 (2015) An unexpected patron: A social-scientific and realistic reading of the parable of the Vineyard Labourers (Mt 20:1–15) Abstract HTML EPUB XML PDF
Ernest van Eck, John S. Kloppenborg
Vol 59, No 1 (2003) Analities-deskriptiewe oorsig van die gebruik van die term sinkretisme: “Die definisie van die probleem en die probleem met die definisie” Abstract PDF
J. Beyers
Vol 68, No 1 (2012) Analitiese konsepte in middel-Foucault Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Beukes
Vol 56, No 1 (2000) Analogiese taal by Bultmann in die lig van die kennissosiologie1 Abstract PDF
Gert Malan
Vol 72, No 4 (2016) Analysis of water-related metaphors within the theme of religious harmony in Swami Vivekananda’s Complete Works Abstract PDF EPUB HTML XML
Suren Naicker
Vol 64, No 3 (2008) Ancestor worship - is it Biblical? Abstract PDF
Choon Sup Bae, P. J. van der Merwe
Vol 75, No 1 (2019) Ancestral beliefs in modern cultural and religious practices – The case of the Bapedi tribe Abstract HTML EPUB XML PDF
Morakeng E.K. Lebaka
Vol 71, No 1 (2015) Ancient art, rhetoric and the Lamb of God metaphor in John 1:29 and 1:36 Abstract HTML EPUB XML PDF
Lilly Nortjé-Meyer
Vol 71, No 3 (2015) Ancient Israelite and African proverbs as advice, reproach, warning, encouragement and explanation Abstract HTML EPUB XML PDF
David T. Adamo
Vol 52, No 1 (1996) Anderbereddering: Met Adorno by die hartslag van die postmoderne intellek Abstract PDF
Johann C. Beukes
Vol 52, No 4 (1996) Andragogie - In moontlike oplossing vir kerklike onderrig aan volwassenes in 'n multikulturele situasie Abstract PDF
P. Buekes
Vol 67, No 1 (2011) Andries van Aarde – A sideways glance: His theological and hermeneutical contribution to the South African scene Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerda de Villiers
Vol 67, No 1 (2011) Andries van Aarde as historical Jesus scholar Abstract HTML EPUB XML PDF
Jurie le Roux
Vol 52, No 4 (1996) Andries van Aarde se Matteusinterpretasie Abstract PDF
J. H. le Roux
Vol 58, No 1 (2002) Andries van Aarde se vaderlose Jesus Abstract PDF
Jurie H. le Roux
Vol 67, No 1 (2011) Andries van Aarde’s Matthew Interpretation Abstract HTML EPUB XML PDF
Jurie H. le Roux
Vol 67, No 1 (2011) Angels as arguments? The rhetorical function of references to angels in the Main Letters of Paul Abstract HTML XML PDF
D. Francois Tolmie
Vol 42, No 4 (1986) Anonimiteit en pseudonimiteit van Bybelse geskrifte Abstract PDF
H. Lombard
Vol 72, No 4 (2016) Another look at the identity of the ‘wicked woman’ in 4Q184 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda Geyser-Fouché
Vol 46, No 1/2 (1990) Ansatzpunkte für eine Theologie des Neuen Testaments bei Oscar Cullmann und Leonhard Goppelt Abstract PDF
P. J. Gräbe
Vol 44, No 3 (1988) Antithesis and argument in the hymns of Ephrem the Syrian Abstract PDF
P. J. Botha
Vol 8, No 1 (1951) Antwoord aan Prof. P.V. Pistorius Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 18, No 4 (1962) Antwoord aan veritas op syn open brief aan zyne vrienden in de Transvaal Abstract PDF
D. van der Hoff
Vol 72, No 4 (2016) Apartheid in the Holy Land: Theological reflections on the Israel and/or Palestine situation from a South African perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Jerry Pillay
Vol 57, No 1/2 (2001) Apokaliptiek en eskatologie: Die verband en onderskeid volgens WaIter Schmithals Abstract PDF
Piet B. Boshoff
Vol 57, No 1/2 (2001) Apokaliptiek en millennialisme: Die relevansie van die begrip "duisendjarige vredesryk" vir vandag Abstract PDF
Jonada Groenewald
Vol 64, No 1 (2008) Apologie vir die Christelike lewenswyse en etiek Abstract PDF
I.W.C. van Wyk
Vol 54, No 1/2 (1998) Appendix: The Dutch translation of Calvin' s sermon on predestination on 18 December 1551 (CO 8, 89-119.) Details PDF
W. H. Neuser
Vol 64, No 2 (2008) Application and adaptation of Symphonology Bioethical Theory (SBT) in pastoral care practice Abstract PDF
M.M. Khechane
Vol 58, No 3 (2002) Applied philosophy and psychotherapy: Heraclitus as case study Abstract PDF
Johann Beukes
Vol 67, No 2 (2011) Applying grounded theory to data collected through participatory research on African Independent Churches’ liturgical rituals: A comparative study Abstract HTML EPUB XML PDF
Bethel A. Müller, Cas J. Wepener
Vol 53, No 4 (1997) Arbeidsetiek: 'n Teologies-etiese benadering Details PDF
G. J. Volschenk
Vol 54, No 3/4 (1998) Are the least included in the kingdom of heaven? The meaning of Matthew 5:19 Abstract PDF
David C. Sim
Vol 56, No 4 (2000) Are the "nations" present in Matthew? Abstract PDF
Glenna S. Jackson
Vol 53, No 1/2 (1997) Are there Jews and Christians in the Bible? Abstract PDF
John J. Pilch
Vol 73, No 3 (2017) Are we hearing the voices? Africanisation as part of community development Abstract HTML EPUB XML PDF
Marichen van der Westhuizen, Thomas Greuel, Jacques W. Beukes
Vol 73, No 3 (2017) Are we special? A critique of imago Dei Abstract HTML EPUB XML PDF
Wessel Bentley
Vol 70, No 2 (2014) Are we wasting theology in our continent? Abstract HTML EPUB XML PDF
H. Jurgens Hendriks
Vol 74, No 3 (2018) Are we wired for spirituality? An investigation into the claims of neurotheology Abstract HTML EPUB XML PDF
Demetrios Kyriacou
Vol 74, No 1 (2018) Aretalogy of the Best Healer: Performance and praise of Mark’s healing Jesus Abstract HTML EPUB XML PDF
Zorodzai Dube
Vol 69, No 1 (2013) Argeologie van homofobie: Boustene van mag Abstract HTML EPUB XML PDF
Mark le Roux, Yolanda Dreyer
Vol 52, No 4 (1996) Armoedekultuur: Die leefwereld van die Nuwe Testament en die situasie in Suid-Afrika vandag Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 58, No 1 (2002) Ars erotica en die detrivialisering van die seksuele diskoers: ’n Aantekening by die seksualiteitsanalise van Michel Foucault Abstract PDF
Johann Beukes
Vol 16, No 3 (1960) Artikel III van die Kerkwet van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
H. P. Wolmarans
Vol 63, No 2 (2007) As below, so above: A perspective on African Theology Abstract PDF
Arno Meiring
Vol 64, No 3 (2008) "As jou broer verkeerd opgetree het teen jou...": Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
Barry van Wyk
Vol 74, No 4 (2018) Aspects of political theology in the spiritual autobiography of Dag Hammarskjöld Abstract HTML EPUB XML PDF
Morariu Iuliu-Marius
Vol 75, No 4 (2019) Aspects of political theology in the spiritual autobiography of Nicolas Berdiaev Abstract HTML EPUB XML PDF
Iuliu-Marius Morariu
Vol 74, No 4 (2018) Aspects of political theology in the spiritual autobiography of Saint John of Kronstadt (1829–1908) Abstract HTML EPUB XML PDF
Iuliu-Marius Morariu
Vol 65, No 1 (2009) Aspects of Reformed missiology in Africa: A contribution to a German Lutheran debate Abstract PDF
Ignatius (Natie) W.C. van Wyk
Vol 27, No 3/4 (1971) Aspekte en toepassing van die pastorale gesprek Abstract PDF
A.J. Smuts
Vol 37, No 4 (1981) Aspekte van 'n Islamitiese Renaissance Abstract PDF
D.J.C. van Wyk
Vol 49, No 3 (1993) Aspekte van die sosiale stratifikasie van die ontwikkelde agrariese samelewing in die eerste-eeuse Palestina Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 71, No 1 (2015) Aspekte van versoening in die boek Genesis Abstract HTML EPUB XML PDF
Fanie (S.D.) Snyman
Vol 71, No 3 (2015) Assessing the consistency of John Calvin’s doctrine on human sinfulness Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Vorster
Vol 62, No 2 (2006) At the foot of Mount Olympus: A theory on myth Abstract PDF
Flip Schutte
Vol 72, No 2 (2016) Attitude change through understanding (cognition) of the influence of the persuasive language of liturgy Abstract HTML EPUB XML PDF
Ferdi Kruger
Vol 65, No 1 (2009) Augustine, his sermons, and their significance Abstract PDF
Johannes Van Oort
Vol 69, No 1 (2013) Augustine’s baptism: Its significance once and today Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes van Oort
Vol 69, No 1 (2013) Augustine’s ecclesiology and its development between 354 and 387 AD Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul C.V. Vuntarde, Johannes van Oort
Vol 69, No 1 (2013) Augustine’s view of Manichaean almsgiving and almsgiving by the Manichaean community at Kellis Abstract HTML EPUB XML PDF
Majella Franzmann
Vol 67, No 1 (2011) Augustinus’ geschrift ‘De stad van God’ (De ciuitate Dei): Een introductie tot de belangrijkste themata Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes van Oort
Vol 72, No 4 (2016) Authentic subjectivity and social transformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Michael O'Sullivan
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Auxentius van Sirië: Troparia Abstract PDF
A.F. Basson
Vol 71, No 1 (2015) Awakening – Transformation, agency and virtue from three contemporary philosophical inspirations: Bhaskar, Segal and Slote Abstract HTML EPUB XML PDF
Dudley Schreiber
Vol 73, No 3 (2017) Back from the Crocodile’s Belly: Christian formation meets indigenous resurrection Abstract HTML EPUB XML PDF
S. Lily Mendoza
Vol 67, No 1 (2011) Back to basics: 'The Almighty Father' revisited Abstract HTML EPUB XML PDF
Riet Bons-Storm
Vol 70, No 3 (2014) Back to where it all began …? Reflections on injecting the (spiritual) ethos of the Early Town Planning Movement into Planning, Planners and Plans in post-1994 South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Mark Oranje
Vol 69, No 1 (2013) Bakens, drumpels en webbe: (Hervormde) Teologie as kreatiewe onderneming Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet van Staden
Vol 38, No 4 (1982) Bakens op die weg van die evangelienavorsing, met besondere verwysing na die metodes van uitleg Abstract PDF
J.J. Engelbrecht
Vol 60, No 1/2 (2004) Bang waarvoor? Die betekenis van [vreemde taal weggelaat] in Galasiërs 2:2 Abstract PDF
D.F. Tolmie
Vol 43, No 3 (1987) Baptism and the interpretation of early Quistian art Abstract PDF
H. F. Stander
Vol 70, No 2 (2014) Baptism and the pollution of Africa’s water Abstract HTML EPUB XML PDF
Ben J. de Klerk
Vol 71, No 2 (2015) Baptist identity and mission in a rainbow nation: Distilling imperatives from mixed-methods research within the Baptist Union of Southern Africa (1994–2012) Abstract HTML EPUB XML PDF
Desmond Henry, Cornel J.P. Niemandt
Vol 44, No 2 (1988) Barend Jacobus Engelbrecht - 'n Oorsig en waardering Details PDF
J. P. Oberholzer
Vol 17, No 2/3/4 (1961) Barnabas: Van Leviet tot Apostel Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 56, No 2/3 (2000) Barth, Schleiermacher and the task of dogmatics1 Abstract PDF
A. I.C. Heron
Vol 71, No 3 (2015) Baruch Spinoza and the naturalisation of the Bible: An epistemological investigation Abstract HTML EPUB XML PDF
Nicolaas J. Gronum
Vol 71, No 2 (2015) Basis-teoretiese perspektiewe op dissipelskap en die verhouding tot gemeentebou Abstract HTML EPUB XML PDF
Karel P. Steyn
Vol 72, No 4 (2016) Becoming a missional church: The struggle of the Lesotho Evangelical Church in Southern Africa or Paris Evangelical Missionary Society in Meadowlands, Soweto Abstract HTML EPUB XML PDF
Leonard Tsdiso Kganyapa, Thias Selaelo Kgatla
Vol 71, No 3 (2015) Becoming transdisciplinary theologians: Wentzel van Huyssteen, Paul Cilliers and Constantine Stanislavski Abstract HTML EPUB XML PDF
Gys Loubser
Vol 58, No 3 (2002) Beelde vir die kruis van Christus in die vierde en vyfde eeu Abstract PDF
H.F. Stander
Vol 58, No 1 (2002) Beeldende taal: Bybel en poësie Abstract PDF
C.J.A. Vos
Vol 64, No 4 (2008) Beeldspraak over oorlog en schepping, geweld en geweldloosheid in de Openbaring van Johannes Abstract PDF
Paul Decock
Vol 2, No 3 (1945) Beginsels van Bybelvertaling Abstract PDF
B. Gemser
Vol 64, No 1 (2008) Being Biblical? Slavery, sexuality, and the inclusive community Abstract PDF
Richard A. Burridge
Vol 71, No 2 (2015) Being together in youth worship: An empirical study in Protestant Dutch contexts Abstract HTML EPUB XML PDF
Ronelle Sonnenberg, Malan Nel, Jos de Kock, Marcel Barnard
Vol 72, No 4 (2016) Being transdisciplinary theologians in and beyond apocalyptic environments Abstract HTML EPUB XML PDF
Gys M. Loubser
Vol 70, No 2 (2014) Being treated like ‘waste’ during the ‘golden years’: Practical-theological perspectives Abstract HTML EPUB XML PDF
Petria M. Theron
Vol 32, No 3/4 (1976) Bekering van die heiden Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 58, No 1 (2002) Beleef die Christelike teologie soos met die vorige eeuwending weer ’n paradigmaverandering? Abstract PDF
I.J.J. Spangenberg
Vol 53, No 3 (1997) Belief in God among South African youth Abstract PDF
Johannes A. van der Ven, Jaco S. Dreyer, Hendrik J. Pietrse
Vol 53, No 3 (1997) Belief in God among South African youth and its relation to their religious socialization and praxis Abstract PDF
Jobannes A.P van der Ven, Jaco S. Dreyer, Hendrik J. Pieterse
Vol 72, No 4 (2016) Believing in God the Father: Interpreting a phrase from the Apostle’s Creed Abstract HTML EPUB XML PDF
Marcel Sarot
Vol 53, No 4 (1997) Belydenis in kerkregtelike verband met besondere verwysing na die konsep Kerkorde 1997, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 53, No 4 (1997) Belydenis: Objektiewe waarheid of eksistensiele uitdrukking van geloof? Abstract PDF
L. J.S. Steenkamp
Vol 44, No 1 (1988) Belydenisuitsprake as Pauliniese briefoorgange Abstract PDF
J. H. Roberts
Vol 56, No 2/3 (2000) Belydenisvorming as kanonisering van geloofsoortuigings Abstract PDF
A. P.B. Breytenbach
Vol 71, No 2 (2015) Benutting van liturgiese ruimte in Pinksterkerke Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 67, No 3 (2011) Benutting van vergifnis binne ’n pastorale Gestaltterapeutiese intervensie Abstract HTML EPUB XML PDF
Rudy A. Denton
Vol 48, No 1/2 (1992) Berend Gemser, hoogleraar 1926-1955 Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 59, No 4 (2003) Berg en huis as primêre metafore in die Matteus-evangelie Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 56, No 2/3 (2000) Berger, Teresa 1998 - Women,s ways of worship: gender analysis and liturgical history. Details PDF
Christina Landman
Vol 46, No 4 (1990) Besinning oor die apostolaat in die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
H. G. van der Westhuizen
Vol 56, No 4 (2000) Besinning oor die interpretasie van die geloof wat in die belydenis van die maagdelike verwekking van Jesus geleer word1 Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 44, No 2 (1988) Besinning oor die twee ryke-leer Abstract PDF
J. H. van Wyk
Vol 50, No 1/2 (1994) Beskrywing en evaluering van verskillende kategetiese beskouings met die oog op die formulering van basisteorieë vir die kategese Abstract PDF
M. J. du P Beukes
Vol 35, No 3/4 (1979) Besonderhede gawes van die Heilige Gees Abstract PDF
M.J. du P. Beukes
Vol 55, No 1 (1999) Best, T F & Robra, M (eds) 1997 - Ecclesiology and ethics: Ecumenical ethical engagement, moral formation and the nature of the church Details PDF
Johann Beukes
Vol 56, No 1 (2000) Best, Thomas F & Heller, Dagmar (Ed) 1998 - Eucharistic Worship in Ecumenical Contexts: The Lima Liturgy - and beyond Details PDF
Elsabè Kloppers
Vol 36, No 3/4 (1980) "Betekenis" en "Gebruik" in die Makarismereeks (Matt 5:3-10) Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 73, No 2 (2017) Between Christian love and professional orientation: Reflections on the double bind code of Christian social workers (deaconesses and deacons) in Germany Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes Eurich
Vol 73, No 2 (2017) Between dwellings and doors: Spatial perspectives on preaching Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan H. Cilliers
Vol 58, No 2 (2002) Between family and temple: Jesus and sacrifices Abstract PDF
Adriana Destro, Mauro Pesce
Vol 69, No 2 (2013) Between fragments and fullness: Worshipping in the in-between spaces of Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Cilliers
Vol 70, No 1 (2014) Between the Scylla and the Charybdis: Theological education in the 21st century in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Buitendag
Vol 70, No 1 (2014) Between the Spirit and the Word: Reading the Gendered African Pentecostal Bible Abstract HTML EPUB XML PDF
Musa Dube
Vol 60, No 4 (2004) Bevinding en geestelike verlating op die limiete: Die historiese en teologiese kontekstualisering van die pioniersvrou Hester Venter (c1750-c1830) se Ondervindelijke Bekeeringsweg Abstract PDF
A.W.G. Raath
Vol 73, No 4 (2017) Beyond a sacrificial spirituality: Enhancing flourishing pastoral ministers Abstract HTML EPUB XML PDF
Annemie Dillen
Vol 68, No 1 (2012) Beyond categories, proper names, types and norms toward a fragile openness (Offen-barkeit) of différance, but always from within the text Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann-Albrecht Meylahn
Vol 72, No 1 (2016) Beyond denial and exclusion: The history of relations between Christians and Muslims in the Cape Colony during the 17th–18th centuries with lessons for a post-colonial theology of religions Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Beyers
Vol 65, No 1 (2009) Beyond Divine Command Theory: Moral realism in the Hebrew Bible Abstract PDF
Jaco W. Gericke
Vol 44, No 4 (1988) Beyond dogmatism: Rationality in theology and science Abstract PDF
Wentzel van Huyssteen
Vol 57, No 1/2 (2001) Beyond Impunity: An Ecumenical Approach to Truth, Justice and Reconcilia-tion Details PDF
Geiko Miiller-Fahrenholz
Vol 53, No 1/2 (1997) Beyond Poverty and Affiuence: Toward an Economy of Care Details PDF
Kobus Labuschagne
Vol 59, No 3 (2003) Beyond psychology: Spirituality in Henri Nouwen’s pastoral care Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 73, No 4 (2017) Beyond revenge?: Responsible Bible reading practices in a Traumatized Land Abstract HTML EPUB XML PDF
Juliana M. Claassens
Vol 59, No 3 (2003) Beyond Schweitzer and the psychiatrists: Jesus as fictive personality Abstract PDF
Donald Capps
Vol 72, No 1 (2016) Bible subversion: An ideology critique of the manner and motif behind the use of scriptures by politicians Abstract HTML EPUB XML PDF
McGlory Speckman
Vol 75, No 3 (2019) Biblical cartography and the (mis)representation of Paul’s missionary travels Abstract HTML EPUB XML PDF
Santiago Guijarro
Vol 55, No 4 (1999) Biblical perspectives on the ministry and mission of the church - with special reference to human rights1 Abstract PDF
Jan Botha
Vol 70, No 2 (2014) Biblical principles towards a pastoral strategy for poverty alleviation amongst the youth in Uganda Abstract HTML EPUB XML PDF
Asea Wilson, Rantoa Letsosa
Vol 69, No 1 (2013) Biblical quotations in Faustus’s Capitula Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacob A. van den Berg
1991: Supplementum 3 Bibliografie Abstract PDF
Editorial Office
Vol 75, No 3 (2019) Binding and loosing on earth: Evaluating the strategy for church disciplinary procedures proposed in Matthew 18:15-18 through the lenses of thinking and feeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Leslie J. Francis, Susan H. Jones, Keith Hebden
Vol 2, No 1 (1945) Biografieë van sewentiende en agtiende eeuse Suid-Afrikaanse predikante Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 2, No 2 (1945) Biografieë van sewentiende en agtiende eeuse Suid-Afrikaanse predikante Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 55, No 4 (1999) Birch, C & Vischer, L 1997 - Living with the animals: The community of God,s creatures (Risk book Series 77) Details PDF
P. M. Venter
Vol 72, No 2 (2016) Bishop Paul Verryn’s pastoral response towards unaccompanied refugee minors Abstract HTML EPUB XML PDF
Sinenhlanhla S. Chisale
Vol 72, No 1 (2016) Black theology in South Africa – A theology of human dignity and black identity Abstract HTML EPUB XML PDF
Timothy van Aarde
Vol 29, No 1/2 (1973) Black Theology. Voorbereiding vir die rewolusie? Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 74, No 3 (2018) Black women’s bodies as reformers from the dungeons: The Reformation and womanism Abstract HTML EPUB XML PDF
Fundiswa A. Kobo
Vol 64, No 4 (2008) Bloedoffers en morele vorming: Gewelddadigheid as faset van Christelike tradisies Abstract PDF
Pieter J.J. Botha
Vol 41, No 3 (1985) Boekbespreking Details PDF
Editorial Office
Vol 47, No 1 (1991) Boekbespreking Details PDF
Editorial Office
Vol 1, No 1 (1943) Boekbespreking Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 2, No 1 (1945) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 2, No 4 (1946) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 4, No 1 (1947) Boekbespreking Abstract PDF
A. van Selms, S. P. Engelbrecht
Vol 4, No 2/3 (1947) Boekbespreking Abstract PDF
A. S. Geyser, A. van Selms
Vol 5, No 1/2 (1948) Boekbespreking Abstract PDF
A. van Selms, B. Gemser
Vol 5, No 3 (1949) Boekbespreking Abstract PDF
B. Gemser, E. S. Mulder, A. S. Geyser
Vol 6, No 3 (1950) Boekbespreking Abstract PDF
B. Gemser, A. van Selms, D. F. Erasmus, S. P, Engelbrecht, W. van Bergen
Vol 6, No 4 (1950) Boekbespreking Abstract PDF
B. Gemser, A. S. Geyser
Vol 7, No 1 (1950) Boekbespreking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht, B. Gemser, W. F. Beezhold, A. van Selms, D. F. Erasmus, P. S. D.
Vol 7, No 4 (1951) Boekbespreking Abstract PDF
H. P. Wolmarans
Vol 8, No 1 (1951) Boekbespreking Abstract PDF
Joh. Dreyer, A. S. Geyser, W. Mathlener, P. J.T. Koekemoer, D. F. Erasmus, B. Engelbrecht
Vol 8, No 2 (1952) Boekbespreking Abstract PDF
Kálmán Papp, P. S. Dreyer, D. F. Erasmus
Vol 8, No 3 (1952) Boekbespreking Abstract PDF
S. P. van Rensburg, B. J. Engelbrecht
Vol 9, No 1 (1952) Boekbespreking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht, A. van Selms
Vol 10, No 1/2 (1953) Boekbespreking Abstract PDF
J. Ploeger
Vol 10, No 3 (1954) Boekbespreking Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 10, No 4 (1954) Boekbespreking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 11, No 1 (1954) Boekbespreking Abstract PDF
B. Gemser, P. S. Dreyer, A. D. Pont
Vol 11, No 2 (1955) Boekbespreking Abstract PDF
B. Gemser, E. S. Mulder, H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, J. A. Stoop, F. van Oosten, S. P. Engelbrecht, J. F. Stutterheim
Vol 11, No 4 (1955) Boekbespreking Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 12, No 1 (1956) Boekbespreking Abstract PDF
S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht, A. van Selms
Vol 12, No 2 (1956) Boekbespreking Abstract PDF
Joh. Dreyer, A. S. Geyser, B. Gemser, Joh. Dreyer, I. H. van der Merwe
Vol 12, No 3 (1956) Boekbespreking Abstract PDF
A. van Selms, Joh. Dreyer, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht, A. D. Pont
Vol 12, No 4 (1957) Boekbespreking Abstract PDF
P. S. Dreyer, S. P. Dreyer
Vol 13, No 1 (1957) Boekbespreking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht, P. S. Dreyer, J. F. Stutterheim, L. M. le Roux
Vol 14, No 1 (1958) Boekbespreking Abstract PDF
A. S. Geyser, A. D. Pont, A. S. Geyser
Vol 14, No 4 (1959) Boekbespreking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 15, No 1 (1959) Boekbespreking Abstract PDF
L. M. Le Roux, E. S. Mulder
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Boekbespreking Abstract PDF
D. F. Erasmus, P. S. Dreyer, A. S. Geyser, A. van Selms, F. J. van Zyl
Vol 16, No 1 (1960) Boekbespreking Abstract PDF
D. F. Erasmus, H. J. Geyser
Vol 16, No 2 (1960) Boekbespreking Abstract PDF
D. F. Erasmus, A. D. Pont
Vol 16, No 3 (1960) Boekbespreking Abstract PDF
D. J. Booysen, S. J. Prins
Vol 17, No 1 (1961) Boekbespreking Abstract PDF
P. S. Dreyer, B. Gemser, A. D. Pont
Vol 18, No 3 (1962) Boekbespreking Abstract PDF
P. S. Dryer
Vol 18, No 4 (1962) Boekbespreking Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 19, No 1/2 (1963) Boekbespreking Abstract PDF
F. G. van Zyl, J. P. Oberholzer
Vol 19, No 3/4 (1963) Boekbespreking Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 20, No 1 (1964) Boekbespreking Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 20, No 2 (1964) Boekbespreking Abstract PDF
F. J. van Zyl, A. D. Pont, J. I. de Wet
Vol 21, No 4 (1965) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 22, No 1 (1966) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer, D.J. Booysen, F.J. van Zyl
Vol 22, No 2/3 (1966) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer
Vol 22, No 4 (1966) Boekbespreking Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 22, No 4 (1966) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 23, No 1 (1967) Boekbespreking Abstract PDF
P.J. Theo Koekemoer
Vol 23, No 3 (1967) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 24, No 1 (1968) Boekbespreking Abstract PDF
C.J. Mans
Vol 24, No 3 (1968) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont, J.I. de Wet, P.S. Dreyer
Vol 24, No 4 (1968) Boekbespreking Abstract PDF
C.J. Mans
Vol 25, No 1 (1969) Boekbespreking Abstract PDF
J.A. Loader, A.P.B. Breytenbach, C.J. Mans
Vol 25, No 3/4 (1969) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont, C.J. Viljoen, J.I. de Wet, W.C. van Wyk
Vol 27, No 1/2 (1971) Boekbespreking Abstract PDF
J.A. Loader, G.M.M. Pelser, C.J. Viljoen, D.J. Booysen, P.S. Dreyer
Vol 28, No 1 (1972) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer, A.D. Pont
Vol 28, No 2 (1972) Boekbespreking Abstract PDF
J.A. Loader, C.J. Mans, C.J. Viljoen
Vol 28, No 3/4 (1972) Boekbespreking Abstract PDF
P.J.T. Koekemoer, A.D. Pont, C.J. Viljoen, J.H. Koekemoer
Vol 29, No 1/2 (1973) Boekbespreking Abstract PDF
J.A. Loader
Vol 29, No 3 (1973) Boekbespreking Abstract PDF
J.I. de Wet, J.A. Loader, P.S. Dreyer, J.J. Engelbrecht, J.H. Koekemoer, C.J. Viljoen
Vol 29, No 4 (1973) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer, D.J.P. Stolz, J.J.P. Muller
Vol 30, No 1/2 (1974) Boekbespreking Abstract PDF
C.J. Viljoen
Vol 30, No 3/4 (1974) Boekbespreking Abstract PDF
P.G. Geertsema, C.J. Viljoen, S.J. Botha
Vol 31, No 1/2 (1975) Boekbespreking Abstract PDF
M.J. Beukes
Vol 31, No 3/4 (1975) Boekbespreking Abstract PDF
M.J. Beukes, S.J. Botha, A.D. Pont, D.J.C. van Wyk
Vol 32, No 1/2 (1976) Boekbespreking Abstract PDF
J.P. Louw, M.J. du P. Beukes, A.P.B. Breytenbach, J.H. Koekemoer, P.G. Geertsema
Vol 32, No 3/4 (1976) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer, T.F.J. Dreyer, Johannes J. Engelbrecht, J.A. Loader, H.G. v.d. Westhuizen, C.J. Viljoen
Vol 33, No 1/2 (1977) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont, J.H. Koekemoer, J.J. Engelbrecht, D.J.P. Stolz
Vol 33, No 3/4 (1977) Boekbespreking Abstract PDF
A.J. Antonites, M.J. du P. Beukes, D.J.A.G. du Toit, Johannes Engelbrecht, J.H. Koekemoer, P.J. Theo Koekemoer, H.G. van der Westhuizen, C.J. Viljoen
Vol 34, No 1/2 (1978) Boekbespreking Abstract PDF
M.J. du P. Beukes, P.S. Dreyer, J.A. Loader, H.G. van der Westhuizen
Vol 35, No 1/2 (1979) Boekbespreking Abstract PDF
P.J. van der Merwe, A.J. Antonites
Vol 35, No 3/4 (1979) Boekbespreking Abstract PDF
A.J. Antonites, D.J. Booysen, J.A. Loader, H.G. van der Westhuizen
Vol 36, No 1/2 (1980) Boekbespreking Abstract PDF
P.S. Dreyer, J.A. Loader, P.J. van der Merwe, P.J. Theo Koekemoer, J.P. Oberholzer
Vol 36, No 3/4 (1980) Boekbespreking Abstract PDF
P.J. van der Merwe, H.G. van der Westhuizen, T.F.J. Dreyer, M.J. du P. Beukes, Schalk Botha, P.S. Dreyer
Vol 37, No 1/2 (1981) Boekbespreking Abstract PDF
M.J. du P. Beukes, D.J. Booysen, P.S. Dreyers, T.F.J. Dreyer, J.A. Loader, A.D. Pont, D.J. S., H.G. van der Westhuizen
Vol 37, No 3 (1981) Boekbespreking Abstract PDF
H.G. van der Westhuizen, S.J. Botha
Vol 37, No 4 (1981) Boekbespreking Abstract PDF
A.D. Pont, H.G. van der Westhuizen, D.J. Booysen, A.G. van Aarde
Vol 38, No 1 (1982) Boekbespreking Abstract PDF
D.J. Smith, P.S. Dreyer, A.D. Pont, T.F.J. Dreyer, G.M.M. Pelser, E. Brown, G.C. V., T.F.J. Dreyer, A.C. Barnard, J.J. Steenkamp, C.J. Wethmar, B.J. van der Walt, J.C. Krüger
Vol 38, No 2/3 (1982) Boekbespreking Abstract PDF
J.I. de Wet, P.J.T. Koekemoer, J.H. Koekemoer, M.J. du P. Beukes, D.J. Smith, P.S. Dreyer, A.D. Pont
Vol 38, No 4 (1982) Boekbespreking Abstract PDF
M.J. du P. Beukes, A.D. Pont, D.J. Smith
Vol 39, No 1 (1983) Boekbespreking Abstract PDF
H.G. van der Westhuizen, T.F.J. Dreyer, J.A. van Biljon, J.C. van der Merwe, P.S. Dreyer
Vol 40, No 2 (1984) Boekbespreking Abstract PDF
S.J. Botha, P.J. van der Merwe, D.J.C. van Wyk, C.J. Viljoen, H.G. van der Westhuizen, A.D. Pont, H.F. Stander, W.S. Vorster, J.J. Steenkamp, T.F.J. Dreyer, M.J. Schoeman, G.C. Velthuysen
Vol 40, No 3 (1984) Boekbespreking Abstract PDF
Pieter du Toit, T.F.J. Dreyer, D.J. Smith, S.J. Prins
Vol 21, No 1 (1965) Boekbespreking Abstract PDF
F.J. van Zyl, A.D. Pont
Vol 3, No 1/2 (1946) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 45, No 1 (1989) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 51, No 1 (1995) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 4, No 4 (1948) Boekbespreking Abstract PDF
Editorial Office
Vol 42, No 2 (1986) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 47, No 2 (1991) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 49, No 3 (1993) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 49, No 4 (1993) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 3 (1994) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 4 (1994) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 4 (1994) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 50, No 4 (1994) Boekbesprekings Details PDF
Editorial Office
Vol 6, No 1/2 (1949) Boekbesprekings Abstract PDF
B. Gemser, A. S. Geyser, E. S. Mulder, A. Oosthuizen, A. van Selms, S. P. Engelbrecht
Vol 9, No 2 (1953) Boekbesprekings Abstract PDF
H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, A. S. Geyser
Vol 13, No 2 (1957) Boekbesprekings Abstract PDF
A. van Selms, A. S. Geyser
Vol 13, No 3/4 (1958) Boekbesprekings Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 14, No 2/3 (1959) Boekbesprekings Abstract PDF
P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht, J. P. Oberholzer
Vol 18, No 1/2 (1962) Boekbesprekings Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 23, No 2 (1967) Boekbesprekings Abstract PDF
J.I. de Wet, P.S. Dreyer, J.J.P. Muller
Vol 23, No 4 (1967) Boekbesprekings Abstract PDF
Jan G. du Plessis, A.D. Pont, D.J. Booysen, P.S. Dreyer
Vol 24, No 2 (1968) Boekbesprekings Abstract PDF
D.J. Booysen, J.J.P. Müller, P.S. Dreyer
Vol 25, No 2 (1969) Boekbesprekings Abstract PDF
L.M. le Roux, A.D. Pont, P.S. Dreyer
Vol 26, No 1/2 (1970) Boekbesprekings Abstract PDF
A.J.G. Dreyer, C.S. Steenkamp
Vol 64, No 2 (2008) Boekbesprekings: Book reviews Abstract PDF
W.J. Smith
Vol 64, No 1 (2008) Boekbesprekings/Book Reviews Abstract PDF
Editorial Office
Vol 64, No 3 (2008) Boekbesprekings/Book Reviews Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 64, No 4 (2008) Boekbesprekings/Book reviews Abstract PDF
Editorial Office
Vol 56, No 1 (2000) Bonda, Jan 1998 - The one purpose of God: An answer to the doctrine of eternal punishment (trans by Bruinsma, Reinder). Originally published as: Het ene doel van God 1993) Details PDF
I. W.C. van W'yk
Vol 74, No 3 (2018) Born from below: Urban regeneration through incarnational theological formation in Guatemala City and beyond Abstract HTML EPUB XML PDF
Michael L. Ribbens, Joel van Dyke
Vol 57, No 3/4 (2001) Bracht, K1999 - Vollkommeaheit und VoDendung: Zur Anthropologic des Methodius von Olympus (Studien und Teite zu Antike und Christenam, 2.) Details PDF
H. F. Stander
Vol 73, No 3 (2017) Broken bodies and present ghosts: Ubuntu and African women’s theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Isabella F. Ras
1994: Supplementum 6 Bronne geraadpleeg Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 55, No 1 (1999) Bronne vir Jesus-studies Abstract PDF
P. A. Geyser
Vol 66, No 1 (2010) Buddhist mysticism and philosophy Details HTML XML PDF
Ignatius (Naas) W. Ferreira
Vol 75, No 3 (2019) Building a nation: The Jeroboams and the creation of two Israels Abstract HTML EPUB XML PDF
Philip Davies
Vol 68, No 2 (2012) Building the local church in South Korea through a needs-oriented diaconal ministry Abstract HTML EPUB XML PDF
Janghun Yun
Vol 52, No 1 (1996) Buite-aardse rasionaliteit: Uitvlug in fantasie of grootste uitdaging ooit aan filosofie en teologie? Abstract PDF
A. J. Antonites
Vol 22, No 1 (1966) Buitekerklikheid Abstract PDF
S.J. Prins
Vol 11, No 2 (1955) "Buiten die Kerk geen heil" - 'n Aspek van die kerkbegrip van Augustinus Abstract PDF
J. A. Stoop
Vol 41, No 3 (1985) Bullinger en die verbond na aanleiding van die Tweede Switserse Konfessie Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 56, No 4 (2000) Bultmann se ontmitologiseringsprogram herwaardeer Abstract PDF
Gert Malan
Vol 55, No 2/3 (1999) Burger, C W, Miiller, B A & Smit D J (reds) 1997 - Riglyne vir prediking oor die eenheid van kerk Details PDF
H. J. Botes
Vol 73, No 3 (2017) But could they tell right from wrong? Evolution, moral responsibility and human distinctiveness Abstract HTML EPUB XML PDF
David N. Field
Vol 17, No 2/3/4 (1961) By die 70-jarige verjaardag van Prof. Dr S.P. Engelbrecht Abstract PDF
B. R. Krüger
Vol 15, No 2/3/4 (1959) By die Uittrede van Prof. Dr H.P. Wolmarans Abstract PDF
A. J.G. Oosthuizen
Vol 43, No 4 (1987) By geleentheid van die 60ste verjaardag van prof AD Pont (21 September 1987) en prof JP Oberholzer (3 Oktober 1987) Details PDF
Editorial Office
1991: Supplementum 3 Bybelregister Abstract PDF
Editorial Office
Vol 58, No 4 (2002) Bybelse getuienis oor homoseksualiteit – met ander oë gesien Abstract PDF
P.A. Geyser
Vol 63, No 2 (2007) Bybelse modelle van die huwelik: ’n Kritiese perspektief Abstract PDF
Anet E. Dreyer, Andries G. van Aarde
Vol 41, No 3 (1985) Bybelse teologie - dogmatiese teologie Abstract PDF
D. J. Smith
Vol 55, No 2/3 (1999) Bybelse Teologie en skuldbelydenis Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 73, No 1 (2017) Bybelvertalers en Bybelvertalings die afgelope honderd jaar, in besonder vanuit die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda B. Geyser-Fouche
1990: Supplementum 2 Bylae Abstract PDF
J.H. Petzer
Vol 56, No 1 (2000) C H Rautenbach, P S Dreyer en C K Oberholzer: Hulle nalatenskap en die pad vorentoe1 Abstract PDF
Johann Beukes, Andries van Aarde
Vol 75, No 3 (2019) Cain and migration: Opportunity amidst punishment? Abstract HTML EPUB XML PDF
Gerrie Snyman
Vol 74, No 3 (2018) Called to worship, sent to witness: A missional perspective on the Reformed theology in South Africa today Abstract HTML EPUB XML PDF
Moses S. Maponya
Vol 72, No 4 (2016) Calling, is there anything special about it? Abstract HTML EPUB XML PDF
Malan Nel, Eric Scholtz
Vol 54, No 1/2 (1998) Calvin 1 5 preaching on the church in the letter to the Ephesians Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 38, No 2/3 (1982) Calvin and Luther - Their personal theological relationship Abstract PDF
W.H. Neuser
Vol 65, No 1 (2009) Calvin and mission Abstract PDF
Jacobus (Kobus) P. Labuschagne
Vol 70, No 1 (2014) Calvin and the confessions of the Reformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Alasdair I.C. Heron
Vol 35, No 1/2 (1979) Calvin and the Corpus Christianum Abstract PDF
B.J. Engelbrecht
Vol 54, No 1/2 (1998) Calvin on preaching Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 54, No 1/2 (1998) Calvin the preacher: His explanation of the doctrine of predestination in the sermon of 1551 and in the Institutes of 1559. Abstract PDF
W. H. Neuser
Vol 73, No 5 (2017) Calvin, Van Lodenstein and Barth: Three perspectives on the necessity of church reformation Abstract PDF
Wim A. Dreyer
Vol 65, No 1 (2009) Calvin’s election mix in small-scale theology Abstract PDF
James A. Loader
Vol 48, No 3/4 (1992) Calvins Sozialethik und der Kapitalismus Abstract PDF
H. H. Eßer
Vol 35, No 1/2 (1979) Calvins sozialethik und der Kapitalismus Abstract PDF
Hans Helmut Esser
Vol 44, No 3 (1988) Calvyn en die Calvinisme Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 35, No 1/2 (1979) Calvyn en die ekumene Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 35, No 1/2 (1979) Calvyn en die grense van die kerk Abstract PDF
B. Spoelstra
Vol 42, No 3 (1986) Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 3, No 3/4 (1946) Calvyn en onderdanigheid teenoor die staatsowerheid Abstract PDF
E. F. W. Gey van Pittius
Vol 48, No 3/4 (1992) Calvyn oor die koninkryk van God en die staat Abstract PDF
A. le R. du Plooy
Vol 40, No 3 (1984) Calvyn se doopleer Abstract PDF
J.J. Steenkamp
Vol 56, No 2/3 (2000) Calvyn se leer oor die kerk1 Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 73, No 3 (2017) Can Christians really make a difference? A response to the call for change to make the world a better place Abstract HTML EPUB XML PDF
Erna Oliver, Vusi Tshabele, Floris Baartman, Alfred Masooa, Lorna Laister
Vol 68, No 1 (2012) Can matter and spirit be mediated through language? Some insights from Johann Georg Hamann Abstract HTML EPUB XML PDF
Detlev Tönsing
Vol 69, No 1 (2013) Can symbols be ‘promoted’ or ‘demoted’?: Symbols as religious phenomena Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Beyers
Vol 66, No 1 (2010) Can the chasms be bridged? Different approaches to Bible reading Abstract HTML XML PDF
Gert J. Malan
Vol 74, No 1 (2018) Canon, criterion and circularity: An analysis of the epistemology of canonical theism Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. Pratt Morris-Chapman
Vol 65, No 1 (2009) Canon, intertextuality and history in Nehemiah 7:72b–10:40 Abstract PDF
Pieter M. Venter
Vol 70, No 1 (2014) Canon, Jubilees 23 and Psalm 90 Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter M. Venter
Vol 72, No 3 (2016) Canonical understanding of the sacrifice of Isaac: The influence of the Jewish tradition Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham Oh
Vol 74, No 3 (2018) Capabilities expansion for marginalised migrant youths in Johannesburg: The case of Albert Street School Abstract HTML EPUB XML PDF
Wadzanai F. Mkwananzi, Merridy Wilson-Strydom
Vol 55, No 1 (1999) Capon, R F, 1998 - The foolishness of preaching: Proclaiming the gospel against the wisdom of the world Details PDF
J. C. van der Merwe
Vol 69, No 2 (2013) Caring for the carer in the era of HIV diagnosis Abstract HTML EPUB XML PDF
Lempye J. Sempane, Maake J. Masango
Vol 43, No 1/2 (1987) Casper Hendrik Rautenbach: 'Singewing aan dink al hoe meer in verband met doen'Casper Hendrik Rautenbach: 'Singewing aan dink al hoe meer in verband met doen' Abstract PDF
H. T. van Deventer
Vol 54, No 3/4 (1998) Cbarleswortb, James H 1995 - The beloved disciple: Whose witness validates the Gospel of John? Details PDF
Herman A. Lombard
Vol 62, No 3 (2006) Celebrating the feasts of the Old Testament in Christian contexts Abstract PDF
Magdel le Roux
Vol 49, No 1/2 (1993) Cellars, wages and gardens: Luke’s accommodation for middle-class Christians Abstract PDF
W. R. Domeris
Vol 71, No 3 (2015) Celtic spirituality and contemporary environmental issues Abstract HTML EPUB XML PDF
Graham Duncan
Vol 71, No 1 (2015) Celtic spirituality and the environment Abstract HTML EPUB XML PDF
Graham Duncan
Vol 75, No 4 (2019) Centenary of Pentecostalism in Ghana (1917–2017): A case study of Christ Apostolic Church International Abstract HTML EPUB XML PDF
Peter White
Vol 69, No 1 (2013) C.H. Dodd se verstaansraamwerk vir die Johannes-evangelie: ’n Evaluasie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jan G. van der Watt
Vol 65, No 1 (2009) Challenges and opportunities for Korean missionaries in Southern Africa Abstract PDF
Kyung H. Oh, Piet G.J. Meiring
Vol 73, No 3 (2017) Challenges facing the ministerial formation in Uniting Presbyterian Church in Southern Africa: A critical reflection Abstract HTML EPUB XML PDF
Moroka Mogashoa, Karabo Makofane
Vol 75, No 1 (2019) Challenges for meaningful interpersonal communication in a digital era Abstract HTML EPUB XML PDF
Elza Venter
Vol 70, No 1 (2014) Challenges to the sub judice rule in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Kobus van Rooyen
Vol 74, No 3 (2018) Change agency and higher education in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Erna Oliver
Vol 74, No 3 (2018) Change-making in a (post)apartheid city: An auto-ethnographical essay Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephan F. de Beer, Wilna de Beer
Vol 74, No 1 (2018) Changing family patterns from rural to urban and living in the in-between: A public practical theological responsive ministerial approach in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 74, No 1 (2018) Changing perspectives on the Crusades Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacques Theron, Erna Oliver
Vol 71, No 3 (2015) Changing things around: Dramatic aspect in the Pericope Adulterae (Jn 7:53–8:11) Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet van Staden
1995: Supplementum 7 Chapter 1 : Introduction Abstract PDF
Editorial Office
1994: Supplementum 5 Chapter 1: A study of the New Testament beatitude and the beatitude series in Matthew 5:3-10: A new approach to 'Gattungsforschung' Abstract PDF
A.G. van Aarde
1991: Supplementum 4 Chapter 1: Introduction Abstract PDF
P. van Staden
1994: Supplementum 5 Chapter 1: Past and present in Matthean research: A review of the various interpretation models Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 10: Summary Abstract PDF
A.G. van Aarde
1995: Supplementum 7 Chapter 2 : The current debate: Galilee versus Jerusalem in Mark's story of Jesus Abstract PDF
E. Lohmeyer
1991: Supplementum 4 Chapter 2: Current approaches within the field of the social-scientific study of the New Testament Abstract PDF
P. van Staden
1994: Supplementum 5 Chapter 2: The ideological/theological perspective in Matthew's story Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 2: The miraculous multiplication of loaves (Mt 14:13-21 and par): Historical criticism in perspective Abstract PDF
A.G. van Aarde
1995: Supplementum 7 Chapter 3 : Methodology reconsidered Abstract PDF
N.R. Petersen
1994: Supplementum 5 Chapter 3: A silver coin in the mouth of a fish (Mt 17:24-27) - A miracle of nature, ecology, economy and the politics of holiness Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 3: The names of Jesus in Matthew's story Abstract PDF
A.G. van Aarde
1991: Supplementum 4 Chapter 3: Theoretical issues Abstract PDF
P. van Staden
1994: Supplementum 5 Chapter 4: A historical-critical classification of Jesus' parables and the metaphoric narration of the wedding feast in Matthew 22:1-14 Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 4: John the Baptist Abstract PDF
A.G. van Aarde
1995: Supplementum 7 Chapter 4: Model, theory, perspective and method Abstract PDF
Editorial Office
1991: Supplementum 4 Chapter 4: The model Abstract PDF
P. van Staden
1994: Supplementum 5 Chapter 5: A textual evidence on the separation of Judaism and Christianity Abstract PDF
A.G. van Aarde
1991: Supplementum 4 Chapter 5: Conclusion Abstract PDF
P. van Staden
1995: Supplementum 7 Chapter 5: Emics Abstract PDF
Editorial Office
1994: Supplementum 5 Chapter 5: The Jewish leaders Abstract PDF
A.G. van Aarde
1995: Supplementum 7 Chapter 6: Etics Abstract PDF
Editorial Office
1994: Supplementum 5 Chapter 6: The Evangelium Infantium, the abandonment of children, and the infancy narrative in Matthew 1 and 2 from a social scientific perspective Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 6: The Jewish crowd and the Gentiles Abstract PDF
A.G. van Aarde
1995: Supplementum 7 Chapter 7: Conclusion: Holiness, commensality and kinship Abstract PDF
Editorial Office
1994: Supplementum 5 Chapter 7: The disciples in Matthew's story Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 8: The narrator's perspective on the temporal and topographic levels in Matthew's story Abstract PDF
A.G. van Aarde
1994: Supplementum 5 Chapter 9: Narrative point of view and the 'temporal' function of the Old Testament in Matthew's gospel Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 68, No 1 (2012) Characters and ambivalence in Luke: An emic reading of Luke’s gospel, focusing on the Jewish peasantry Abstract HTML EPUB XML PDF
Mbengu D. Nyiawung, Ernest van Eck
Vol 57, No 3/4 (2001) Charismatiese bewegings Abstract PDF
H. G. van der Westhuizen
Vol 72, No 4 (2016) Charting African Prosperity Gospel economies Abstract HTML EPUB XML PDF
Andreas Heuser
Vol 72, No 4 (2016) Cheryl de la Rey Dedication – A tribute Abstract HTML EPUB XML PDF
Yolanda Dreyer
Vol 75, No 1 (2019) Child killings in the Western Cape Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris Jones
Vol 63, No 2 (2007) Child-headed households because of the trauma surrounding HIV/AIDS Abstract PDF
Zamani Maqoko, Yolanda Dreyer
Vol 72, No 1 (2016) Children as theological hermeneutic: Is there a new epistemological break emerging? Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Botha
Vol 72, No 4 (2016) Children’s experience of holiness in health care. Are we rendering effective spiritual care? Abstract HTML EPUB XML PDF
Annemarie E. Oberholzer
Vol 54, No 1/2 (1998) Chilton, Bruce 1996 - Pure kingdom: Jesus' vision of God Details PDF
M. M. Jacobs
Vol 71, No 3 (2015) Christelike etiek vanuit die perspektief van naasteliefde: Rudolf Bultmann en Stoïsynse etiek Abstract HTML EPUB XML PDF CORRIGENDUM
Andries G. van Aarde
Vol 61, No 4 (2005) Christelike gesindheid en politieke protes Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 16, No 1 (1960) Christelike Godsdiens en Eiesoortige Volksdiens Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 52, No 2/3 (1996) Christelike norme en waardes in onderwys en opleiding Abstract PDF
Wouter C. van Wyk
Vol 47, No 4 (1991) Christelik-nasionale onderwys in die nuwe Suid-Afrika Abstract PDF
H. G. van der Westhuizen
Vol 73, No 3 (2017) Christian activism and the fallists: What about reconciliation? Abstract HTML EPUB XML PDF
Selena Headley, Sandiswa L. Kobe
Vol 72, No 3 (2016) Christian and Buddhist approach to religious exclusivity. Do interfaith scholars have it right? Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniel J. McCoy, Winfried Corduan, Henk Stoker
Vol 64, No 1 (2008) Christian ethical perspectives on marriage and family life in modern Western culture Abstract PDF
J.M. Vorster
Vol 67, No 3 (2011) Christian faith for ordinary Christians Details HTML EPUB XML PDF
André J. Groenewald
Vol 72, No 4 (2016) Christian love in inter-religious perspectives Abstract HTML EPUB XML PDF
Kobus Kruger
Vol 73, No 3 (2017) Christian ministry and theological education as instruments for economic survival in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi, Collium Banda
Vol 64, No 1 (2008) Christian Theology at the University: On the threshold or in the margin? Abstract PDF
Elna Mouton
Vol 67, No 3 (2011) Christianity and globalisation: An alternative ethical response Abstract HTML EPUB XML PDF
Retief Müller
Vol 50, No 3 (1994) Christians in South Africa: The statistical picture Abstract PDF
J. J. Kritzinger
Vol 67, No 1 (2011) Christians reacted differently to non-Christian cults Abstract HTML XML PDF
Eduard Verhoef
Vol 49, No 4 (1993) Christologie: Die historiese Jesus en die kerugmatiese Christus by Walter Schmithals Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 49, No 3 (1993) Christologie: Die spanningsvolle verhouding ‘Verkondiger - Verkondigde’ by Rudolf Bultmann en Walter Schmithals Abstract PDF
P. B. Boshoff
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Christologiese himnes Abstract PDF
J.P. Louw, A.H. Snyman, J. Botha, F. van Rensburg
Vol 45, No 1 (1989) Christology and apology in Ephrem the Syrian Abstract PDF
P. J. Botha
Vol 61, No 4 (2005) Christus en die roos Abstract PDF
Riaan Ingram
Vol 26, No 1/2 (1970) Christusprediking Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 19, No 1/2 (1963) Christusverkondiging en die Ou Testament Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 67, No 1 (2011) Chrysostom on hunger and famine Abstract HTML XML PDF
Hennie Stander
Vol 70, No 1 (2014) Chrysostom’s reception of Luke 19:8b (the declaration of Zacchaeus) Abstract HTML EPUB XML PDF
Ronald H. van der Bergh
Vol 61, No 3 (2005) Church and culture: A religio-theological perspective Abstract PDF
P.J. van der Merwe
Vol 61, No 3 (2005) Church and government in Reformed perspective Abstract PDF
W.A. Dreyer
Vol 70, No 1 (2014) Church as heterotopia Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya van Wyk
Vol 66, No 1 (2010) Church discipline – semper reformanda in Reformation perspective Abstract HTML XML PDF
Graham A. Duncan
Vol 72, No 1 (2016) Church, mission and ethics. Being church with integrity Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim Dreyer
Vol 74, No 1 (2018) Church, mission and reconstruction: Being a church with integrity in reconstruction discourse in post-colonial Zimbabwe Abstract HTML EPUB XML PDF
Canon B. Shambare, Selaelo T. Kgatla
Vol 75, No 1 (2019) Church mothers of Mbare Township: In memory of Mrs Elizabeth Maria Ayema (Mai Musodzi) and Sr Barbara Tredgold Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul H. Gundani
Vol 74, No 2 (2018) Church-driven primary health care: Models for an integrated church and community primary health care in Africa (a case study of the Salvation Army in East Africa) Abstract HTML EPUB XML PDF
Vhumani Magezi
Vol 73, No 3 (2017) Churches claiming a right to the city? Lived urbanisms in the City of Tshwane Abstract HTML EPUB XML PDF
Michael Ribbens, Stephan F. de Beer
Vol 74, No 1 (2018) Church-state relations in South Africa, Zambia and Malawi in light of the fall of the Berlin Wall (October 1989) Abstract HTML EPUB XML PDF
Paul Gundani
Vol 74, No 1 (2018) Circumcision and prevention of HIV and AIDS in Zimbabwe: Male genital cutting as a religio-cultural rite Abstract HTML EPUB XML PDF
Temba T. Rugwiji
Vol 71, No 3 (2015) Clashing deities in the book of Judith: A Greimassian perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Risimati S. Hobyane
Vol 73, No 4 (2017) Classroom research in religious education: The potential of grounded theory Abstract HTML EPUB XML PDF
Martin Rothgangel, Judith Saup
Vol 60, No 3 (2004) Coercive agency in mission education at Lovedale Missionary Institution Abstract PDF
Graham A. Duncan
Vol 67, No 2 (2011) Cohabitation and premarital sex amongst Christian youth in South Africa today: A missional reflection Abstract HTML EPUB XML PDF
Thinandavha D. Mashau
Vol 55, No 4 (1999) Cok den Hertog 1996 - Het zonderlinge karakter van den godsnaam. Literaire, psychoanalytische en tlieologische aspecte van het roepingsverhaal van Moses (Exodus 2.23-4.17) Details PDF
P. M. Venter
Vol 55, No 1 (1999) Collins, A Y, 1996 - Cosmology and eschatology in Jewish and Christian apocalypticism Details PDF
P. M. Venter
Vol 55, No 4 (1999) Collins, John J 1997 - Jewish Wisdom in the Hellenistic Age Details PDF
P. M. Venter
Vol 73, No 1 (2017) Colloquium on Youth Day 16 June 2017: The Commission of Faith and Order of the World Council of Churches in association with the Faculty of Theology of the University of Pretoria and its centennial celebration in 2017 Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. Van Aarde, L. Wiseman Nkuhlu, Johan Buitendag, Olav F. Tveit, Jerry Pillay, Mary Anne Plaatjies van Huffel, Gustav Claassen, André Ungerer
Vol 74, No 2 (2018) Combating political and bureaucratic corruption in Uganda: Colossal challenges for the church and the citizens Abstract HTML EPUB XML PDF
Wilson B. Asea
Vol 72, No 4 (2016) Combinatory Christology Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk Evers
Vol 72, No 3 (2016) Combining Ricoeur and Bultmann on myth and demythologising Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert Malan
Vol 62, No 3 (2006) Coming in from outside: A crucial event in the history of ecumenism of the Nederduitsch Hervormde Church Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 73, No 6 (2017) Commentary on the documents Nostra aetate and Lumen gentium Abstract PDF
Piet J. van der Merwe
Vol 73, No 3 (2017) Commercialisation of theological education as a challenge in the Neo-Pentecostal Charismatic churches Abstract HTML EPUB XML PDF
Kelebogile T. Resane
Vol 53, No 4 (1997) Commitment to God's world: A concise critical surve of ecumenical social thought Details PDF
Gafie van Wyk
Vol 75, No 1 (2019) Commodification and transfiguration: Socially mediated identity in technology and theology Abstract HTML EPUB XML PDF
Ron Cole-Turner
Vol 73, No 3 (2017) Commodification, decolonisation and theological education in Africa: Renewed challenges for African theologians Abstract HTML EPUB XML PDF
Nontando M. Hadebe
Vol 67, No 2 (2011) Communicating hope with one breath Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephen D. Edwards
Vol 71, No 2 (2015) Communities: Development of church-based counselling teams Abstract HTML EPUB XML PDF
Stella D. Potgieter
Vol 71, No 3 (2015) Community engagement as the organic link with the street: Creating a learning community between the academy and homeless people in Tshwane Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Botha
Vol 72, No 3 (2016) Community transformation through the Pentecostal churches Abstract HTML EPUB XML PDF
Njabulo Tfwala, Maake Masango
Vol 71, No 2 (2015) Compassion fatigue: Spiritual exhaustion and the cost of caring in the pastoral ministry. Towards a ‘pastoral diagnosis’ in caregiving Abstract HTML EPUB XML PDF
Daniël Louw
Vol 71, No 3 (2015) Complex leadership as a way forward for transformational missional leadership in a denominational structure Abstract HTML EPUB XML PDF
C.J.P. (Nelus) Niemandt
Vol 74, No 3 (2018) Conceived spiritualities fostered by the multiple references regarding the communication of the ‘message’ about Jesus as the Son of God in 1 John Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk G. van der Merwe
Vol 73, No 3 (2017) Conceptual considerations for studying churches’ engagement with urban fractures and vulnerabilities Abstract HTML EPUB XML PDF
George J. (Cobus) van Wyngaard
Vol 73, No 3 (2017) Conceptualising holiness in the Gospel of John: The en route to and character of holiness (Part 2) Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk van der Merwe
Vol 73, No 3 (2017) Conceptualising holiness in the Gospel of John: The mode and objectives of holiness (part 1) Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk van der Merwe
Vol 72, No 3 (2016) Concrete evidence of change (Mt 3:1–12; Lk 3:8–14): The prophetic challenge of the Church to civil governance Abstract HTML EPUB XML PDF
George Olufemi Folarin, Comfort Folarin
Vol 70, No 3 (2014) Concrete spirituality Abstract HTML EPUB XML PDF
Johannes N.J. Kritzinger
Vol 69, No 1 (2013) Confessional Lutheran commitment in the International Lutheran Council – A conservative contribution of Lutheranism to the Ecumenical Age Abstract HTML EPUB XML PDF
Werner R.A. Klän
Vol 73, No 1 (2017) (Confessional) Lutheran perspectives on the unity of the church Abstract HTML EPUB XML PDF
Dieter H. Reinstorf
Vol 70, No 1 (2014) (Con)figuring gender in Bible translation: Cultural, translational and gender critical intersections Abstract HTML EPUB XML PDF
Jeremy Punt
Vol 59, No 3 (2003) Conflict as context for defining identity: A study of apostleship in the Galatian and Corinthian letters Abstract PDF
N.H. Taylor
Vol 74, No 2 (2018) Conflict resolution and reconciliation within congregations Abstract HTML EPUB XML PDF
Derek L. Oppenshaw, Malan Nel, Liebie Louw
Vol 73, No 4 (2017) Conformity visa-vi transformational conversion in mission: Towards a self-transcendental mission agenda Abstract HTML EPUB XML PDF
Selaelo T. Kgatla
Vol 65, No 1 (2009) Congregational analysis revisited: Empirical approaches Abstract PDF
Malan Nel
Vol 65, No 1 (2009) Congregational analysis: A theological and ministerial approach Abstract PDF
Malan Nel
Vol 67, No 1 (2011) Congruent ethos in the Second Temple literature of the Old Testament Abstract HTML XML PDF
Pieter M. Venter
Vol 60, No 1/2 (2004) Constitualised space in Daniel 9 Abstract PDF
P.M. Venter
Vol 71, No 3 (2015) Constructing a non-foundational theological approach to Christian ethics Abstract HTML EPUB XML PDF
David A. van Oudtshoorn
Vol 69, No 1 (2013) Constructing ancient slavery as socio-historic context of the New Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Hendrik Goede
Vol 67, No 1 (2011) Constructing the economic–historic context of 1 Peter: Exploring a methodology Abstract HTML EPUB XML PDF
Fika Janse van Rensburg
Vol 72, No 1 (2016) Constructing the self in later life: The life story of Selaelo Thias Kgatla (1949–) Abstract HTML EPUB XML PDF
Christina Landman
Vol 73, No 3 (2017) Contemplative investigation into Christ consciousness with Heart Prayer and HeartMath practices Abstract HTML EPUB XML PDF
Stephen D. Edwards, David J. Edwards
Vol 70, No 2 (2014) Contemporary prophetic preaching theory in the United States of America and South Africa: A comparative study through the lens of shared Reformation roots Abstract HTML EPUB XML PDF
Leonora Tubbs Tisdale, Friedrich W. de Wet
Vol 72, No 1 (2016) Contestation of ‘the holy places in the Zimbabwean Religious Landscape’: A study of the Johane Masowe Chishanu yeNyenyedzi Church’s sacred places Abstract HTML EPUB XML PDF
Phillip Musoni
Vol 71, No 1 (2015) Contesting history and identity formation in Paul and in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Zorodzai Dube
Vol 69, No 1 (2013) Contextualising biblical exegesis: What is the African biblical hermeneutic approach? Abstract HTML EPUB XML PDF
Mbengu D. Nyiawung
Vol 75, No 3 (2019) Contextuality and the Septuagint Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Cook
Vol 72, No 3 (2016) Continuous formation of liturgy through social cognition Abstract HTML EPUB XML PDF
Ferdi Kruger, Ben de Klerk
Vol 73, No 3 (2017) Continuous prayer in Catherine of Siena Abstract HTML EPUB XML PDF
Diana L. Villegas
Vol 69, No 1 (2013) Contrasting differences in identity and agency between narrative and autopoietic systems Abstract HTML EPUB XML PDF
Nico Buitendag
Vol 61, No 1/2 (2005) Conversion, persecution, and malaise: Life in the community for which Hebrews was written Abstract PDF
Craig R. Koester
Vol 71, No 3 (2015) Coping in a harsh reality: The concept of the ‘enemy’ in the composition of Psalms 9 and 10 Abstract HTML EPUB XML PDF
Martin J. Slabbert
Vol 70, No 1 (2014) Correlations between types of culture, styles of communication and forms of interreligious dialogue Abstract HTML EPUB XML PDF
Lourens Minnema
Vol 75, No 1 (2019) Corrigendum: The church and poverty alleviation in Nigeria Abstract HTML EPUB XML PDF
Nkechi G. Onah, Lawrence N. Okwuosa, Favour C. Uroko
Vol 56, No 4 (2000) Corts, Thomas E 1999 - Henry Drummond. A perpetual Benediction Details PDF
G. M.J. van Wyk
Vol 73, No 3 (2017) Cosmic metaphysics: Being versus Becoming in cosmology and astrophysics Abstract HTML EPUB XML PDF
Marcelo Gleiser
Vol 72, No 1 (2016) Costly tolerance Abstract HTML EPUB XML PDF
Leo Koffeman
Vol 74, No 3 (2018) Counting half-shekels – Redeeming souls? in 2 Maccabees 12:38–45 Abstract HTML EPUB XML PDF
Nicholas P.L. Allen, Pierre J. Jordaan
Vol 73, No 4 (2017) Created in the image of God and sexuality in early-Jewish writings Abstract HTML EPUB XML PDF
Ernest Van Eck
Vol 69, No 1 (2013) Creation and covenant in a via media position: The example of J.J.P. Valeton Jr Abstract HTML EPUB XML PDF
Bob Becking
Vol 75, No 3 (2019) Creation order in sapiential theology: An ecological-evolutionary perspective on cosmological responsibility Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda Geyser-Fouche, Bernice Serfontein
Vol 71, No 2 (2015) Creative tensions in youth ministry in a congregational context Abstract HTML EPUB XML PDF
Anita L. Cloete
Vol 61, No 4 (2005) Cremation a problem to African people Abstract PDF
Maake J.S. Masango
Vol 74, No 1 (2018) Critique of Auguste Comte’s ideology on the death of religion Abstract HTML EPUB XML PDF
Anuli B. Okoli, Favour C. Uroko
Vol 73, No 4 (2017) Crossing boundaries of time and language: A discussion of the reception and translations of Martin Luther’s hymn A mighty fortress in the context of the commemoration of the Reformation 2017 Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Gertrud Tönsing
Vol 70, No 1 (2014) Crossing over; taking refuge: A contrapuntal reading Abstract HTML EPUB XML PDF
Elaine M. Wainwright
Vol 70, No 1 (2014) Crucifixion at Qumran Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda Geyser-Fouche
Vol 66, No 1 (2010) Cultural comparisons for healing and exorcism narratives in Matthew’s Gospel Abstract HTML XML PDF
Craig S. Keener
Vol 61, No 3 (2005) Cultural criticism as an imperative for Christians Abstract PDF
Andries G. van Aarde
Vol 74, No 1 (2018) Cultural sensitive readings of Nahum 3:1–7 Abstract HTML EPUB XML PDF
Wilhelm J. Wessels
Vol 72, No 4 (2016) Cultural stereotyping of the lady in 4Q184 and 4Q185 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda Geyser-Fouché
Vol 72, No 4 (2016) Curriculum design in theology and development: Human agency and the prophetic role of the church Abstract HTML EPUB XML PDF
Beverley Haddad
Vol 73, No 3 (2017) Cyber bullying: Child and youth spirituality Abstract HTML EPUB XML PDF
Anastasia Apostolides
Vol 26, No 1/2 (1970) Dābār in die wysheidsboeke Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 54, No 3/4 (1998) Dale Cannon 1996 - Six ways of being religious: A framework for comparative studies of religion. Details PDF
M. Clasquin
Vol 72, No 4 (2016) Dancehall music and urban identities in Zimbabwe – A constructive postmodern perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Zorodzai Dube
Vol 68, No 1 (2012) Daniël 2 as satire Abstract HTML EPUB XML PDF
Marius Nel
Vol 71, No 3 (2015) Daniel 6: There and back again – A deity’s tale Abstract HTML EPUB XML PDF
Joseph J. de Bruyn
Vol 52, No 4 (1996) Daniel 7-12 in sosiaal-wetenskaplike perspektief Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 53, No 1/2 (1997) Daniel and Enoch: Two different reactions Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 57, No 3/4 (2001) Daniel Carrol R, M (ed) 2000. Rethinking contexts, rereading texti: Contributions rom the social sciences to biblical interpretation. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 299. Details PDF
Johann Beukes
Vol 56, No 2/3 (2000) Das Haus Elis und das Haus Davids: Wie Gott sein Wort zurucknehmen kann Abstract PDF
James A. Loader
Vol 64, No 1 (2008) Das Messiasgeheimnis und die Spruchquelle Abstract PDF
Walter Schmithals
Vol 58, No 1 (2002) Das Siebente Gebot, das Hohelied und Calvin Abstract PDF
James A. Loader
Vol 8, No 4 (1952) Das Tragische und der Mensch Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 45, No 4 (1989) Das Verständnis von Arbeit im Neuen Testament im Horizont der Naherwartung Abstract PDF
D. Dormeyer
Vol 48, No 3/4 (1992) Das Waldenserbekenntnis von Chanforan 1532 - ein reformiertes Bekenntnis? Abstract PDF
W. Neuser
Vol 62, No 1 (2006) David’s flight from Jerusalem according to Josephus Abstract PDF
C. T. Begg
Vol 72, No 4 (2016) De betekenis van Johan Buitendags stellingname in theologie der natuur Abstract HTML EPUB XML PDF
Luco J. van den Brom
Vol 69, No 1 (2013) De creativiteit in de wereld en de werkelijkheid van God. De theologie van Gordon Kaufman in betrekking tot Wilhelm Herrmann en Rudolf Bultmann Abstract HTML EPUB XML PDF
Rick Benjamins
Vol 7, No 1 (1950) De Dogmatische Achtergrond van de laaste Kerkstrijd in Holland Abstract PDF
F. A. den Boeft
Vol 12, No 1 (1956) De kerkbeschouwing van Prof. Dr J. H. Gunning Abstract PDF
J. H. Semmelink
Vol 56, No 1 (2000) De Kruijf, G G 1999 - Christelijke etbick: Een inleiding met sleutelteksten. Details PDF
I. W.C. van Wyk
Vol 68, No 1 (2012) De macht van de dood en de kracht van God: Enkele Bijbelse perspectieven Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim J.C. Weren
Vol 53, No 4 (1997) De mens in het geding: Een kritische vergelijking tussen Pascal en Nietzsche Details PDF
A. J. Groenewald
Vol 67, No 3 (2011) De onthulling van seksueel geweld Details HTML EPUB XML PDF
Tiny van der Schaaf
Vol 70, No 1 (2014) De opstanding van Jezus volgens Jozef Ratzinger/Benedictus XVI Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim J.C. Weren
Vol 72, No 4 (2016) De opstanding van Lazarus (Johannes 10:40–12:11): Bijbelse echo’s in Lazarus is dead (2011) van Richard Beard Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim Weren
Vol 2, No 3 (1945) De plaats van het Oude Testament in de verkondiging Abstract PDF
A. van Selms
Vol 3, No 3/4 (1946) De Rechtsvraag der Vhristenvervolgingen in het Romeinsche Rijk omstreeks het jaar 200 Abstract PDF
J. N. Bakhuizen van den Brink
Vol 59, No 3 (2003) De Schrift, het dogma en de dogmatiek Abstract PDF
J. Muis
Vol 16, No 4 (1961) De Verwoestingen van Babylon door Darius I en Xerxes in het licht van Babylonische en Bijbelse bronnen Abstract PDF
F. M. Th. de Liagre Böhl
Vol 10, No 3 (1954) De zending in het Oude Testament Abstract PDF
Th. C. Vriezen
Vol 68, No 1 (2012) Dealing with bioethical dilemmas: A survey and analysis of responses from ministers in the Reformed Churches in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Magdalena (Leentie) C. de Lange
Vol 73, No 3 (2017) Decolonisation and renewed racism: A challenge and opportunity for reconciliation? Abstract HTML EPUB XML PDF
Christoffel H. Thesnaar
Vol 73, No 3 (2017) Decolonising the commercialisation and commodification of the university and theological education in South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Dumisane W. Methula
Vol 73, No 4 (2017) Decolonising youth ministry models? Challenges and opportunities in Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Shantelle Weber
Vol 69, No 1 (2013) Deconstructing masculinity: Dominant discourses on gender, sexuality and HIV and AIDS from the experience of the adolescent male orphan Abstract HTML EPUB XML PDF
Juanita Meyer
Vol 73, No 1 (2017) Deconstructing the past: Behind the text, in the text, confronted by the text Abstract HTML EPUB XML PDF
Ernest van Eck
Vol 61, No 4 (2005) Deeltydse predikante in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
B.J. van Wyk, S.J. Botha
Vol 72, No 4 (2016) Deep incarnation: From deep history to post-axial religion Abstract HTML EPUB XML PDF
Niels Henrik Gregersen
Vol 73, No 3 (2017) Deep solidarity: Broadening the basis of transformation Abstract HTML EPUB XML PDF
Joerg Rieger, Rosemarie Henkel-Rieger
Vol 68, No 1 (2012) Deficiencies in pastoral care with prisoners in Cameroon Abstract HTML EPUB XML PDF
Abraham K. Akih, Yolanda Dreyer
Vol 63, No 3 (2007) Defining poverty as distinctively human Abstract PDF
H.P.P. Lötter
Vol 61, No 1/2 (2005) Defining the situation in Revelation: John’s intention and action-lines Abstract PDF
H. Theunissen
Vol 47, No 2 (1991) Dekonstruksie en Bybelse hermeneutiek Abstract PDF
N. J.S. Steenekamp, A. G. van Aarde
Vol 55, No 2/3 (1999) Dekonstruksie van dogma: 'n Eietydse ondersoek na die spore van die leer van die twee nature van Jesus Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 58, No 3 (2002) Dekonstruksie van tradisionele probleem- realiteite: ’n Narratief-pastorale perspektief Abstract PDF
J.J. de Jager, J.C. Muller
Vol 42, No 3 (1986) Dekonstruktiewe lesing van 'n teks Abstract PDF
C. S. de Beer
Vol 63, No 3 (2007) Demistifikasie van die metafoor “die kerk as bruid” Abstract PDF
Annelie Botha, Yolanda Dreyer
Vol 72, No 1 (2016) Democracy and consensus decision-making among the Bemba-speaking people of Zambia: An African theological perspective Abstract HTML EPUB XML PDF
Simon Muwowo
Vol 75, No 1 (2019) Demographic change: Ecological and polycentric challenges for white Christianity in urban South Africa Abstract HTML EPUB XML PDF
Kelebogile T. Resane
Vol 42, No 3 (1986) Demonologie in die Nuwe-Testamentiese tydvak Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 56, No 1 (2000) Den Heyer, C J 1998 - Paulus. Man ven twee werelden Details PDF
C. J. Den Heyer
Vol 55, No 2/3 (1999) Denis, P (ed) 1997 - Facing the crisis: Selected texts of Archbishop D E Hurley Details PDF
Gafie Van Wyk
Vol 56, No 4 (2000) Dennis, P, Mlotshwa, T & Mukuka, G (eds) 1999 - The Casspir & the Cross: Voices of Black Clergy in the Natal Midlands Details PDF
M. J. Manala
Vol 68, No 1 (2012) Der 'Pantokrator': Die Inszenierung von Gottes Macht in der Offenbarung des Johannes Abstract HTML EPUB XML PDF
Tobias Nicklas
Vol 72, No 4 (2016) Der Heilige Geist und die Realisierung des Glaubens in der Geschichte. Überlegungen zur systematischen Funktion der Pneumatologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Christian Danz
1997: Supplementum 8 Derde Hoofstuk Abstract PDF
P.S. Dreyer
Vol 67, No 3 (2011) Descriptive currents in philosophy of religion for Hebrew Bible studies Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus W. Gericke
Vol 60, No 4 (2004) Design, designers and the Designing God: A critical look at some models Abstract PDF
C.W. Du Toit
Vol 71, No 3 (2015) Destination New Zealand: A history of the Afrikaans Christian Church of New Zealand Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan M. Van der Merwe
Vol 66, No 2 (2010) Detecting God in practices: Theology in an empirical–theological research project Abstract HTML XML PDF
Rein Brouwer
Vol 75, No 4 (2019) Determining moral leadership as argued from an evolutionary point of view – With reference to gender, race, poverty and sexual orientation Abstract HTML EPUB XML PDF
Chris Jones
Vol 74, No 1 (2018) Deuteronomy 15:1–11 and its socio-economic blueprints for community living Abstract HTML EPUB XML PDF
Blessing O. Boloje
Vol 7, No 4 (1951) Deuteronomy, A source Book for Theology Abstract PDF
Lester J. Kuyper
Vol 59, No 3 (2003) Deuteronomy between Pentateuch and the Deuteronomistic history Abstract PDF
John van Seters
Vol 75, No 3 (2019) Deuteronomy’s concept of life in Hebrews Abstract HTML EPUB XML PDF
Albert J. Coetsee
Vol 68, No 1 (2012) Deviance or acceptable difference: Observance of the Law in Romans 14–15 and Dialogue with Trypho 47 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ronald D. Roberts
Vol 27, No 1/2 (1971) Diakonein. Bybelse agtergrond van die barmhartigheidsdiens van die kerk en die amp van die diaken Abstract PDF
E. Engelbrecht
Vol 3, No 3/4 (1946) Diathêkê: Verbond of Testament Abstract PDF
D. Pont
Vol 72, No 4 (2016) Did Ms Wisdom of Proverbs 8 become a mystery in 4QInstruction? Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter M. Venter
Vol 53, No 3 (1997) Die 'aposunagogos' se invloed op die geskrifte van die Nuwe Testament volgens Waiter Schmithals Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 44, No 2 (1988) Die 'kanon' in die kanon as probleem vir die prediking Abstract PDF
T. F.J. Dreyer
Vol 44, No 2 (1988) Die 'verleentheid' van die teoloog voor die teodiseeprobleem Abstract PDF
I. W.C. van Wyk
Vol 68, No 1 (2012) Die ‘Duisternis’ as Mag in die Nuwe Testament Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J. Steyn
Vol 49, No 3 (1993) Die ‘postmoderne’ stempel in die Nuwe-Testamentiese hermeneutiek Abstract PDF
G. C.J. Nel, A. G. van Aarde
Vol 46, No 4 (1990) Die ‘Proslogion C2-4’ van Anselmus van Kantelberg (1033/34-1109 nC) Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 70, No 1 (2014) Die ‘vergroening’ van die Christelike godsdiens: Charles Darwin, Pierre Teilhard de Chardin en Lloyd Geering Abstract HTML EPUB XML PDF
Izak J.J. (Sakkie) Spangenberg
Vol 60, No 4 (2004) Die “voorwetenskaplike” geskiedsbewussyn en “vroeë wetenskaplike” geskiedskrywing in die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
P.R. Schoeman
Vol 73, No 1 (2017) Die Fresh Expression beweging en die Hervormde Kerk – ’n nuwe manier van kerkwees? Abstract HTML EPUB XML PDF
André G. Ungerer
Vol 66, No 1 (2010) Die Irrglaube in Kolosse: Aanbidding van of met engele in Kolossense 2:18? Abstract HTML XML PDF
Jacobus (Kobus) Kok
Vol 61, No 1/2 (2005) Die Kindheidsevangelie van Tomas – historiese allegorie of mite in die vorm van ’n biografiese diskursiewe evangelie? Abstract PDF
Andries G. van Aarde
Vol 42, No 1 (1986) Die Wirkungsgeschichte van Matteus 28:16–20 in die volkskerklike apostolaat Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 16, No 2 (1960) Die Aandeel van die Ou Gereformeerdes in die Verwerping van die Inlywing van die inlywing onder die Kaapse Sinode. Abstract PDF
B. R. Krüger
Vol 66, No 3 (2010) Die aanloop 1909−1916 Abstract HTML XML PDF
J.P. Oberholzer
Vol 18, No 3 (1962) Die Aanvang van die protestantse filosofie in Duitsland in die XVIde Eeu Abstract PDF
H. J. de Vleeschauwer
Vol 51, No 3 (1995) Die aard van die geloofsgemeenskap in Nehemia 9 Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 24, No 1 (1968) Die afdeling geloof en kerkorde van die wêreldraad van kerke Abstract PDF
J.H. Koekemoer
Vol 40, No 1 (1984) Die Afrikaanse bybelvertaling 1983 – enkele aantekeninge Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 22, No 4 (1966) "Die afskeiding onder Wessel Badenhorst van die Hervormde gemeente Potchefstroom in 1853 en die toetrede van Hartebeestfontein as 'n afsonderlike gemeente van die Nederduitsch Hervormde kerk in 1866" Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 62, No 4 (2006) Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 38, No 4 (1982) Die aktante-model van AJ Greimas Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 47, No 3 (1991) Die aktualisering van die gemeenskap van die gelowiges binne die erediens Abstract PDF
J. F. van der Merwe, M. J. du P Beukes
Vol 32, No 1/2 (1976) Die aktualiteit van Nicea Abstract PDF
D.J. Smith
Vol 34, No 4 (1978) Die ampsposisie van die vrou Abstract PDF
H.G. van der Westhuizen
Vol 36, No 1/2 (1980) Die ampte in die huidige tydsgewrig met die oog op groter differensiasie Abstract PDF
M.J. du P. Beukes
Vol 32, No 3/4 (1976) Die analitiese filosofie en moderne teologiese strominge Abstract PDF
J.H. Koekemoer
Vol 3, No 3/4 (1946) Die Analogia Entis Abstract PDF
H. P. Wolmarans
Vol 55, No 1 (1999) Die ander opsie: Kohlbrugge - Hoedemaker - Barth Abstract PDF
D. J.C. van Wyk
Vol 12, No 3 (1956) Die Anthropologie van het Nieuwe Testament vergeleken met die Antieke Abstract PDF
J. N. Sevenster
Vol 24, No 3 (1968) Die antwoord en taak van die kerk ten opsigte van sekularisasie Abstract PDF
B.J. Engelbrecht
Vol 61, No 4 (2005) Die apologetiese taak van die kerk Abstract PDF
I.W.C. van Wyk
Vol 34, No 4 (1978) Die Apostelkonvent - Lukas en Paulus. 'n Vergelykende studie Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 16, No 3 (1960) Die Apostolaat van die Kerk in hierdie tyd ten opsigte van Binne- en Buiteland Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 71, No 3 (2015) Die Apostoliese tradisie in die Kerk se verstaan van Skrif en geloof vanaf Reformasie tot aan die begin van die een en twintigste eeu – ’n Kort hermeneutiese oorsig Abstract HTML EPUB XML PDF
J.P. (Kobus) Labuschagne
Vol 71, No 3 (2015) Die Apostoliese tradisie in die Vroeë Kerk se verstaan van Skrif en geloof – ʼn Kort hermeneutiese oorsig Abstract HTML EPUB XML PDF
J.P. (Kobus) Labuschagne
Vol 66, No 2 (2010) Die assimilasie van lidmate in die plaaslike geloofsgemeenskap Abstract HTML XML PDF
Enrich F. Basson
Vol 73, No 5 (2017) Die barmhartige God, regverdiging en goeie werke deur Luther Abstract PDF
Ignatius W.C. van Wyk
Vol 41, No 3 (1985) Die barmhartige Samaritaan: 'n Preekskets van Lukas 10:25—37 Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 29, No 1/2 (1973) Die Bartholomeusnag-vier honderd jaar Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 44, No 4 (1988) Die bedreiging van die gemeente in Kolosse Abstract PDF
J. H. Roberts
Vol 3, No 3/4 (1946) Die beeld van God volgens die Nuwe Testament Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 45, No 2 (1989) Die begrafnisdiens Abstract PDF
M. J. du P Beukes
Vol 58, No 1 (2002) Die begrip “rentmeesterskap” in die gemeentebouproses Abstract PDF
J.F. van der Merwe, C.J.A. Vos
Vol 31, No 3/4 (1975) Die begrip pastoraat by Faber en van der Schoot krities beskou Abstract PDF
M.J. du P. Beukes
Vol 73, No 1 (2017) Die belang van Prof. F.J. van Zyl vir Hervormde Teologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Beyers
Vol 52, No 1 (1996) Die belangrikheid van besoeke aan nuwe intrekkers as deel van die werkprogram van die gemeentepredikant Abstract PDF
P. J. van Zyl, T. F.J. Dreyer
Vol 58, No 4 (2002) Die belangrikheid van Kerkgeskiedenis en Kerkreg in die teologiese opleiding en vorming van studente Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die Belangstelling van die Kerk vanaf die vroegste Eeue in verband met die Godsdiensitge Vorming van die Jeug in die Erediens, die Ouerhuis, die Kategese, Jeugvereniging Abstract PDF
L. M. le Roux
Vol 38, No 2/3 (1982) Die belydenis en vernuwing of hernuwing Abstract PDF
H.G. van der Westhuizen
Vol 38, No 2/3 (1982) Die belydenis in dogmatiese verband Abstract PDF
G.C. Velthuysen
Vol 38, No 2/3 (1982) Die belydenis in hermeneutiese verband Abstract PDF
A.P.B. Breytenbach
Vol 38, No 2/3 (1982) Die belydenis in historiese verband Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 38, No 2/3 (1982) Die belydenis in kerkregtelike verband in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 1, No 3 (1944) Die Belydenis van Christus 'Nederdaling ter Helle" in die lig van die gegewens van die Ou Testament Abstract PDF
B. Gemser
Vol 1, No 2 (1944) Die Belydenis van Christus "Nederdaling ter Helle" in die lig van die gegewens van die ou testament Abstract PDF
B. Gemser
Vol 53, No 3 (1997) Die belydenisuitspraak Kolossense 1: 13-20: Eenheid, struktuur en funksie Abstract PDF
J. H. Roberts
Vol 16, No 4 (1961) Die benaming"kind van die land" in die Ou Testament Abstract PDF
E. S. Mulder
Vol 62, No 4 (2006) Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe toerusting tydens huweliksvoorbereiding Abstract PDF
P.J. Botha, T.F.J. Dreyer
Vol 30, No 3/4 (1974) Die bestudering van die nuwe testament as wesenlike element van die bybelkunde Abstract PDF
H.J.B. Combrink
Vol 11, No 3 (1955) Die Betekenis melîçē'kā (Woordvoerders) in Jes. 43:27 Abstract PDF
B. J. van der Merwe
Vol 22, No 2/3 (1966) Die betekenis en plek van die hermeneutiek Abstract PDF
J.H. Koekemoer
Vol 43, No 3 (1987) Die betekenis van Abraham Kuyper (1837–1920) vir Suid-Afrika op kerkhistoriese en kerkregtelike gebied Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 7, No 4 (1951) Die betekenis van die begrip "Vrees-van-die-Here" in Spreuke, Job en Prediker Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 20, No 3/4 (1964) Die Betekenis van die bestaan van die Nederduitsch Hervormde Gemeentes in Oos-Afrika 1910-1960 Abstract PDF
C. L. van den Berg
Vol 34, No 3 (1978) Die betekenis van die filosofie vir die teologie volgens Barth en Paul Tillich Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 47, No 1 (1991) Die betekenis van die kerklike dogma Abstract PDF
J. H. Koekemoer
Vol 38, No 2/3 (1982) Die betekenis van die meerdere vergaderinge ten opsigte van hulle gesag, funksie en handelinge in die kerk Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 2, No 3 (1945) Die betekenis van die Ou Testament vir ons geestelike lewe Abstract PDF
F. J. Z. Booysen
Vol 54, No 1/2 (1998) Die betekenis van kerkgeskiedenis vir vandag Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 3, No 3/4 (1946) Die betekenis van Prof. Dr S.P. Engelbrecht as historikus Abstract PDF
J. Ploeger
Vol 3, No 3/4 (1946) Die betekenis van Prof. Dr S.P. Engelbrecht vir Kerk en volk Abstract PDF
A. Oosthuizen
Vol 70, No 3 (2014) Die betekenis van ritueelteorie vir rousmartpastoraat Abstract HTML EPUB XML PDF
Santie Bothe-Smith, Yolanda Dreyer
Vol 24, No 4 (1968) Die betekenis van téleios en sy derivate in die hebreërbrief Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 7, No 2/3 (1951) Die betrekking tussen Jesus en Johannes die Doper Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 48, No 1/2 (1992) Die betrokkenheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk by Bybelkunde aan die Universiteit van Pretoria Abstract PDF
J. J. Engelbrecht, P. M. Venter
Vol 44, No 1 (1988) Die betroubaarheid van die Nuwe Testament vanuit 'n tekskritiese oogpunt Abstract PDF
J. H. Petzer
Vol 75, No 4 (2019) Die bittereinderstandpunt van President M.T. Steyn tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899–1902 – ‘n Etiese beoordeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Piet J. Strauss
Vol 39, No 1 (1983) Die blywende noodsaaklikheid van die beoefening van die algemene kerkgeskiedenis Abstract PDF
J.J. Steenkamp
Vol 50, No 4 (1994) Die boek Job gelees vanuit ’n Ou-Testamentiese verbondsperspektief Abstract PDF
J. C. Marnewick
Vol 58, No 4 (2002) Die boek Josua gelees teen ’n na-eksiliese agtergrond Abstract PDF
G.C. Lindeque
Vol 57, No 3/4 (2001) Die boek Openbaring - brandpunte in die teologiese debat Abstract PDF
D. A. Viljoen, Andries G. van Aarde
Vol 27, No 1/2 (1971) Die boek prediker: 'n Smartkreet om die gevalle mens Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 45, No 4 (1989) Die Boek wat laaste uitgepak word: Oor die Bybel in die Afrikaanse digkuns Abstract PDF
T. T. Cloete
Vol 16, No 4 (1961) Die Bondsboek en die reg Gosen Abstract PDF
A. van Selms
Vol 39, No 1 (1983) Die boodskap van die boek Jona Abstract PDF
A.P.B. Breytenbach
Vol 21, No 2/3 (1965) Die boodskap van Luther se 95 stellings Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 32, No 1/2 (1976) Die boodskap van Nicea Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 40, No 1 (1984) Die boodskap van Romeine Abstract PDF
B.J. Engelbrecht
Vol 42, No 2 (1986) Die brief aan Rheginos: Oor geloof en rede en die opstanding Abstract PDF
W. S. Vorster
Vol 36, No 3/4 (1980) Die bruikbaarheid van Akante-analise vir die Eksegese van Sinotiese tekste Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 45, No 2 (1989) Die Bybel aan die universiteit en in die kerk Abstract PDF
G. M.M. Pelser
Vol 60, No 3 (2004) Die Bybel in die geding: Teks versus dogma Abstract PDF
Lina Spies
Vol 45, No 1 (1989) Die Bybel: Enigste bron vir gereformeerde kerkregtelike beginsels? Abstract PDF
P. J. Strauss
Vol 59, No 3 (2003) Die Bybel: Teks en ondermyning Abstract PDF
Philip J. Nel
Vol 43, No 1/2 (1987) Die Bybelkundekernleerplan van die Suider-Afrikaanse Bybelkundevereniging Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 22, No 4 (1966) Die bybels reformatoriese teologie en die begrip volk en Nasionalisme Abstract PDF
J.H. Koekemoer
Vol 34, No 1/2 (1978) Die bybelse basis vir menseregte Abstract PDF
H.G. van der Westhuizen
Vol 23, No 4 (1967) Die bybelse beskouing van die mens as eenheid en die betekenis daarvan vir die sielsorg Abstract PDF
J. Steyn
Vol 10, No 3 (1954) Die Bybelse stof as "hulpmiddel" in die poësie Abstract PDF
A. P. Grové
Vol 35, No 1/2 (1979) Die Calvinisme vandag Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 50, No 4 (1994) Die Calvinistiese onderwysleen Pedagogies normatief of anti-normatief? Abstract PDF
S. Schoeman
Vol 46, No 4 (1990) Die Calvinistiese Sondagbeskouing met spesiale verwysing na Sondagsport en die uitsending daarvan Abstract PDF
D. J. Smith
Vol 40, No 4 (1984) Die Charismatiese beweging in reformatoriese perspektief Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 39, No 1 (1983) Die Christelike etiek en die vraag na 'n bybels-geregverdigde ekonomiese stelsel Abstract PDF
D.J. Smith
Vol 42, No 3 (1986) Die Christen en die owerheid volgens Romeine 13:1–7 Abstract PDF
G. M. M. Pelser
Vol 10, No 3 (1954) Die "Christian Beacon" Abstract PDF
F. J. van Zyl
Vol 24, No 4 (1968) Die Christologie in die openbaring van Johannes, in hooftrekke beskrywe Abstract PDF
J.J. Engelbrecht
Vol 22, No 2/3 (1966) Die Christologie van Jehova se getuies Abstract PDF
J.H. Breytenbach
Vol 70, No 3 (2014) Die Christusnarratief in die film As it is in heaven Abstract HTML EPUB XML PDF
Anet (Anna) Elizabeth Dreyer-Kruger
Vol 24, No 1 (1968) Die commission of the churches on international affairs Abstract PDF
C.J. Viljoen
Vol 52, No 4 (1996) Die Corpus Christianum in die Middeleeue Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 58, No 4 (2002) Die Daniëlboek se twee Sitze im Leben Abstract PDF
M. Nel, D.J. Human
Vol 58, No 3 (2002) Die dans van die Christen: Die genealogie van tyd en ruimte in ’n postmoderne samelewing Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 4, No 2/3 (1947) Die dekaloog as bestanddeel van die vroeg-Christelike liturgie Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 48, No 1/2 (1992) Die Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap (Afd A), Universiteit van Pretoria, 1917-1978 Abstract PDF
P. J. van der Merwe, D. Crafford
Vol 57, No 3/4 (2001) Die Departement Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria: Verlede, hede en toekoms Abstract PDF
J. W. Hofmeyr
Vol 48, No 1/2 (1992) Die Departement Praktiese Teologie (Afd A): Die ‘De Wet-era’ en daarna Abstract PDF
T. F. J. Dreyer
Vol 51, No 2 (1995) Die deuntjie draal': Op die spoor van Koos du Plessis Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 31, No 3/4 (1975) Die diakonale versorging van die ontwrigte kinders Abstract PDF
A.B.v.N. Herbst
Vol 32, No 3/4 (1976) Die dienskarakter van die prediking Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 64, No 3 (2008) Die dimensies “eenheid” en “katolisiteit” in die ekklesiologie van die Nederduitsch Hervormde Kerk sedert Ottawa 1982 Abstract PDF
Tanya van Wyk, Johan Buitendag
Vol 64, No 3 (2008) Die dodekapropheton: Twaalf klein profete of een geheel? Abstract PDF
Gerda de Villiers
Vol 41, No 3 (1985) Die dogmatiese binding van die prediking Abstract PDF
T. F.J. Dreyer
Vol 32, No 1/2 (1976) Die dogmatiese kontrovers tussen Rooms-Katolisisme en Protestantisme ten opsigte van die Mariologiese dogma, skrif en tradisie Abstract PDF
P.J. Theo Koekemoer
Vol 20, No 1 (1964) Die Doopgetuie Abstract PDF
J. I. de Wet
Vol 25, No 2 (1969) Die Dordtse kerkorder van 1619 Abstract PDF
J.J.P. Müller
Vol 71, No 3 (2015) Die Dordtse Leerreëls: ’n Grammatika van geloofstaal gebore uit die nasie-staat-ideologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya van Wyk
Vol 22, No 4 (1966) Die draagkrag van die geloftes van 1838 en 1880 Abstract PDF
C.J. Mans
Vol 1, No 2 (1944) Die drie wee tot Helsversekerdheid in die Outestamentiese Godservaring Abstract PDF
B. Gemser
Vol 9, No 1 (1952) Die Echter-Bibel. 'n Rooms-Katolieke "Korte verklaring" Abstract PDF
B. Gemser
Vol 60, No 1/2 (2004) Die eenheid van die Filippensebrief: Oorwegings vanuit die gedagtestruktuur van die brief Abstract PDF
G.J.C. Jordaan
Vol 66, No 1 (2010) Die eenheid van die kerk in gedrang Abstract HTML XML PDF
Tanya van Wyk, Johan Buitendag
Vol 3, No 3/4 (1946) Die eénsydigheid van die Verbond in sy oorsprong Abstract PDF
Joh. Dreyer
Vol 9, No 3/4 (1953) Die "Eerste Algemene Kerkvergadering" Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 48, No 1/2 (1992) Die eerste tree op weg na ’n kritiese en historiese Nuwe-Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria: Die bydrae van J H J A Greyvenstein, hoogleraar 1917-1945 Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 53, No 3 (1997) Die einde is hier! Tekstuele strategie en historiese verstaan in die Judasbrief Abstract PDF
S. J. Joubert
Vol 57, No 3/4 (2001) Die einde van die moraal? 'n Beginning oor die lotgevalle van die moraal in die (post)moderne samelewing Abstract PDF
Marinus Schoeman
Vol 68, No 1 (2012) Die einde van die wêreld: Die uitdaging van die moderne natuurwetenskappe aan die tradisionele eskatologie Abstract HTML EPUB XML PDF
Klaus Nürnberger
Vol 34, No 3 (1978) Die eise van 'n funksionele kultuur Abstract PDF
J. Lamprecht
Vol 59, No 1 (2003) Die ekonomie van die antieke platteland Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 40, No 2 (1984) Die eksegetiese proses: Verleentheid of geleentheid Abstract PDF
J.A. van Biljon
Vol 8, No 4 (1952) Die Eksistensiefilosofie van Karl Jaspers Abstract PDF
C. K. Oberholzer
Vol 21, No 2/3 (1965) Die Ekumene: Inhoud ne grense van die begrip Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 34, No 3 (1978) Die elan1 in die lewe en werk van Edmund Husserl Abstract PDF
G.J. de Beer
Vol 53, No 1/2 (1997) Die Elisa-siklus teen die agtergrond van die Babiloniese ballingskap Abstract PDF
M. J. Slabbert
Vol 43, No 1/2 (1987) Die ensiklopediese plek van Bybelkunde Abstract PDF
J. J. Engelbrecht
Vol 30, No 1/2 (1974) Die Epifanie in die ou testament en sy konsekwensies vir die teologie Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 44, No 2 (1988) Die etiek van HM Kuitert na aanleiding van sy boek Suicide - wat is er tegen? Selfdoding in moreel perspectief Abstract PDF
R. M. Naudé
Vol 50, No 4 (1994) Die etiek van Jesus in die lig van Q: Eskatologies of wysheidsteologies begrond? Abstract PDF
G. C.J. Nel, A. G. van Aarde
Vol 68, No 1 (2012) Die etiek van sending as anti-Kyriargale bemagtiging en liefdesdiens: ‘n Fokus op 1 Tessalonisense en mag of bemagtiging Abstract HTML EPUB XML PDF
Jacobus Kok
Vol 71, No 3 (2015) Die etos van die Hervormde Kerk in die derde millennium Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Nel
Vol 51, No 3 (1995) Die etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
J. H. Koekemoer
Vol 34, No 3 (1978) Die ewige terugkeer van die wysgerig-antropologiese vraagstelling Abstract PDF
C.K. Oberholzer
Vol 48, No 1/2 (1992) Die Fakulteit Teologie (Afd A) aan die Universiteit van Pretoria: Vrae oor sy identiteit en sy problematiek Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 59, No 4 (2003) Die Fariseërs Abstract PDF
Pieter J.J. Botha
Vol 37, No 3 (1981) Die figuur van Van Broekhuizen, uit die geskiedenis van die gemeente Pretoria Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 50, No 3 (1994) Die filioque: Ekumeniese speelbal of reformatories teologiese noodsaaklikheid Abstract PDF
J. Otto, J. H. Koekemoer
Vol 46, No 4 (1990) Die filosofie van Immanuel Kant en Protestants-teologiese denkstrukture Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 56, No 4 (2000) Die filosofiese vraagstelling na Anderswees in die kerk1 Abstract PDF
C. J. Beukes
Vol 34, No 3 (1978) Die Filosoof as aktief-betrokke denker Abstract PDF
C.J.G. Kilian
Vol 14, No 2/3 (1959) Die formule "Jy is my...; Ek is jou..." Abstract PDF
A. van Selms
Vol 52, No 2/3 (1996) Die formule (ἐν ΧρισΤῷ) as basis van die Pauliniese ekklesiologie Abstract PDF
Andre Botma, Andries van Aarde
Vol 22, No 1 (1966) Die formulier vir die bevestiging van diakens Abstract PDF
D.J. Booysen
Vol 49, No 3 (1993) Die funksie en boodskap van die ‘voorwoord’ in 1 Korintiërs Abstract PDF
F. S. Malan
Vol 72, No 4 (2016) Die funksie en doel van die Apostoliese Geloofbelydenis Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. Van Wyk
Vol 49, No 1/2 (1993) Die funksie van die ‘danksegging(s)’ in 1 Tessalonisense Abstract PDF
E. Cornelius
Vol 41, No 4 (1985) Die funksie van die belydenis en die dogma in die struktuur van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die implikasies daarvan vir die predikant Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 41, No 3 (1985) Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die betekenis daarvan vir die predikant Abstract PDF
G. C. Velthuysen
Vol 47, No 4 (1991) Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia Abstract PDF
A. A. da Silva
Vol 43, No 4 (1987) Die funksie van die skeppingstradisie in Jeremia 5:20–29 Abstract PDF
A. A. da Silva
Vol 57, No 3/4 (2001) Die funksie van die toga as liturgiese simbool in die Protestantse tradisie - 'n kwantitatief- empiriese ondersoek1 Abstract PDF
P. J. Roets
Vol 42, No 2 (1986) Die funksie van die wondervertellings in die Jonaverhaal Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 42, No 2 (1986) Die funksie van ruimte in die narratologie Abstract PDF
E. van Eck
Vol 56, No 1 (2000) Die funksie van ruimte in die reisverhale in 1 Henog 12-36 Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 35, No 3/4 (1979) Die Garisma van die spreek in tale (Glossolalie) Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 35, No 3/4 (1979) Die Garismatiese beweging – inleidende opmerkings Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 70, No 1 (2014) Die gawe van onderskeiding as spieël vir die kerk Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Beyers
Vol 63, No 3 (2007) Die gebruik van ’n handpop as mede-terapeut en ’n vyfjarige kankerpasiënt: ’n Narratief-terapeutiese benadering Abstract PDF
Yolandi du Plessis, Julian Müller
Vol 14, No 2/3 (1959) Die gebruik van die Godsaanduidinge ’él en ’ělōhim in die geskrifte van die Profete Abstract PDF
C. J. Labuschagne
Vol 51, No 2 (1995) Die gebruik van die offer van Isak as 'n motief vir die verkondiging van Jesus as die Iydende Christus Abstract PDF
C. J. Bekker, S. J. Nortje
Vol 52, No 4 (1996) Die gebruik van die Ou Testament in die beg ronding van die kerk se kultuurtaak - 'n hermeneutiese probleem Abstract PDF
A. P.B Breytenbach
Vol 71, No 1 (2015) Die Gees (πνεῦμα) en vrede (εἰρήνη) met God teenoor die Vlees (σάρξ) en vyandskap (ἔχθρα) met God in Romeine 8:6–8 Abstract HTML EPUB XML PDF
Dirk Venter
Vol 7, No 2/3 (1951) Die geestestruktuur van die ongeloof Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 22, No 4 (1966) Die gehalte en gestalte van Praktiese Teologie sedert die begin van die twintigste eeu Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 58, No 1 (2002) Die geheim van die prediking: In-stemming met die gemeente Abstract PDF
Johan Cilliers
Vol 5, No 1/2 (1948) Die Geloftekerk Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 42, No 2 (1986) Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan: Narratiewe tegnieke en vergelykingskonstruksies Abstract PDF
I. Gräbe
Vol 71, No 3 (2015) Die gelykenisse van Jesus: Allegorieë of simbole van sosiale transformasie? Abstract HTML EPUB XML PDF
Ernest van Eck
Vol 41, No 3 (1985) Die gelykenisse van Jesus: Klassifikasie en prediking Abstract PDF
A. G. van Aarde
Vol 51, No 3 (1995) Die gemeenskap van die heiliges Abstract PDF
I. W.C. van Wyk
Vol 57, No 3/4 (2001) Die "Gemeenskaplike Verklaring oor die Regverdigingsleer" van 30/31 Oktober 1999 Abstract PDF
I. W.C. van Wyk
Vol 9, No 2 (1953) Die "Gemengde Huwelik" in die Ou Testament Abstract PDF
A. van Selms
Vol 23, No 4 (1967) Die genadegawes in die nuwe testament Abstract PDF
G.N. Bloem
Vol 24, No 1 (1968) Die gereformeerde ekumeniese sinode Abstract PDF
A.J. van Staden
Vol 41, No 4 (1985) Die Gereformeerde ekumeniese sinode en sending 1984 Abstract PDF
H. G. van der Westhuizen
Vol 68, No 1 (2012) Die gesag waarmee Jesus geleer het volgens Matteus 7:29 Abstract HTML EPUB XML PDF
Francois P. Viljoen
Vol 13, No 1 (1957) Die Geskiedenis van die Christendomi Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 9, No 3/4 (1953) Die Geskiedenis van die naamkwessie "Hervormd" en "Gereformeerd" Abstract PDF
C. S. v. H. Steenekamp
Vol 18, No 4 (1962) Die Geskiedkundige en die Geskiedenis Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 3, No 1/2 (1946) Die Geslagsregister van Jesus Christus Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 23, No 1 (1967) Die gesprek met die bejaarde Abstract PDF
S.J. Prins
Vol 40, No 4 (1984) Die gesprek oor Evangelisasie Abstract PDF
C.J.A. Simpson
Vol 45, No 4 (1989) Die gesprek tussen AB du Toit en EP Sanders oor Paulus en die Palestynse Judaisme: Die pad vorentoe Abstract PDF
P. F. Craffert
Vol 73, No 4 (2017) Die gestaltes van Philipp Melanchthon se Spreukekommentaar Abstract HTML EPUB XML PDF
James Alfred Loader
Vol 4, No 1 (1947) Die Getalle-Trap-Spreuk: ʼn Semitiese Stylfiguur Abstract PDF
A. van Selms
Vol 28, No 2 (1972) Die getuienis van die evangelie volgens Mattheus oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus Abstract PDF
P.J. Theo Koekemoer
Vol 73, No 4 (2017) Die gewonde God: ’n Teologies-etiese besinning, veral vanuit Khoisan-perspektief Abstract HTML EPUB XML PDF
Willa Boezak
Vol 34, No 3 (1978) Die God van die hemel Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 34, No 3 (1978) Die Godsbegrip in die filosofie van Spinoza Abstract PDF
J.D. Gericke
Vol 57, No 1/2 (2001) Die godsdienshistoriese agtergrond van die Nuwe Testament: Kommentaar op 'n onlangse publikasie Abstract PDF
Johan C. Thom
Vol 11, No 1 (1954) Die godsdienskritiek van Ludwig Feuerbach en Karl Marx Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 29, No 1/2 (1973) Die Godsdienstig-Kulturele bydrae van die Hugenote tot die Afrikaanse volks-wording Abstract PDF
J. Ploeger
Vol 41, No 4 (1985) Die godsdienswetenskaplike aspek van teologie Abstract PDF
P. J. van der Merwe
Vol 1, No 1 (1943) Die godsgetuiesnis van Amos Abstract PDF
B. Gemser
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Die Goeie Vrydag Alfabet-himne Abstract PDF
A.F. Basson
Vol 61, No 1/2 (2005) Die Griekse manuskrip van die Kindheidsevangelie van Tomas in Kodeks Sinaïtikus (Gr 453) vertaal in Afrikaans Abstract PDF
Andries G. van Aarde
Vol 6, No 3 (1950) Die grondsteenlegging van die tweede tempel Abstract PDF
B. Gemser
Vol 25, No 2 (1969) Die groot sinode van Dordrecht 1618 Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 45, No 3 (1989) Die Groot Trek en die Kerk Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 28, No 1 (1972) Die hantering van motiewe in die ou testament Abstract PDF
J.A. Loader
Vol 1, No 4 (1944) Die Heidelbergse kategismus as kerklike simbool Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 43, No 1/2 (1987) Die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans: 'n Eerste blik op die eerste halfeeu Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 45, No 3 (1989) Die Heidelbergse Kategismus in sy eerste jare Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 23, No 4 (1967) Die Heidelbergse katgismus Abstract PDF
L.A. Pretorius
Vol 55, No 2/3 (1999) Die Heilige Gees en spiritualiteit in teologiese opleiding1 Abstract PDF
J. H. Koekemoer
Vol 72, No 4 (2016) Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van onreg Abstract HTML EPUB XML PDF
Rudy Denton
Vol 34, No 4 (1978) Die herderlijken brief van die Sinode van 1837 Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 53, No 3 (1997) Die herfsfees en die koningsrite by Bet-El as interteks van Amos 7: 1 0-8: 14 en Hosea 9: 1-9 Abstract PDF
A. P.B Breytenbach
Vol 58, No 1 (2002) Die herkoms, intensie en metode van die “nuwe” Politieke Teologie van Johann Baptist Metz Abstract PDF
Murray Hofmeyr
Vol 34, No 3 (1978) Die herlewing van 'n ou definisie van praktiese teologie Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 64, No 2 (2008) Die hermeneutiek van kerkgeskiedenis en “teologiegeskiedenis”: ’n “Nuwe paradigma” vir kerkgeskiedenis Abstract PDF
JP (Kobus) Labuschagne
Vol 34, No 3 (1978) Die herontdekking van George Berkeley in kontemporêre Britse Filosofie Abstract PDF
A.J. Antonites
Vol 48, No 3/4 (1992) Die hervertolking van die paradigma in verband met die Kollegialisme om die Afrikaanse kerke kerkregtelik te verstaan Abstract PDF
E. Brown
Vol 69, No 1 (2013) Die Hervormde Kerk en apartheid Abstract HTML EPUB XML PDF
Wim A. Dreyer
Vol 69, No 1 (2013) Die Hervormde Kerk: Soekend na ’n weg tussen ekklesiologiese verstarring en innovasie sonder tradisie Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. van Wyk
Vol 2, No 4 (1946) Die Hervormde konfessies Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 3, No 1/2 (1946) Die Hervormde Konfessies Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 50, No 1/2 (1994) Die Hervormde Teologiese Studies na vyftig jaar Details PDF
A. D. Pont
Vol 69, No 1 (2013) Die heuristiese potensiaal van narratiwiteit vir sosiaal relevante Sistematiese Teologie: Jürgen Moltmann se oorlogservarings as voorbeeldstudie Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya van Wyk
Vol 19, No 1/2 (1963) Die Historiese Agtergrond van die Kerkwet van 1862 van die Nederduitsch Hervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 49, No 1/2 (1993) Die historiese Jesus as wonderwerker Abstract PDF
J. Engelbrecht
Vol 51, No 3 (1995) Die historiese Jesus, die Jesus-beweging en die vorming van die kerk Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 52, No 2/3 (1996) Die historiese ondersoek na Jesus van Nasaret in perspektief Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 58, No 1 (2002) Die historiese vraag na die land en grondbesit in Israel: Die tekortkomings van die historiese kritiek Abstract PDF
Gert Volschenk, Andries van Aarde
Vol 43, No 1/2 (1987) Die homiletiek van Karl Barth Abstract PDF
T. F.J. Dreyer
Vol 52, No 4 (1996) Die houding van die Open baring van Johannes teenoor kultuur Abstract PDF
J. J. Engelbrecht
Vol 34, No 4 (1978) Die huidige stand van die etiek Abstract PDF
P.S. Dreyer
Vol 11, No 2 (1955) Die huidige stand van die ondersoek ten opsigte van die Evangelium Veritatis Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 6, No 3 (1950) Die huis by nag onskenbaar: 'n Kanaänitiese regsbepaling Abstract PDF
A. van Selms
Vol 47, No 2 (1991) Die humanistiese mensbeeld Abstract PDF
J. P. Labuschagne
Vol 8, No 2 (1952) Die humor van die Ou Testament Abstract PDF
B. Gemser
Vol 63, No 3 (2007) Die huwelik as identiteitsmerker in die Ou Testament Abstract PDF
Pieter M. Venter
Vol 63, No 1 (2007) Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (I): Vroue in ’n man se wêreld Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 63, No 1 (2007) Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (II): Huwelik, egbreuk, egskeiding en hertrou Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 63, No 2 (2007) Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (III): Jesus en die huwelik Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 47, No 4 (1991) Die ideologiese funksie van ruimte in die Markus-vertelling: ’n Verkenning Abstract PDF
E. van Eck
Vol 50, No 1/2 (1994) Die idioom van die Nederduitsch Hervormde Kerk - ’n Teologiese vraag Abstract PDF
J. H. Koekemoer
Vol 53, No 1/2 (1997) Die implikasies van die Handves van Menseregte op die pastorale versorging van die homoseksueel Abstract PDF
Charlene Nagel, T. F.J. Dreyer
Vol 47, No 2 (1991) Die inhoud en die doel van die Nederduitsch Hervormde Kerk se bediening, met verwysing na die ampte Abstract PDF
J. H. Breytenbach
Vol 71, No 3 (2015) Die inkarnering van die missio Dei as praktykmodel vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract HTML EPUB XML PDF
J. Christo van der Merwe
Vol 26, No 3/4 (1970) Die inkleding van die boodskap van die heilige skrif Abstract PDF
Murray Janson
Vol 24, No 1 (1968) Die "International council of Christian churches" (I.C.C.C.) en sy getuienis in die wêreld Abstract PDF
N.H. Buitenweg
Vol 25, No 3/4 (1969) Die invloed van die Godsdiens op die vorming van die Afrikaanse karakter Abstract PDF
J.N. Wolmarans
Vol 55, No 1 (1999) Die invloed van die Mediterreense tydsbegrip op die betekenis van die dag van die Here in 2 Petrus Abstract PDF
Gert Malan
Vol 59, No 4 (2003) Die invloed van Ernst Bloch op die Politieke Teologie van Johann Baptist Metz Abstract PDF
Murray Hofmeyr
Vol 52, No 2/3 (1996) Die invloed van In eie werklikheidsverstaan op die verstaan van die opstandingsgebeure: In Vergelykende studie Abstract PDF
Nicolaas J.S. Steenekamp, J. H. Koekemoer
Vol 51, No 1 (1995) Die invloed van meta-teorieë op basisteorieë in die beoefening van die Praktiese Teologie Abstract PDF
H. P. Van den Berg, T. F.J. Dreyer
Vol 40, No 2 (1984) Die invloed wat Calvyn uitgeoefen het op die samestelling van die eerste kerkordes van die Franse, Skotse en Nederlandse kerke gedurende die sestiende eeu Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 53, No 4 (1997) Die Jehowah-getuies. 'n Onchristelike kulte? Details PDF
J. Otto
Vol 5, No 4 (1949) Die Jerusalemse boekrolle Abstract PDF
B. Gemser
Vol 57, No 1/2 (2001) Die Jesus van die geskiedenis: Hermeneutiese uitgangspunte in die ondersoek van J P Meier Abstract PDF
P. A. Geyser
Vol 57, No 3/4 (2001) Die Jesus van die geskiedenis: J P Meier se Jesus-proiel krities bekyk Abstract PDF
P. A. Geyser
Vol 44, No 3 (1988) Die Judasbrief: 'n Simboliese universum in die gedrang Abstract PDF
S. J. Joubert
Vol 62, No 1 (2006) Die juridiese problematiek van grondbesit in die boek Rut Abstract PDF
Milda Stanton, Pieter Venter
Vol 48, No 3/4 (1992) Die kairos van die New Age: ’n Kultuurhistoriese skets Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 44, No 2 (1988) Die kanon in die kanon as hermeneuties-teologiese probleem Abstract PDF
G. M.M. Pelser
Vol 43, No 4 (1987) Die kanonbegrip as Bybels-teologiese probleem Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 25, No 2 (1969) Die karakteristiek van die arminianisme Abstract PDF
J.H. Koekemoer
Vol 49, No 1/2 (1993) Die kenmerke van die gelowige en van die kerk by Calvyn, Institutio Christianae Religionis 1559, rv.1.7 en rv.1.9 Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 51, No 3 (1995) Die kerk Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 51, No 3 (1995) Die kerk as gebeure: 'n Dogmatiese perspektief Abstract PDF
J. H.K Koekemoer
Vol 21, No 2/3 (1965) Die kerk, die eenheid en die grens van die kerk Abstract PDF
S.P.J.J. van Rensburg
Vol 64, No 1 (2008) Die kerk, die huwelik en seks – ’n morele krisis? Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 4, No 1 (1947) Die Kerk en die Regbank in die Kaapkolonie Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 25, No 3/4 (1969) Die kerk en die staatkundig-kulturele vlak van die volks-lewe Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 11, No 3 (1955) Die Kerk en sy Jeug Abstract PDF
C. K. Oberholzer
Vol 68, No 1 (2012) Die kerk en sy mag in Openbaring 11 Abstract HTML EPUB XML PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 51, No 3 (1995) Die kerk in die Nuwe Testament Abstract PDF
G. M.M. Pelser
Vol 24, No 1 (1968) Die kerk in ekumeniese perspektief Abstract PDF
J.A. Loader
Vol 3, No 1/2 (1946) Die Kerk onder die Dorslandtrekkers Abstract PDF
W. P. Van der Merwe
Vol 51, No 3 (1995) Die kerk onderweg na die een en twintigste eeu: 'n Kritiese besinning oor kerkwees in 'n veranderende konteks in Suid-Afrika Abstract PDF
L. J.S Steenkamp
Vol 28, No 2 (1972) Die kerk se bemoeienis met die jeug Abstract PDF
C.L. van den Berg
Vol 59, No 2 (2003) Die kerk se korporatiewe identiteit Abstract PDF
Johan Buitendag
Vol 39, No 1 (1983) Die kerk se pastorale taak ten opsigte van die moderne stadsmens Abstract PDF
J.P.J. Wagenaar
Vol 52, No 4 (1996) Die kerk se verantwoordelikheid teenoor die onder-wys: Is Artikel X van die Kerkwet (1986) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika teologies verantwoordbaar? Abstract PDF
H. J. Botes
Vol 16, No 3 (1960) Die Kerk se visie op die ontwikkelende situasie in Afrika Abstract PDF
C. J. Mans
Vol 16, No 3 (1960) Die Kerk se visie op die resente gebeure in Suid-Afrika Abstract PDF
A. J.G. Oosthuizen
Vol 37, No 3 (1981) Die kerk universitas of societas? juridies besien Abstract PDF
J.C. Oelofse
Vol 51, No 3 (1995) Die kerk van die Woord Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 73, No 1 (2017) Die kerk vanaf die Ou Testament en die Nuwe Testament tot vandag I: ‘Voortsetting, vervanging of transformasie?’ Abstract HTML EPUB XML PDF
Ananda Geyser-Fouche
Vol 45, No 4 (1989) Die kerk: ’n Verenigende of verdelende faktor in die ontwikkeling van Suid-Afrika? Abstract PDF
F. E. Deist
Vol 56, No 4 (2000) Die kerke in Rwanda: Skandes en uitdagings - en lesse vir Suid-Afrika 1 Abstract PDF
P. G.R. Meiring
Vol 2, No 2 (1945) Die kerkgeskil Wakkerstroom-Utrecht Abstract PDF
J. A. Visser
Vol 59, No 4 (2003) Die Kerkhervorming in Hongarye Abstract PDF
K.D. Papp
Vol 67, No 2 (2011) Die kerklike hantering van eietydse transformasieprosesse deur die bedryf van ‘n arbeidspsigologiese nywerheidsbedieningsmodel Abstract HTML XML EPUB PDF
Hennie J.C. Pieterse, Michau Müller
Vol 66, No 2 (2010) Die kerklike stimulasie van eietydse transformasieprosesse, en die geleentheid wat dít aan nywerheidsbediening bied Abstract HTML XML PDF
Michau Müller, Hennie J.C. Pieterse
Vol 5, No 1/2 (1948) Die Kerklike Tug Abstract PDF
Joh. Dreyer
Vol 28, No 3/4 (1972) Die kerkorde van Emden 1571 Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 50, No 3 (1994) Die kerkregtelike posisie van die kind in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, met besondere verwysing na lidmaatskap, dpop, nagmaal en tug Abstract PDF
W. A. Dreyer
Vol 48, No 3/4 (1992) Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in die lig van die vraag na nuwe bedieningstrukture Abstract PDF
B. J. van Wyk
Vol 25, No 2 (1969) Die kerkregtelike posisie van die prokurasie-kommissie in die Nederduitse hervormde of gereformeerde kerk Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 17, No 2/3/4 (1961) Die Kerkwet en die Amp van Dienaar van die Woord Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 50, No 1/2 (1994) Die kerugmatiese struktuur as bolwerk teen moralisme in die prediking Abstract PDF
T. F.J. Dreyer
Vol 66, No 2 (2010) Die keuring van kandidate vir teologiese opleiding: Noodsaak en toepassing Abstract HTML XML PDF
Frank T. Cooke, Malan Nel
Vol 40, No 3 (1984) Die kinderdoop en die verbond by die reformatore Zwingli en Bullinger. 'n Kort oorsig Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 66, No 3 (2010) Die Klein Begin 1916−1933 Abstract HTML XML PDF
J.P. Oberholzer
Vol 27, No 3/4 (1971) Die klinies pastorale vorming in Nederland en voorstelle vir Suid-Afrika Abstract PDF
W.J. de Klerk
Vol 6, No 4 (1950) Die kloof tussen Rome en die Protestantisme Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 22, No 4 (1966) "Die kneg van Jahwe" in Deuterojesaja Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 24, No 1 (1968) Die kommissie van die wêreldraad van kerke vir wêreldsending en evangelisasie Abstract PDF
J.G. du Plessis
Vol 57, No 1/2 (2001) Die kommunikasie van die gelykenis van die barmhartigeSamaritaan in konteks Abstract PDF
Eben Scheffler
Vol 54, No 3/4 (1998) Die kommunikasiekrag van liturgiese simbole met spesifieke verwysing na die toga Abstract PDF
P. J. Roets
Vol 5, No 1/2 (1948) Die Koningsbede as element in die Kroningsritueel Abstract PDF
A. van Selms
Vol 1, No 4 (1944) Die koningskap in Israel Abstract PDF
E. S. Mulder
Vol 58, No 3 (2002) Die Koninkryk van God by Jesus: ’n Apokalipties-eskatologiese of eties-eskatologiese begrip? Abstract PDF
G.C.J. Nel, A.G. van Aarde
Vol 53, No 4 (1997) Die konsep 'Seun van God' in Grieks-Romeinse en Hellenisties-Semitiese literatuur Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 67, No 3 (2011) Die konstellasie taalbegrip-logika in die Middeleeuse filosofie (1): Augustinus tot Aquinas Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Beukes
Vol 68, No 1 (2012) Die konstellasie taalbegrip-logika in die Middeleeuse filosofie (2): Duns Skotus tot De Rivo Abstract HTML EPUB XML PDF
Johann Beukes
Vol 71, No 1 (2015) Die kontekstuele funksie van Hebreërs 13:8 Abstract HTML EPUB XML PDF
H.C. (Hermie) van Zyl
Vol 9, No 3/4 (1953) Die Kontinuiteit van die Kerk onder Ou en Nuwe Verbond Abstract PDF
A. van Selms
Vol 45, No 3 (1989) Die konvensie van Sandrivier as die afsluiting van die Groot Trek Abstract PDF
J. M.G. Storm
Vol 49, No 1/2 (1993) Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14 Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 37, No 4 (1981) Die kritiek op die fundamentalisme: 'n vorm van teologiese liberalisme?* Abstract PDF
A.G. van Aarde
Vol 22, No 4 (1966) Die kusiete in Amos 9:7 Abstract PDF
W.C. van Wyk
Vol 54, No 1/2 (1998) Die laerskoolkind in die erediens Abstract PDF
M. J. du P. Beukes
Vol 55, No 2/3 (1999) Die laerskoolkind in die erediens: 'n evaluering van beskouings in Afrikaanssprekende kerke in Suid- Afrika Abstract PDF
M. J. du P. Beukes
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Die Lampe-himne Abstract PDF
J.H. Windell
Vol 50, No 4 (1994) Die landsbelofte en grondbesit: Enkele perspektiewe op die boek Miga Abstract PDF
J. G. Strydom
Vol 21, No 2/3 (1965) Die leer van die kerk Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 57, No 3/4 (2001) Die leierskap van die Jerusalem-kerk as weldoeners tydens die ontmoeting met Paulus: Galasiers 2:10 en antieke Joodse resiprositeit Abstract PDF
Stephan Joubert
Vol 58, No 4 (2002) Die letterlike vertolking van metaforiese taal in Josua 10:12-14 Abstract PDF
A.P.B. Breytenbach
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Frances Young (1939–) en Dorothee Sölle (1929–2003): ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Tanya Van Wyk, Neltjie C. van Wyk
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Gerhard Ebeling (06 Julie 1912 – 30 September 2001): ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Gabriël M.J. (Gafie) van Wyk
Vol 48, No 1/2 (1992) Die lewe en werk van H P Wolmarans, teologiese dosent 1935-1959 Abstract PDF
F. J. van Zyl
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Karl Barth (1886–1968): ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Gabriël M.J. (Gafie) van Wyk
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Martin Luther (1483–1546): ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. (Natie) Van Wyk
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Philipp Melanchthon (1497–1560): ’n Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. (Natie) Van Wyk
Vol 73, No 1 (2017) Die lewe en werk van Rudolf Bultmann (1884–1976): ʼn Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 Abstract HTML EPUB XML PDF
Gabriël M.J. (Gafie) van Wyk
Vol 14, No 2/3 (1959) Die ligging van Sodom en Gomorra volgens Genesis 14 Abstract PDF
A. H. van Zyl
Vol 66, No 2 (2010) Die liminale ruimte vir inkongruensie tussen predikant en lidmaat: ’n Narratief gebaseerde prakties-teologiese ondersoek in gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract HTML XML PDF
Hein Delport, Julian C. Müller
Vol 53, No 1/2 (1997) Die Lukaanse Jesusbeeld: In dialoog met Wilhelm Bousset se 'Kyrios Christos' Abstract PDF
Sanrie van Zyl, Andries van Aarde
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Die Lukaanse liedere Abstract PDF
W.S. Vorster
1989: Supplementum 1: Hymni Christiani Die Lydingslied Abstract PDF
J.H. Barkhuizen
Vol 50, No 1/2 (1994) Die maagdelike ontvangenis van Jesus Christus: Opmerkings oor ’n belangrike debat Abstract PDF
J. J. Engelbrecht
Vol 60, No 3 (2004) Die mag van religieuse idees Abstract PDF
Jurie le Roux
Vol 58, No 4 (2002) Die makrososiale ruimte van die Boek van die Wagte (1 Henog 1-36) Abstract PDF
P.M. Venter
Vol 45, No 4 (1989) Die manifestering van Septuaginta-invloed in die Sondergut-Lukas Abstract PDF
G. J. Steyn
Vol 65, No 1 (2009) Die mens as deelname aan ‘n ‘geskonde en besete wêreld’ : C.K. Oberholzer, fenomenologie en Pretoria Abstract PDF
Pieter Duvenage
Vol 50, No 1/2 (1994) Die mens as sondaar - Die beskouing van Karl Barth Abstract PDF
F. J. van Zyl
Vol 72, No 2 (2016) Die mens geaffekteer deur kanker: Voorlopige bakens geidentifiseer met die oog op die prediking na aanleiding van Jesus se afskeidsgesprek in die Johannes-evangelie Abstract HTML EPUB XML PDF
Darius Botha
Vol 15, No 2/3/4 (1959) "Die Mens na die Beeld van God" in die Ou Testament Abstract PDF
E. S. Mulder
Vol 51, No 3 (1995) Die menslikheid van en die verskeidenheid in die kerk Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 30, No 3/4 (1974) Die metafisiese wêreld Abstract PDF
A.J. Antonites
Vol 65, No 1 (2009) Die metafoor ‘saam met Christus gekruisig’ in kultuurhistoriese verband Abstract PDF
Japie P. Malan
Vol 55, No 2/3 (1999) Die metafoor: "Dag van die Here" in 2 Petrus en die dood as marginale ervaing1 Abstract PDF
Gert Malan
Vol 3, No 1/2 (1946) Die Millennium Abstract PDF
S. P. Van Rensburg
Vol 53, No 3 (1997) Die missionere gerigtheid van die kerk Abstract PDF
J. C. van der Merwe, P. Beukes
Vol 2, No 4 (1946) Die Mistiek -'n beskouing volgens die standpunt van N.A. Berdyaev (Berdjajew) Abstract PDF
C. E. Prinsloo
Vol 52, No 4 (1996) Die moederskoot van Israel: 'n Teologiese besinning oor die nuwe navorsingsresultate met betrekking tot die totstandkoming van Israel Abstract PDF
L. C. Bezuidenhout
Vol 68, No 1 (2012) Die mooi drome van burgerlike teologie verander toe in kerklike nagmerries Abstract HTML EPUB XML PDF
G. M.J. (Gafie) van Wyk
Vol 56, No 2/3 (2000) Die morele genesing van die Suid-Afrikaanse samelewing: Die bydrae van die Afrikaanse kerke Abstract PDF
Etienne de Villiers
Vol 46, No 4 (1990) Die na-binne of introverte gerigtheid van ‘Kerk en wêreld 2000’ Abstract PDF
J. H. Koekemoer
Vol 30, No 3/4 (1974) Die nagmaal by Markus en Paulus. 'n Vergelykende studie Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 32, No 3/4 (1976) Die nagmaal by Paulus – geestelike voedsel en drank Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 63, No 2 (2007) Die Nagmaal en broodgebrek Abstract PDF
B. J. de Klerk
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die name van Petrus en I. Petrus Abstract PDF
A. S. Geyser
Vol 62, No 4 (2006) Die narratiewe blikhoek in die mikrovertelling oor die genesing van die koninklike se seun deur Jesus in Johannes 4:43-54 Abstract PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 67, No 3 (2011) Die Narratiewe terapie en die Gestalt terapie: ‘n Vergelyking tussen ‘n fenomenologiese eksistensiële benadering en ‘n sosiaal konstruksionistiese beskouing tot terapie Abstract HTML EPUB XML PDF
Hein Delport
Vol 1, No 1 (1943) Die nederdaling van christus na die hel uit 'n dogmenhistories oogpunt besien Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 37, No 3 (1981) Die Nederduitsch Hervormde Kerk en leervryheid, uit die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde gemeente Pretoria Abstract PDF
S.J. Botha
Vol 46, No 4 (1990) Die Nederduitsch Hervormde Kerk en sy bediening in ’n toekomstige Suid-Afrika: Die visie van ‘Kerk en wêreld 2000’ Abstract PDF
P. J. van der Merwe
Vol 42, No 3 (1986) Die Nederduitsch Hervormde Kerk se sendingwerk 1928–1967: Van besinning tot daad Abstract PDF
D. J. C. van Wyk
Vol 62, No 4 (2006) Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as volkskerk: Oorsig en herbesinning Abstract PDF
W.(Wim) A. Dreyer
Vol 50, No 3 (1994) Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: ’n Vrywillige vereniging of ’n vereniging sui generis? Abstract PDF
S. H. Gregan
Vol 59, No 2 (2003) Die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging (NHSV) in 'n postmoderne samelewing Abstract PDF
Elsabé Kloppers
Vol 1, No 2 (1944) Die Nederlandse geloofbelydenis as simboliese geskrif Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 1, No 3 (1944) Die Nederlandse geloofbelydenis as simboliese geskrif Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 3, No 1/2 (1946) Die Nederlandse Handelskerke Abstract PDF
J. Ploeger
Vol 1, No 3 (1944) Die Nederlandse réveil en Kinder-emigrasie na die Kaap Abstract PDF
Jan Ploeger
Vol 1, No 1 (1943) Die Neo-Calvinistiese leer van die wedergeboorte Abstract PDF
Joh. Dreyer
Vol 67, No 3 (2011) Die NHKA op reis na inklusiwiteit I: Die anatomie van ’n gefragmenteerde/eskatologiese ekklesiologie Abstract PDF HTML EPUB XML
Johan Buitendag, Tanya van Wyk
Vol 67, No 3 (2011) Die NHKA op reis na inklusiwiteit II: ’n Holistiese teo-antropologie as voorwaarde vir ekklesiologie Abstract HTML XML PDF
Tanya van Wyk, Johan Buitendag
Vol 60, No 3 (2004) Die nie al te wyse Salomo Abstract PDF
Eben Scheffler
Vol 17, No 2/3/4 (1961) Die Nieu-Testamentiese Getuienis aangaande die Nederdaling van Christus na die Hel Abstract PDF
S. P.J.J. van Rensburg
Vol 40, No 1 (1984) Die noodsaaklike onderskeiding tussen pastoraat en evangelisasie ten opsigte van die probleem van kerklosheid en kerkloosheid Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 68, No 1 (2012) Die noodsaaklikheid van habitat in ons definisie van menswees: Op soek na ’n eko-teologiese verstaan van menslike lewe Abstract HTML EPUB XML PDF
Johan Buitendag
Vol 60, No 3 (2004) Die nuwe Psalmomdigting: Die Messias weggelaat? Abstract PDF
H.F. Van Rooy
Vol 32, No 3/4 (1976) Die nuwe teologie – Alleen negatief of ook positief te beoordeel? Abstract PDF
D.J. Smith
Vol 71, No 3 (2015) Die Nuwe Testament en mitologie: Die probleem van die ontmitologisering van die Nuwe-Testamentiese verkondiging. Bultmann se 1941-opstel weer bekyk Abstract HTML EPUB XML PDF
Gert J. Malan
Vol 44, No 4 (1988) Die onkunde van die Jode en hulle verwerping van die evangelie Abstract PDF
D. M. van Zyl
Vol 17, No 1 (1961) Die Onsigbare en die Sigbare Kerk Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 8, No 3 (1952) Die Onsterflikheid van die Menslike Siel Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 31, No 3/4 (1975) Die ontkenning van die leer van die maagdelike geboorte van Christus deur Menno Simons, Emil Brunner en R. Bultmann Abstract PDF
P.J.T. Koekemoer
Vol 64, No 4 (2008) Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op geweld in Openbaring 18 Abstract PDF
Pieter G.R. de Villiers
Vol 43, No 1/2 (1987) Die ontmitologiseringsprogram van Rudolf Bultmann Abstract PDF
G. M.M. Pelser
Vol 71, No 3 (2015) Die ontmoeting van wêrelde en die beginsel van sola Scriptura Abstract HTML EPUB XML PDF
Yolanda Dreyer
Vol 73, No 5 (2017) Die ontstaan en belang van Calvyn se eerste drie publikasies Abstract PDF
Wim A. Dreyer
Vol 50, No 4 (1994) Die ontstaan en die doel van die Voortrekkers se gelofte in 1838 Abstract PDF
D. V.R. van den Berg, S. J. Botha
Vol 48, No 1/2 (1992) Die ontstaan en inrigting van die SVTT (Praktiese Opleiding) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika aan die Universiteit van Pretoria Abstract PDF
M. J. Beukes
Vol 53, No 4 (1997) Die ontstaan van belydenisskrifte gedurende die sestiende en sewentiende eeu Abstract PDF
Wim Dreyer
Vol 45, No 1 (1989) Die ontstaan van die Samaritane: ’n Kritiese herbesinning Abstract PDF
J. G.H. Venter
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die Ontwerp van 'n Sendingbeleid in die Huidige Situasie Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 65, No 1 (2009) Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Die postmoderne vraag na God Abstract PDF
Ignatius (Naas) W. Ferreira
Vol 66, No 1 (2010) Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir ‘mitologie’? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat Abstract HTML XML PDF
Ignatius (Naas) W. Ferreira
Vol 66, No 1 (2010) Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Ken Wilber se AQAL-teorie Abstract HTML XML PDF
Ignatius (Naas) W. Ferreira
Vol 65, No 1 (2009) Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn – die ontdekking van die ‘misterie van die siel’ Abstract PDF
Ignatius (Naas) W. Ferreira
Vol 58, No 3 (2002) Die ontwikkeling vanaf ’n horti-kulturele na ’n simplistiese agrariese ekonomie in die leefwêreld van die Bybel Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 58, No 4 (2002) Die ontwikkeling vanaf ’n simplistiese na ’n gevorderde agrariese ekonomie in die leefwêreld van die Bybel Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 21, No 1 (1965) Die onvergeeflike sonde Abstract PDF
S.P.J.J. van Rensburg
Vol 71, No 3 (2015) Die oor-en-weer beroep van predikante tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 1862–1917 Abstract HTML EPUB XML PDF
Flip du Toit
Vol 5, No 3 (1949) Die oorname van die harem deur 'n nuwe koning Abstract PDF
A. van Selms
Vol 51, No 1 (1995) Die oorsprong van die ' Paardekraal-Gelofte' Abstract PDF
Kálmán Papp
Vol 53, No 3 (1997) Die oorspronge van die belydenis 'Jesus is God' in die vroegste Christendom: In Ondersoek na metodes en kriteria Abstract PDF
D. J.C. van Wyk
Vol 49, No 3 (1993) Die opkoms en huidige stand van die Nuwe-Testamentiese ondersoek in Suid-Afrika: Deel 1 Abstract PDF
A. B. du Toit
Vol 49, No 4 (1993) Die opkoms en huidige stand van die Nuwe-Testamentiese ondersoek in Suid-Afrika: Deel 2 Abstract PDF
A. B. du Toit
Vol 50, No 3 (1994) Die opkoms en huidige stand van die Nuwe-Testamentiese ondersoek in Suid-Afrika: Deel 3 - ’n Kritiese evaluasie Abstract PDF
A. B. du Toit
Vol 30, No 3/4 (1974) Die opleiding van predikante Abstract PDF
J.I. de Wet
Vol 34, No 4 (1978) Die opskrifte van die profeteboeke I Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 41, No 2 (1985) Die opskrifte van die profeteboeke II Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 60, No 1/2 (2004) Die opstanding in die Jodedom, die Grieks-Romeinse wêreld en die Nuwe Testament Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 60, No 3 (2004) Die opstanding van Jesus Christus as historiese gebeure Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 49, No 4 (1993) Die opstanding van Jesus: God se nadergekome en steeds naderkomende protes en liefde Abstract PDF
D. P. Veldsman
Vol 2, No 2 (1945) Die organiese eenheid van objektiewe Bybelondersoek Abstract PDF
B. Gemser
Vol 17, No 2/3/4 (1961) Die Ou Testamentiese Getuienis aangaande die Nederdaling van Christus na die Hel Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 46, No 4 (1990) Die ouderling en die regeervergaderings in die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 2, No 2 (1945) Die oudste Nederlanse Psalmberymings Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 9, No 3/4 (1953) Die Oudstes in Israel Abstract PDF
B. Gemser
Vol 59, No 2 (2003) Die ou-Kersaandgesprek van Friedrich Schleiermacher in Afrikaans: Agtergrond, vertaling en hermeneutiek Abstract PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 3, No 3/4 (1946) Die Outestamentiese leer aangeaande die mens as beeld van God op aarde Abstract PDF
B. Gemser
Vol 48, No 1/2 (1992) Die Ou-Testamentiese Wetenskap in die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria, 1917-1982 Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 18, No 3 (1962) Die Owerheid in die Nuwe Testament en by die Refomatore Abstract PDF
C. J. Mans
Vol 10, No 1/2 (1953) Die Pamflet van Dr H.S. Pretorius "Die Kerknaam" Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 46, No 4 (1990) Die paradigmas van ‘Kerk en wêreld 2000’ Abstract PDF
J. Buitendag
Vol 29, No 3 (1973) Die Parthenogenesis in die Apostolicum en die Symbolum Nicenoconstantinopolitanum Abstract PDF
P.J. Theo Koekemoer
Vol 25, No 1 (1969) Die pastoraal-psigologiese benadering van die jeug Abstract PDF
W.J. de Klerk
Vol 31, No 3/4 (1975) Die pastorale bearbeiding van die geskeies Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 69, No 2 (2013) Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk tydens die kerklike tughandeling Abstract HTML EPUB XML PDF
Cornelis T. Kleynhans
Vol 22, No 1 (1966) Die pastorale versorging van die alkoholis Abstract PDF
A.S. Roux
Vol 67, No 3 (2011) Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog Abstract HTML EPUB XML PDF
Andries G. van Aarde, Theuns F.J. Dreyer
Vol 1, No 4 (1944) Die pennestryd tussen die Christene en Heidene gedurende die eerste drie eeue na Christus Abstract PDF
Hilgard Muller
Vol 37, No 4 (1981) Die Perikope in Johannes 8:21-30 Abstract PDF
C.H. du Plessis
Vol 55, No 1 (1999) Die personaliteit van vrou-wees binne die Mediterreense kultuur Abstract PDF
Yolanda Dreyer
Vol 35, No 3/4 (1979) Die Persoon van die Heilige Gees Abstract PDF
J.J. Engelbrecht
Vol 59, No 4 (2003) Die plek en funksie van ’n projek-bestuursmodel in ’n makrogemeente Abstract PDF
A.A. van den Berg
Vol 53, No 4 (1997) Die plek en funksie van belydenisskrifte in die kategese van die Nederduitsch Hervormde Kerk Abstract PDF
P. Beukes
Vol 59, No 3 (2003) Die plek en funksie van topologie as teologiese belangeruimte in die struktuur van die Matteus-evangelie Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 63, No 2 (2007) Die plek van Empedokles in die metafisies-mistieke tradisie Abstract PDF
J. S. Krüger
Vol 12, No 3 (1956) Die plek van Israel in ons teologies-Kerklike beskouing Abstract PDF
A. van Selms
Vol 10, No 4 (1954) Die plek van sang en musiek in die Protestantse Erediens Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 20, No 2 (1964) Die Plek van Sielsorg in die Christelike Diakonie-Prinsipieel Gesien Abstract PDF
A. J. Zwarts
Vol 16, No 4 (1961) Die Praesentia Realis en die Protestantse Erediens Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 12, No 1 (1956) Die Praktiese sy van die Prediking Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 22, No 4 (1966) Die prediking en die mens Abstract PDF
A.J. Zwarts
Vol 52, No 2/3 (1996) Die prediking oor die eindoordeel Abstract PDF
I. W.C. van Wyk
Vol 40, No 4 (1984) Die priesterskap van die gelowiges en die ampte kerk Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 45, No 2 (1989) Die priesterskap van die gelowiges soos Calvyn dit gesien het Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 57, No 1/2 (2001) Die probleem van hoe die Verkondiger die Verkondigde geword het: Die bydrae van Rudolf Bultmann Abstract PDF
D. J.C. van Wyk
Vol 35, No 3/4 (1979) Die problematiek rondom "gebedsgenesing" en die "genadegawes van genesing" soos wat dit in die pinksterbeweging geleer en beoefen word Abstract PDF
G.C. Velthuysen
Vol 8, No 4 (1952) Die Problematiek van die Geesteswetenskappe Abstract PDF
P. S. Dreyer
Vol 64, No 1 (2008) Die Problematik des Begriffes hebraica veritas Abstract PDF
James Alfred Loader
Vol 5, No 3 (1949) Die Profesie van Nahum, opnuut vertaal Abstract PDF
B. Gemser
Vol 7, No 2/3 (1951) Die Professor in die Ou Testamentiese vakke Abstract PDF
Joh. Dreyer
Vol 4, No 1 (1947) Die Profetisme tydens die sestiende eeu Abstract PDF
Thos. Dreyer
Vol 56, No 4 (2000) Die Proponentsondertekeningsformule van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 60, No 3 (2004) Die psalms as himnes in ’n liturgiese konteks Abstract PDF
C.J.A. Vos
Vol 58, No 4 (2002) Die Psalms in die liturgie met verwysing na Psalm 8 as liedteks Abstract PDF
C.J.A. Vos, G.C. Olivier
Vol 22, No 4 (1966) Die psigologie van die bejaarde Abstract PDF
S.J. Prins
Vol 63, No 2 (2007) Die Q1 gemeenskap as een van die grondtipes van die kerk in die Nuwe Testament Abstract PDF
Gert J. Malan
Vol 43, No 4 (1987) Die redaksionele geskiedenis van die boek Hosea Abstract PDF
A. P. B. Breytenbach
Vol 56, No 1 (2000) Die redekritiese aansprake van 'n negatief- dialektiese teologie1 Abstract PDF
C. J. Beukes
Vol 45, No 2 (1989) Die reëls en tussen die reëls van die Korintiërbriewe: Walter Schmithals se ‘Die Gnosis in Korinth’ Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 58, No 4 (2002) Die (reën)boog na die sondvloed (Gen 9:12-17) Abstract PDF
H.F. Stander
Vol 52, No 1 (1996) Die reeping van die kerk in 'n veranderende Suid-Afrika Abstract PDF
D. J.C van Wyk
Vol 64, No 3 (2008) Die Reformasie en Skrifinterpretasie: Die nuwe wat die Reformasie gebring en ook moontlik gemaak het Abstract PDF
Kobus Labuschagne
Vol 23, No 3 (1967) Die reformatiese verkondiging en hedendaagse mensebeskouing Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 22, No 4 (1966) Die reformatore en die sending Abstract PDF
J.G. du Plessis
Vol 30, No 1/2 (1974) Die Reformatoriese Dogmatiese bevestiging van die Parthenogenesis in enkele belangrike konfessies en leerboeke Abstract PDF
P.J.T. Koekemoer
Vol 40, No 1 (1984) Die reformatoriese grondbeskouing oor die Christen as simul iustus et peccator in die lig van Rom 7:14–25 Abstract PDF
G.M.M. Pelser
Vol 51, No 3 (1995) Die Reformatoriese kerkbegrip: Enkele groot Iyne op grond van Calvyn se uiteensetting Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 8, No 2 (1952) Die regverdigingsleer van Kardinaak Contarini Abstract PDF
J. A. Stoop
Vol 59, No 2 (2003) Die relasie tussen grondbesit en die sosiale struktuur van Palestina in die Herodiaanse tyd Abstract PDF
G.J. Volschenk
Vol 45, No 3 (1989) Die relevansie van die boek Prediker Abstract PDF
W. C. van Wyk
Vol 56, No 2/3 (2000) Die relevansie van die historiese Jesus- ondersoek vir kerklike teologie1 Abstract PDF
Andries van Aarde
Vol 74, No 4 (2018) Die relevansie van kerkreg met besondere verwysing na die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry J. van Wyk
Vol 3, No 3/4 (1946) Die Religieuse gevoel by N. P. van Wyk Louw Abstract PDF
A. P. Grové
Vol 37, No 4 (1981) Die religieuse in Afrika-sosialisme Abstract PDF
C.J. Viljoen
Vol 48, No 1/2 (1992) Die resente geskiedenis en ontwikkeling van die Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap (Afd A), 1979-1992 Abstract PDF
P. J. van der Merwe
Vol 72, No 4 (2016) Die resepsie van retoriese momente van die Filemonbrief deur Patristiese eksegete Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Francois Tolmie
Vol 70, No 1 (2014) Die retoriese analise van die Brief aan Filemon in die lig van Johannes Chrysostomus se homilieë oor dié brief Abstract HTML EPUB XML PDF
D. Francois Tolmie
Vol 55, No 2/3 (1999) Die rivier van die lewe in Esegiel 47: Motief, mite en metafoor Abstract PDF
Louis C. Bezuidenhout
Vol 69, No 1 (2013) Die roeping van die kerk Abstract HTML EPUB XML PDF
Jaco Beyers
Vol 37, No 1/2 (1981) Die roeping van die kerk ten opsigte van die politieke situasie in Suid-Afrika vandag Abstract PDF
D.J.C. van Wyk
Vol 68, No 1 (2012) Die rol van coping in die verband tussen geestelike welstand en depressie by predikante Abstract HTML EPUB XML PDF
Philé Swanepoel, Karel G.F. Esterhuyse, Roelf Beukes, Nico Nortjé
Vol 51, No 1 (1995) Die rol van die dissipels in die Christologie van Matteus Abstract PDF
J. Engelbrecht
Vol 33, No 3/4 (1977) Die rol van die filosofie in die verandering van die samelewing Abstract PDF
P.S. Dreyer
Vol 9, No 1 (1952) Die rol van die kerk in die rehabilitasie van die misdadiger en die bestryding van die misdaad Abstract PDF
H. J. Venter
Vol 43, No 4 (1987) Die rol van die openbare pers in die bevordering en totstandkoming van die kerkvereniging van 1885 Abstract PDF
S. P. Pretorius
Vol 56, No 4 (2000) Die rol van die Ou Testament in die ordening van die samelewing by A A van Ruler Abstract PDF
Collins Hertzog, Andries Breytenbach
Vol 40, No 2 (1984) Die rol van "historisiteit" in die kommunikasie van die wondervertelling. 'n Evaluering van twee eksegetiese benaderinge Abstract PDF
E.J. Vledder
Vol 18, No 1/2 (1962) Die rol van ouderling A.D.W. Wolmarans in die Kerkgeskiedenis van die Z.A.R. tot 1900 Abstract PDF
G.J. van Staden
Vol 57, No 3/4 (2001) Die rol van predikante van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) Abstract PDF
Christo Pretoius
Vol 2, No 4 (1946) Die Roomse Lutherse en Hervormde beskouings oor die erfsonde en die doop Abstract PDF
S. P. Engelbrecht
Vol 29, No 4 (1973) Die Roomskatolieke leer, sin en betekenis van Artikel 3(B) van die Aspostolicum Abstract PDF
P.J. Koekemoer
Vol 51, No 4 (1995) Die Sabbat - irrelevante wettiese instelling of ver-waarloosde Bybelse juweel? In Simpatieke perspek-tief op die Sabbat Abstract PDF
L. C. Bezuidenhout
Vol 49, No 1/2 (1993) Die samehang tussen teologiese teorie en praxis: ’n Gevallestudie aan die hand van Calvyn se leerstuk van die Providentia Dei Abstract PDF
L. O.K. Lategan, P. C. Potgieter
Vol 11, No 1 (1954) Die samewerking tussen predikant, kerkraad en orrelis Abstract PDF
Daniël F. Erasmus
Vol 47, No 4 (1991) Die SATB - ’n Moet vir teoloë Details PDF
Editorial Office
Vol 59, No 2 (2003) Die Schwarze Theologie von Allan Boesak – mit besonderem Hinweis auf seine Anthropologie Abstract PDF
J.H. (Amie) van Wyk
Vol 44, No 2 (1988) Die sekerheid van die geloof by Calvyn en sommige van sy navolgers Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 55, No 1 (1999) Die selfverstaan van die Samaritane soos dit uit- drukking vind in die feesliturgie צלות מוצד השמיני Abstract PDF
J. Beyers, A. P.B. Breytenbach
Vol 48, No 1/2 (1992) Die Sentrum vir Voortgesette Teologiese Toerusting, Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria Abstract PDF
L. J. S. Steenkamp
Vol 14, No 2/3 (1959) Die "Seuns van God" in Gen. 6:1-4 Abstract PDF
P. F.D. Weiss
Vol 23, No 4 (1967) Die sin van die nieu-testamentiese eskatologie Abstract PDF
S.P.J.J. van Rensburg
Vol 11, No 4 (1955) Die Sin van die Opvoeding Abstract PDF
C. K. Oberholzer
Vol 57, No 1/2 (2001) Die sintaktiese binding van μετάχαρᾶς in Kolossense 1: 11: 'n Strukturele motivering Abstract PDF
J. H Roberts
Vol 44, No 2 (1988) Die sinvolle aanddiens Abstract PDF
A. C. Barnard
Vol 21, No 2/3 (1965) Die situasie in Afrika en die kerk Abstract PDF
P.F.D. Weiss
Vol 42, No 4 (1986) Die skepping as gelykenis: 'n Beoordeling van die skeppingsleer van Karl Barth in die lig van die appel van die ekologiese krisis Abstract PDF
J. Buitendag
Vol 14, No 2/3 (1959) Die skepping van die mens as die beeld van God in die ou Testament, Filologies beskou Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 42, No 4 (1986) Die skeppingsmites as simbole van psigiese prosesse Abstract PDF
J. P. Naudé
Vol 44, No 3 (1988) Die skeppingsordeninge en homoseksualiteit Abstract PDF
R. M. Naudé
Vol 26, No 3/4 (1970) Die skopus van die heilige skrif Abstract PDF
J. du T. Fürstenberg
Vol 66, No 1 (2010) Die Skrif is aan ons toevertrou: Die implikasie van τὰ λόγια τοῦ θεοῦ in Romeine 3:2 Abstract HTML XML PDF
Benno A. Zuiddam
Vol 26, No 3/4 (1970) Die skrifbeskouing van die reformatore Abstract PDF
L.F. Schulze
Vol 1, No 3 (1944) Die skrifbeskouing van Karl Barth Abstract PDF
F. J. van Zyl
Vol 61, No 1/2 (2005) Die skuldgebed in Esra 9:6-15 Abstract PDF
Pieter M. Venter
Vol 32, No 3/4 (1976) Die soeke na 'n bybelse teologie Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 59, No 2 (2003) Die soeke na die betekenis van Q: Inleidende opmerkings oor die geskiedenis van Q-navorsing Abstract PDF
Gerhard Nel
Vol 73, No 4 (2017) Die sosiaal-wetenskaplike begrip change agent toegepas op die Efesiërbrief: ’n toepassing tot kerklike welwese Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry J. van Wyk
Vol 63, No 2 (2007) Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste: ’n Kritiese oorsig van die eerste resultate Abstract PDF
Andries G. van Aarde
Vol 33, No 1/2 (1977) Die spigo-analise van sigmund freud-oorsig en kritiese opmerkings Abstract PDF
P.J. Theo Koekemoer
Vol 8, No 2 (1952) Die Stad in die Israelitiese voorstellingslewe Abstract PDF
A. van Selms
Vol 14, No 2/3 (1959) Die Stand van die Ou-Testamentiese Wetenskap, in sonderheid in Suid-Afrika Abstract PDF
A. van Selms
Vol 32, No 1/2 (1976) Die stem van die kerk in die wereld Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 41, No 2 (1985) Die strekking van Job 28 Abstract PDF
L. C. Bezuidenhout
Vol 68, No 1 (2012) Die stryd om die aard en omvang van die tugreg by die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881−1994) Abstract HTML EPUB XML PDF
Mary-Anne Plaatjies Van Huffel
Vol 22, No 4 (1966) Die studie van die Godsdiens Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 44, No 3 (1988) Die subtiele aanleg en moontlikhede van die nominale styl: 'n Studie in Nuwe-Testamentiese Grieks Abstract PDF
P. B. Boshoff
Vol 57, No 1/2 (2001) Die swyggebod van 1 Korintiers 14:34-35 weer eens onder die loep Abstract PDF
Andrie du Toit
Vol 45, No 4 (1989) Die teenwoordigheid van God in die Rutverhaal Abstract PDF
P. M. Venter
Vol 58, No 4 (2002) Die teksfunksie en boodskap van Jesaja 49:1-6 Abstract PDF
A.A. da Silva, A.P.B. Breytenbach
Vol 54, No 1/2 (1998) Die teodiseevraag: 'n Antwoord vanuit 'n pastorale perspektief Abstract PDF
Petri de Kock, J. H. Koekemoer
Vol 48, No 3/4 (1992) Die teologie in gesprek met die ekonomie Abstract PDF
J. P. Labuschagne
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die Teologie van die Woord en die figuur van die Onmiddellike Abstract PDF
F. J. van Zyl
Vol 57, No 3/4 (2001) Die teologiese agtergronde van die Voortrekkergelofte (1838) Abstract PDF
A. W.G. Raath
Vol 50, No 4 (1994) Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan Abstract PDF
A. D. Pont
Vol 49, No 4 (1993) Die teologiese eie-aardigheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk: Vrae en nuanses Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 71, No 3 (2015) Die teologiese ensiklopedie volgens Rudolf Bultmann Abstract HTML EPUB XML PDF
Petrus B. Boshoff
Vol 48, No 1/2 (1992) Die teologiese gerigtheid van die Departement Kerkgeskiedenis 1957-1992 Abstract PDF
J. J. Steenkamp
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die Teologiese Hoofgedagtes in Kierkegaard se stryd teen die Hegelse Sisteem Abstract PDF
B. J. Engelbrecht
Vol 40, No 1 (1984) Die teologiese opleiding en kurrikulumondersoek Abstract PDF
P.J. van der Merwe
Vol 50, No 1/2 (1994) Die teologiese wortels en stuktuur van die Heidelbergse Kategismus: ’n Oorsig Abstract PDF
L. F. Schulze
Vol 28, No 1 (1972) Die tipologie as 'n metode van uitleg van die ou testament Abstract PDF
A.P.B. Breytenbach
Vol 70, No 3 (2014) Die toekoms van die drie Afrikaanse hoofstroomkerke saam Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry Tolmay
Vol 68, No 2 (2012) Die toekoms van die klein plattelandse gemeente Abstract HTML EPUB XML PDF
H. Jurgens Hendriks
Vol 20, No 3/4 (1964) Die toetrede van Lydenbnrg tot die Nederduitsch Hervormde Kerkverband 1864 en die Herafskeiding onder F. Lion Cachet 1866 Abstract PDF
S. J. Botha
Vol 53, No 3 (1997) Die Tomasevangelie: Inleidende opmerkings Abstract PDF
Ernest van Eck
Vol 18, No 1/2 (1962) Die Trojaanse Perd in die Christelike Teologie Abstract PDF
F.J. van Zyl
Vol 47, No 3 (1991) Die tweede erediens Abstract PDF
M. J. du P Beukes
Vol 71, No 1 (2015) Die uitbouing van die Bybelse kanon in antieke Judaïsme en die vroeë Christendom Abstract HTML EPUB XML PDF
Jörg Frey
Vol 52, No 1 (1996) Die uitdaging aan teologiese opleiding in die NHKA en die HKSA Abstract PDF
J. H. Koekermoer
Vol 58, No 4 (2002) Die uitdrukking “seun van die mens” in die Jesus-tradisie: ’n Ontwikkeling vanaf ’n landbou-omgewing na die wêreld van skrifgeleerdes Abstract PDF
Andries G. Van Aarde
Vol 14, No 2/3 (1959) Die Uitdrukking ‘al tírā’ in die Ou Testament Abstract PDF
E. S. Mulder
Vol 15, No 2/3/4 (1959) Die uitdrukking "Man van God" in die Bybel Abstract PDF
A. van Selms
Vol 45, No 1 (1989) Die uitnodiging na die nagmaal Abstract PDF
D. J. Booysen
Vol 75, No 4 (2019) Die uitspraak ‘… en saam laat sit in die hemel’ (Ef 2:6) as voorbeeld van ’n eskatologiese hoogtepunt in die brief aan die Efesiërs Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry J. Van Wyk
Vol 23, No 4 (1967) Die uitverkiesingsleer en die sendingsverkondiging Abstract PDF
P.A. Geyser
Vol 53, No 4 (1997) Die uitwissing van God op die kansel. Details PDF
J. C. van der Merwe
Vol 56, No 1 (2000) Die unieke nuansering van die dag van die Here in 2 Petrus en die eskatologiese gerigtheid van die dokument1 Abstract PDF
Gert Malan
Vol 42, No 1 (1986) Die universiteit en die goeie lewensorde Abstract PDF
J. P. Oberholzer
Vol 24, No 4 (1968) Die "University Christian movement" Abstract PDF
A.D. Pont
Vol 73, No 1 (2017) Die veelkantige nawerking van Luther in Halle- Wittenberg: ’n Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500 oor August Hermann Francke en Paul Tillich Abstract HTML EPUB XML PDF
Ignatius W.C. (Natie) Van Wyk, Elritha le Roux
Vol 40, No 4 (1984) Die verantwoordelikheid van die burgerlike owerheid Abstract PDF
J.P. Oberholzer
Vol 40, No 4 (1984) Die verband tuseen prediking/erediens en die lewe van die gemeente Abstract PDF
T.F.J. Dreyer
Vol 55, No 2/3 (1999) Die verband tussen doop en lidmaatskap van die kerk Abstract PDF
W. A. Dreyer
Vol 73, No 1 (2017) Die verband tussen ekklesiologie en kerkreg: ’n Hervormde perspektief Abstract HTML EPUB XML PDF
Barry J. van Wyk
Vol 67, No 2 (2011) Die verband tussen gemeentebouprosesse en missionale gemeente-ontwikkeling Abstract HTML EPUB XML PDF